5 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29970

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Meslek Yüksekokulu öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyıla  toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Programlarda  okutulan dersler  yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam kaç ders saati okutulacağı Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.