5 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29970

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SERAMİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (USAM): Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin müdürünü,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bölgedeki seramik hammaddelerinin seramik çalışmalarına uygunluğunu araştırmak, uygulamak, arkeolojik, teknolojik ve sanatsal yönden incelemek ve günün koşullarında yerel kil yataklarından elde edilen killerin kullanımını ve yeniden üretimini sağlamak,

b) Türkiye’nin sahip olduğu geniş seramik kültürü doğrultusunda Anadolu medeniyetlerinde ve Uşak’ta yaygın olarak kullanılmış olan seramikleri araştırmak, konu ile ilgili bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

c) Çalışmalarla ilgili araştırma, inceleme, tasarım ve uygulama yapmak, bilimsel, arkeolojik, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak, yayın hazırlamak, çalışmalara yön verecek ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Araştırmalara kaynak oluşturacak laboratuvar çalışmaları ve gerek sanatsal gerekse teknolojik, bilimsel uygulamaların yapıldığı yerlerin kurulmasına, bu konudaki çalışmalara yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak,

d) Anadolu ve Uşak seramik kültür ve sanatının daha geniş kitlelere ulaşması amacı ile yaygın eğitim, araştırma ve yönlendirme yolu ile özellikle Uşak toplumunu ve sektör çalışanlarını bilgilendirmek ve toplumun üretime katılmasını sağlamak; bu amaçla seramik kursları düzenlemek, sergi açmak, konferans, açık oturum, yarışmalar düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

e) Her türlü yerli ve yabancı dokümantasyon birikimi sağlamak, elde edilen dokümanların güncel teknoloji yardımı ile düzenlenmesini, arşivlenmesini ve mevcut bilgilere ulaşım imkanı sağlamak,

f) Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve yaygın olarak izlenmesini sağlamak amacı ile Anadolu ve Uşak seramik kültür ve sanatının geleneksel ve çağdaş örneklerinden oluşan bir koleksiyonun sergilenip arşivlendiği müze birimi oluşturmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Seramik alanında kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Çalışmalarla ilgili bilimsel, teknik ve sanatsal araştırma ve uygulamalar yapmak, yaptırmak,

c) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde diğer resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kurs ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

ç) Üniversitede seramik alanında eğitim almak, araştırma ve uygulama yapmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarını desteklemek,

d) Yerel, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, uygulama, proje, laboratuvar incelemeleri ve benzeri çalışmalar yapmak; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, gerektiğinde bu çalışmaları yürütebilmek için hizmet satın almak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak dokümantasyon merkezi oluşturmak,

f) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin çalışma grupları ya da birimler oluşturmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda, arkeoloji, teknoloji ve tasarım alanlarında, ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak,

ğ) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

h) Merkezin kuruluş amacına uygun, ilgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak,

ı) Teknolojik bilgi üretmek, alternatif pişirim teknikleri kullanmak,

i) Özel sektör-sanayi-okul-üniversite işbirliğini sağlamak,

j) Bölgenin seramik sektöründe kalkınmasına katkıda bulunmak,

k) Sanat ve mühendislik alanındaki akademisyen, tasarımcılar ve seramik ustalarıyla işbirliği yapmak,

l) Üniversite için sürekliliği olan seramik promosyon ürünleri üretmek,

m) Seramik teknikerlerine ve seramik öğrencilerine istihdam sağlamak.

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği, doçent ya da profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevleri de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

ç) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Çalışma gruplarında yer alacak üyeler ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna öneri sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, görev süresi dolan üyelikler için adayları belirleyip görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunar. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek personeli Müdürün önerileri doğrultusunda inceleyerek karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırmacı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

d) Araştırmacı ve teknik elemanların, araştırma ve yayın konularında yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak,

e) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu başkanının getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin etkinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda çalışmalar yapmış, Üniversite öğretim elemanları ve Üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. En çok onbir kişiden oluşan Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise, istekleri halinde, Rektörün talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez toplanır. Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdür, Danışma Kurulunun sekreterliğini yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, başkan ve üyeleri geçici ya da sürekli olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tümüyle Müdüre devredebilir.

Malzeme, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje kapsamında ve bitiminde Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

(2) Sanayi, kamu kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi, taraflarca yapılan sözleşmelerde belirtildiği şekilde tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.