8 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29973

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN

İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK

ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/5)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.