5 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29970

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hukuk Fakültesi: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

b) Merkez (GİHAM): Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede öngörülen amacına ulaşmaya dönük olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan haklarına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

c) Hukuk öğretiminde insan haklarına dair farkındalığı geliştirmeye yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

ç) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,       resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu konulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

ğ) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, merkeze ait bir süreli yayın hazırlayıp yayımlamak, komisyon ve çalışma grubu oluşturmak.

h) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak.

ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, insan hakları konusunda araştırmaları ve yayınları olan Hukuk Fakültesi kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, etkinliklerin gözetim ve denetiminden sorumludur. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Müdürün yerine aynı usulle yenisi atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür Yardımcısı, üç yıl için görevlendirilir.

(3) Gerekli görülen hallerde, Müdürün önerisi üzerine, Müdür Yardımcısının görevine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirmek,

c) Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Merkezin Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanlarında eserleri olan Hukuk Fakültesi kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, kendi içinden bir yazman ve bir sayman seçer.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

c)  Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrolar

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.