7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde” ibaresi “Devlet Personel Başkanlığı internet adresinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2013

28607