9 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29974

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilirler. Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilir. Yurt genelinde doğal gaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, belli bir adreste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans alması zorunludur.

Lisans sahibi faaliyette bulunacağı LNG İstasyon tesisinin ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlilik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında kullanılmak üzere LNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Araçlara yakıt olarak LNG ikmal faaliyeti için;

i) Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,

ii) İkmal kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)/saat),

iii) Yakıt olarak LNG ikmal faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

iv) Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, yakıt olarak LNG ikmal faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,

v) Lisans başvurusuna konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.