4 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29969

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırıma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,

d) Merkez (Hastane): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

f) Merkez Müdür Yardımcısı (Hastane Başhekim Yardımcısı): Merkez Müdürünün yardımcılarını,

g) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi),

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre performanslarını tespit etmek.

c) İdari personel ihtiyacına ilişkin önerilerini gerekçesi ile birlikte Dekanlığa sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

d) Fakülte enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları), Merkez Müdürünce belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Dekan ve Dekan yardımcıları, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Fakültede görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin, farklı anabilim dallarından olmak üzere kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı durumda Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Merkez Müdürü, Fakülte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi ve Hastane Müdürü ile Merkez Müdürünün davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 (2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.