10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans derecesi ile doktora programları ve bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim yılında her yarıyıla ait eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ilgili önemli tarihleri belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre her bir ders için öğrenci iş yükünü esas alan krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim dalı: Üniversiteye bağlı Enstitülerde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,

e) Anabilim dalı başkanlığı: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

f) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalı başkan ve yardımcıları ile bilim dalı başkanlarından oluşan; anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerinden ve doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Tezli lisansüstü programları ile doktora programlarında, öğrenciye ders seçimi, seminer ve tez yürütülmesinde danışmanlık yapan; tezsiz lisansüstü programlarda ders seçimi ve dönem projesi yürütülmesinde danışmanlık yapan doktora derecesine sahip Enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ğ) DNO: Dönem not ortalamasını,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında yürütülen bilimsel bir çalışmanın yazılı araştırma raporunu,

ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,

i) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) İkinci tez danışmanı: Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü yönetim kurulunca onaylanarak atanabilecek uygun niteliklere sahip öğretim elemanını,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıl eğitim-öğretim süresince yürütülen dersin haftada bir saatlik teorik veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders aşamasında hazırladıkları, bilimsel bir araştırma konusunun sözlü ve yazılı olarak sunulduğu çalışmayı,

r) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak kurallara uygun olarak hazırlanan ve savunulan bilimsel çalışmayı,

ş) Uzaktan eğitim-öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü programını,

t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

u) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

ü) Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (YDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

v) Yarıyıl (Dönem): Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve yarıyıl sonu sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim-öğretim süresini,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Genel Esasları

Birden fazla programa kayıt

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kontenjanların belirlenmesi, duyurulması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarının kontenjanları anabilim dalı kurulu önerisi, Enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve Enstitü tarafından her yarıyıl öğrenci almak üzere ilan edilir. Senato onayı ile belirlenen kontenjan ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Enstitü tarafından internet sayfası aracılığıyla duyurulur.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarına, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı kurulunca belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları Enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak şahsen veya posta yolu ile Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme ve kayıt işlemleri; yüksek lisans programları için 23 üncü maddede ve doktora programı için 34 üncü maddede yer alan hükümlere göre yapılır.

(4) Lisansüstü eğitim hakkını kazanan asil ve yedek adayların listeleri, Enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar Enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen sürelerde ve eksiksiz olarak şahsen veya belirledikleri vekillleri aracılığıyla Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırabilirler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanın tamamlanmaması durumunda, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan puan sırasına göre yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans ve/veya yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinde okudukları dersler ve başarı notları, diploma, denklik, dil yeterlik belgesi ve varsa referans mektupları ile diğer kişisel belgeleri, anabilim dalı başkanlığınca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, Enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırmak istedikleri lisansüstü programına başvuru hakkı kazanabilirler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde lisansüstü kayıtlı öğrencilere uygulanan başarı koşulları göz önüne alınır. Özel öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olduklarında, uzmanlık alan dersleri ve seminer dersi hariç almaları gereken asgari ders sayısının veya ders kredisinin en fazla %50’sini geçmemek kaydıyla ders yüküne sayılabilir. Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil kalan kısmını bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı kurul kararı ile dönem eksiltmesi talebinde bulunabilir. Dönem eksiltmesi Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders kredisi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerinden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara, anabilim dalı kurulu görüşü ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Anabilim dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan tüm koşulları sağlaması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık, lisansüstü öğrencilere akademik eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve ilgili lisansüstü programının ders yüküne sayılmaz.

(4) Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık kapsamında dörtten fazla ders alınamaz. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler altıdan fazla ders alamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı kapsamında almış olduğu lisans/lisansüstü derslerini ilgili mevzuat hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

(6) Yaz öğretimi bilimsel hazırlık süresine dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

(2) Usul ve esasları belirlenmek koşuluyla, anabilim dalı kurulu kararı ile Enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile bir eğitim-öğretim yılı; güz, bahar ve yaz olmak üzere üç yarıyıldan oluşabilir.

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim akademik takvimi Enstitülerin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve ders kayıt işlemleri

MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim planları, lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS kredileri, okutulacak yarıyıllar, dersi veren öğretim üyeleri veya görevlileri, anabilim dalı kurulu önerisi üzerine Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki eğitim-öğretim yarıyıllarında uygulanır.

 (2) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri  anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü dersler verebilirler.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim-öğretimde alınması zorunludur. Daha önce bir lisansüstü program kapsamında bu dersi başarıyla tamamlamış öğrenciler halen kayıtlı oldukları programda bu dersten muaf tutulur.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanları ile birlikte ders kayıt işlemlerini yerine getirmek ve Enstitüye bildirmekle yükümlüdür. Öğrenciler, yarıyılın ders değişiklik haftası içerisinde danışmanının ve anabilim dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrencilerin, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini yarıyılın akademik takvimde ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde belirtmeleri ve mazeretlerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Lisansüstü ikinci öğretim öğrencileri ancak öğrenim ücretini ödedikten sonra ders kayıtlarını yapabilirler.

(6) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin durumu anabilim dalında yarıyıl sonu sınavı öncesi ilan edilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile varsa proje çalışmasını ve diğer faaliyetlerini değerlendirerek belirler.

(2) Ara ve yarıyıl sonu sınavları dersteki başarıyı ölçebilecek nitelikte yazılı sınav, sunum, proje veya ödev teslimi ve benzeri şekilde yapılabilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabilir. Ayrıca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin  olarak YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Başarı notları

MADDE 15 – (1) Ara ve yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. Bu değerlendirmede dersle ilgili tüm faaliyetlerin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki not dönüşüm tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Harfli Başarı Notu             Başarı Katsayısı              Başarı Notu Aralığı

AA                                           4,00                                  90 – 100

BA                                            3,50                                  80 – 89

BB                                            3,00                                  75 – 79

CB                                            2,50                                  70 – 74

CC                                            2,00                                  60 – 69

DC                                            1,50                                  55 – 59

DD                                           1,00                                  50 – 54

FD                                            0,50                                  40 – 49

FF                                             0,00                                    0 – 39

NA (Devamsız)                        0,00                                       –

S (Başarılı)                                  –                                         –

I (Eksik)                                      –                                         –

U (Başarısız)                               –                                         –

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.

(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (S), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (U) notu verilir. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu GNO hesaplamasına katılmaz. Eksik (I) notu, dönem projesini, Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce Enstitüye gönderilir. Aksi halde (I) notu (U) notuna dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/U olarak kabul edilir. Derse devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere NA notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(5) Yüksek lisans için öğrencinin GNO’su 2,50 ve üzeri ise; doktora için  öğrencinin GNO’su 3,00 ve üzeri ise başarılı kabul edilir ve azami süreler içinde tez çalışmasına ait yükümlülükleri tamamlayarak mezuniyete hak kazanır.

Not ortalamaları

MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda DNO’su hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın DNO’sunu bulmak için, o yarıyılda öğrencinin kredili bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı, alınan kredili derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. GNO ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren tüm yarıyıllarda almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Elde edilen DNO ve GNO virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesaplamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle kısa süre derslere devam edemeyen ve ara sınavlara katılamayan öğrencinin hakları saklı tutulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin aldığı sağlık raporuyla mazeretini belgelemiş olması,

b) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü hâlinde mazaretini belgelemiş olması,

c) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla kısa bir süre derslere devam edemeyen veya ara sınavlara katılamayan öğrenci mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı görüşü ile durumu Enstitüye bildirir. Mazeretin Enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda; kısa süreliğine derslere katılamayan öğrenci derslere devam etmiş kabul edilir ve sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı Enstitünün belirlediği tarihlerde gerçekleştirilir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencinin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten eşdeğer olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının önerisi ve anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin Enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın içinde yapılır.

(2) YÖK tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programlarından  faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar alarak başarmak zorundadır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine danışmanın uygun bulması durumunda başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Öğrenci, GNO’sunu yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

c) Lisansüstü programlarda belirtilen başarı koşullarını azami süre içinde sağlayamamak.

İzinli sayılma

MADDE 21 – (1) Öğrenciye zorunlu nedenlerini belgelendirmesi koşuluyla Enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü eğitimleri süresince toplamda iki yarıyıla kadar izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu hallerde bu süre Enstitü yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte anabilim dalı başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar başvurur. Bu başvuru Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Zorunlu haller dışında ders ekleme-çıkarma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Ücretli lisansüstü programlarda izinli sayılmış olan öğrencinin ilgili dönem için yatırdığı öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt

Yüksek lisans programları

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları anabilim dalı kurulu başvurusu ve Enstitü kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusunun anabilim dalı kurulu kararı ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile yapılır.

(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için lisans diplomasına ve başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 ALES veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Başvuru ve değerlendirmelerde dil ile ilgili esaslar şunlardır:

a) İngilizce eğitim-öğretim yapılan programlarda Yabancı Dil Sınavından veya Rektörlük tarafından düzenlenecek olan yabancı dil seviye tespit sınavından en az 50 puan olmak üzere Enstitü tarafından kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.

b) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alınmış olması gerekir.

c) Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ve varsa taban puanı anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir.

ç) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre yabancı dil şartını sağlayanlarda Yabancı Dil Sınavı puanı aranmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans GNO’su YÖK dönüşüm tablosuna göre, yabancı dil puanı istenen programlarda yabancı dil puanı ise ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır.

(5) İngilizce tezli yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır.

(6) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;

a) Yabancı dil şartı istenmeyen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans GNO’sunun %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i,

b) Yabancı dil şartı istenen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i,

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans GNO’sunun %50’si ve mülakat sonucunun %50’si

alınarak hesaplanır.

(7) Giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, ders aşamasını başarı ile tamamladığı yarıyılın sonunda tez konusunu hazırlayarak Enstitüye önerir. Öğrenci, sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışması dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı; lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosundan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç dördüncü yarıyıl olmak üzere derslerini tamamladığı yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisinde bulunmayan öğrencinin tez çalışmasına kaydı yapılmaz.

(2) Danışman, Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından seçilir. Uygun niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve/veya danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının olumlu görüşüyle Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Tez konusu değişen öğrenci öğrenim  süresini aşamamak kaydıyla ve değişiklikten sonra en az bir yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

(4) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.

(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü yönetim kurulunun belirlediği krtiterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporu, tezin ciltlenmemiş istenilen sayıda kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim dalı başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(5) Enstitü, tez jürisini atadıktan sonra teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez kopyalarını jüri üyelerine iletir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü yönetim kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Azami süre içinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde Enstitüde aynı alanda tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, jüri üye sayısından üç fazla sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi başarılı bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez savunma tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim-öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak önerir. Danışman ataması Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Enstitüde ilgili alanda tezli yüksek lisans programı olması durumunda asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 kredilik en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 kredilik en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Her iki programda da bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olamaz.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans GNO’larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi verilen fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yabancı Dil Sınavından Enstitü tarafından daha yüksek bir puan belirlenmediği durumlarda en az 55 puan alınması gerekir.

(5) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almış olması gerekir.

(6) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve yüksek lisans GNO’su YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, yabancı dil puanı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır.

(7) Lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES  veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır.

(8) Yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %5’i, yüksek lisans GNO’sunun %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır.

(9) Doktora programına giriş puanı 65 ve üzeri olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya GNO’su 3,00’ın altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez süresi, tez önerisinin Enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan gerekli niteliklere sahip bir öğretim üyesini, öğrencinin isteğini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ataması Enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavı Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde Enstitü tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak üç yıl için seçilen beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarı notu 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yeterlik sınav puanı, yazılı ve sözlü sınavın ağırlıkları eşit oranda hesaplanarak belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçme talebinde bulunabilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora tezi, tez önerisi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.

(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü yönetim kurulunun belirlediği krtiterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporu, tezin ciltlenmemiş istenilen sayıda kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim dalı başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.

(4) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(5) Enstitü, tez jürisini atadıktan sonra teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez kopyalarını jüri üyelerine iletir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü yönetim kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Azami süre içinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesiyle doktora programına devam eden ve tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde Enstitüde aynı alanda tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 41 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından üç fazla sayıda kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi başarılı bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği posta adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri hâlde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine tebliğat yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Engelli öğrenciler

MADDE 44 – (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim-öğretimi ve bilgiye erişimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Enstitü yönetim kurulu ve Enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 2/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci madde hükmü uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.