4 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29969

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde yedisi (%7)” ibaresi “yüzde beşi (%5)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan normal üye aidatının yüzde ellisi (%50) alınır.

b) İşsiz üyeden; işsiz olduğu süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu dökümleri ile belgelemesi halinde işsiz olduğu aylara ait üye aidatı alınmaz. Çalıştığı aylara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.”

“d) En az yüzde otuz (%30) derecede engelli sağlık kurulu raporu olan üyelerden üyelik aidatı alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oy pusulalarına asil ve yedek delege sayısı kadar adayın ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asil ve yedek delege sayısından fazla olamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.