7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde” ibaresi “Devlet Personel Başkanlığı internet sayfası” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2013

28819