9 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29974

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “Fizik mühendisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisi ve Matematik Mühendisi” ibaresi, (g) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi, (i) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisliğinin ve Matematik Mühendisliğinin” ibaresi,  (ö) bendinde yer alan “kurslar açmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “belgelendirmek.” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Uzmanlık ve ilgi alanına giren güncel konularda ülkemizin kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile kurumsal ilişkiler kurmak, yapılan uygulamaları sorgulamak, strateji ve politikalar geliştirmek, çözümler üretmek ve bunları gerek bölgesel gerekse ulusal düzeyde düzenlenecek platformlar, yayınlar ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna iletmek.

s) Serbest Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetlerini icra etmek üzere kurulan büro ve şirketlere Tescil Belgesi vermek, Sorumlu Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendislerinin hazırlayacağı mesleki ürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler ile Oda yönetmeliklerine ve standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla mesleki denetimi yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Fizik Mühendisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisi ve Matematik Mühendisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Oda Yönetim Kurulu üyelerinden 5 kişinin alacağı karar ile,

bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Gerektiğinde Şube ve Bölge Temsilcilikleri açmak ve bunların merkezlerini saptamak, Oda Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun gerekçeli önerisi ve Oda Genel Kurul kararı ile şubenin veya bölge temsilciliklerinin kapatılmasına karar vermek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) Gerektiğinde il ve işyeri temsilcilikleri açmak ve kapatmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazman üyenin bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı; gerekirse Kurul üyeleri arasından seçeceği birisine yazmanlık görevi verir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Fizik Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve üçüncü fıkrasında yer alan “Fizik Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi eklenmiştir.

“c) Şube ya da Bölge Temsilciliği olmayan yerlerde en az 5 üyenin Genel Merkeze temsilcilik açmak üzere yazılı başvurması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 129 – Banka, posta çekleri merkezi ve benzeri yerlerden para çekme işlemleri en az iki kişinin imzası bulunmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyeleri veya oda çalışanları arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yapılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.