3 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29968

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat Dalı: Beykent Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

e) Enstitü: Beykent Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Müdürü: Beykent Üniversitesine bağlı ilgili enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplamını,

i) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içeren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,

l) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip sonuçlandıran komisyonu,

m) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

n) Sanat Eseri Çalışması: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,

o) Sanatta Yeterlik Çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,

ö) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Lisansüstü eğitim ve öğretim sonunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış bilimsel bir metni,

r) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Program açılması ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar tezli ve tezsiz olmak üzere, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının saptanması, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

(3) Her yarıyıl eğitim ve öğretime açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler ve varsa diğer koşullar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü 

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Ancak Konservatuvar ve Güzel Sanatlar anabilim dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerleme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ilgili Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetimince oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

(7) Öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimleriyle ilgili mali yükümlülükleri her yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenciler belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek ve her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır.

(8) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra herhangi bir nedenle enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, öğretim bedeli iade edilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senatoca belirlenir. Ancak bu adaylardan:

a) İngilizce lisansüstü programlara müracaat edenlerde, müracaat ettikleri programı takip edebilecek düzeyde İngilizce yeterliliklerinin olması aranır. Bunlardan Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen YDS’de başarıyı sağlamış olanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgeleyenler veya Senatonun belirlediği esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavdan yeterli puanı almış olanlarla, ana dili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim ve öğretim yapan bir programdan mezun olduklarını belgeleyenlerden İngilizce dil koşulu aranmaz. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar, Senatonun belirlediği esaslara göre İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir.

b) Bu öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri 6 ncı maddede belirtilen esaslara tabidir.

c) Bu öğrencilerin asgari ALES puan notu gerektiren lisansüstü program başvurularında, ALES sınavı muadili uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından herhangi birinin sonucu Senato tarafından kabul edilen eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına yabancı öğrenci kabulünde, ALES ve muadili sınav puanı aranmaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda, nitelikleri aşağıda belirtilen ve bu programlara 6 ncı maddedeki esaslara göre kabul edilen öğrencilere alan eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, 13/11/2016 tarihli ve 29887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu görülen dersler toplam 18 krediyi geçemez. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin mali yükümlülükleri 13 üncü maddeye göre düzenlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bunlardan daha sonra lisansüstü öğrenciliğine kayıt hakkı kazananlar, özel öğrenci statüsünde iken başarılı oldukları derslerin lisansüstü çalışmalarında geçerli olması için enstitü yönetimine başvurabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Enstitü yönetim kurulunun onayı halinde, bu dersleri başarmış sayılırlar.

(3) Ancak daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların özel öğrenci statüsünde geçirdikleri sürenin bir yarıyılı, lisansüstü eğitim öğretim süresine sayılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversite veya enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına; enstitü yönetim kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında enstitü kurulunun önerisi ve senato kararı ile belirlenir.

İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adayların; YDS’den yeterli başarıyı sağlaması veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgelemesi gerekir. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar, İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfında geçen süre, lisansüstü eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Hazırlık öğrencilerinin mali yükümlülükleri 12 nci maddeye göre düzenlenir.

Öğrenim bedeli

MADDE 12 – (1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, ödeme koşulları ve ödeme usulleri, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ödemeler akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Süresinde eğitim-öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kesin kaydı yapılmaz, kaydı yenilenmez, kaydı dondurulmaz. Bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, alınacak ücretin kapsamı, ödeme koşulları ve ödeme usulleri, üniversite internet sayfası üzerinden ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle; öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gösteren belgeyle birlikte diğer belgeleri enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan ve ilgili döneme ilişkin mali kaydında sorun bulunmayan öğrencilerin akademik dönem kayıtları her yarıyıl başında otomatik olarak yapılır.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, kendi isteği ile kaydını alanların, kayıtlı olduğu programdaki azami sürelerini tamamlamış olanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Enstitüye kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri ve gerektiğinde enstitü tarafından belirlenen diğer belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için yanlış beyanda bulunan veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(2) Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden:

1) Tezli/Tezsiz Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden lisans ve tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri.

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz)

3) Yabancı dil yeterliliği gerektiren lisansüstü programlar için YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti.

5) T.C. Kimlik Numaralı geçerli resmi kimlik belgesi. (Nüfus cüzdanı, pasaport)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).

8) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.

3) ALES sınavı sonuç belgesi veya muadili uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) ve benzeri sınavlardan herhangi birinin sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı aranmaz)

4) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri.

5) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

6) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.).

7) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için iki yarıyılı aşamaz.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği ücret, yeni kayıt olduğu yıla ait öğretim ücreti yerine sayılır.

(7) Kayıt donduran öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 16 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora veya sanatta yeterlik kazanmış, eser ve yayınlarıyla kendini kanıtlamış uzman kişi veya sanatçılar uzmanlık alanlarıyla ilgili lisansüstü düzeyde dersler vermek üzere öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme işlemleri rektörlük tarafından yapılır.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir.

(3) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerleri ile hangi lisansüstü derslerin kredisiz olacağı, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere üç dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, anabilim veya anasanat dallarınca belirlenen ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(2) Dönem sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak sınav çakışması nedeni ile mazeret sınav hakkı verilir.

Devam koşulu ve başarı notu

MADDE 19 – (1) Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on beş haftadır. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin:

a) Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmesi,

b) Uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az % 80’ine katılması,

c) Uygulama veya laboratuvar çalışmalarında başarılı olması,

zorunludur.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye her ders için verilecek yarıyıl başarı notu, yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına göre belirlenir. Dönem içi ara sınav ağırlığı %30, dönem içi diğer iki çalışmanın ağırlıkları toplam %20, dönem sonu sınavı ağırlığı % 50 olarak hesaplanır.

(3) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarında gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi % 20’den fazla olamaz. Dersten başarılı olmak için, gözetim altında yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak ve 20 nci maddede belirtilen başarı şartlarının sağlanmış olması gerekir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Üniversitenin ilgili yönetmelik/yönergelerine göre yapılır.

(5) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Beykent Üniversitesi veya başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp yüksek lisans programlarında en az CC notu, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB notu ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından en geç öğrencinin programdaki ara sınav tarihinden iki hafta öncesine kadar karara bağlanır. Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında en çok program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek kadar ders yeni programa sayılabilir. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Ders notları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değerlendirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında 70, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 75’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir:

         100’lük               Not Harf Notu                   4’lü Not

        90-100                           AA                                4.00

        85-89                             BA                                3.50

        80-84                             BB                                 3.00

        75-79                             CB                                 2.50

        70-74                             CC                                 2.00

        60-69                             DC                                1.50

        50-59                             DD                                1.00

        49-ve altı                        FF                                 0.00

(2) Öğrencilerin yarıyıl ders notlarıyla ilgili değerlendirmelerde aşağıdaki ifadeler kullanılır:

a) G – Geçer (Başarılı).

b) K – Kalır (Başarısız).

c) S – Süren Çalışma.

ç) DZ – Devamsız.

d) Ç – Çekilme.

e) FF – Başarısız.

f) Y – Yeterli.

(3) (G) notu, kredisiz ders veya çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (G) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(4) (K) notu, kredisiz ders veya çalışmalarda başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. (K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(5) (S) Süren çalışma işareti, tez/proje çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Tez/proje teslim edildiğinde (S) notu, (G) notuna çevrilir. (S) Süren çalışma işareti, ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (DZ) notu, dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

(7) (Ç) notu, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, dersten çekilme durumunda verilen nottur.

(8) (FF) notu, bir dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, derslere devam eden, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.

(9) (Y) Yeterli notu, önceden kazanılmış yeterlilikler karşılığı verilir. (Y) notu verilen dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(10) Yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CC) olması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinden (DZ), (DC), (DD), (FF), (K) notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CB) olması gerekir. Bir doktora dersinden (DZ), (CC), (DC), (DD), (FF), (K) notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(12) Yarıyıl sonu başarı notları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlilik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ıslak imzalı olarak ilgili enstitü sekreterliğine teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, enstitünün oluşturacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden (anabilim/anasanat başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden) oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu Öğrenci Otomasyon Sisteminden karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı en geç beş iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden çıktı olarak alınan Komisyon Raporu ekli olarak ilgili enstitü sekreterliğine iletilir ve enstitü sekreterliği tarafından Komisyon Raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

Başarısızlık halinde ders alma

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıllarda başarısız olduğu dersi veya ders planında yer alan ve içinde bulunulan dönemde açılmış olan başka bir dersi eşdeğer ders olarak almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlarlar.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl başarı notu çarpımları toplamının, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(2) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren almış olduğu derslerin tümü göz önünde bulundurularak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen bir dersin en son alınan notu dikkate alınır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış sayılabilmesi için ilgili programda belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt yaptırmış ve bu dersleri 21 inci maddede belirtilen esaslara göre başarmış olması gerekir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Programların ne şekilde yürütüleceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kontenjan sınırları içerisinde geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Tezli programlara geçiş için başvurduğu alanda en yüksek ALES puanına sahip adaydan başlanarak değerlendirme yapılır.

(3) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 29 uncu maddede belirtilen esaslara göre danışman ataması yapılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde, geçiş yapılan programın ders planında yer alan ve öğrenci tarafından daha önceki programda alınmış ve başarılmış aynı ad ve kodlu dersler var ise; bu dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır.

(5) Azami öğretim sürelerinin hesaplanmasında, öğrencinin enstitüye kayıt olduğu ilk akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile arttırılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, tez yılında en az bir tam dönem geçirmek şartıyla dört yarıyıllık süreden önce de mezun olabilirler. Yüksek lisans eğitimi kredili dersleri, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, başarısız olduğu ders veya derslere yeniden kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı her öğrenci için, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl sonuna kadar enstitü yönetimine önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı, öğrenci ile beraber belirlediği tez konusunu; tezin amacını, kapsamını,  yöntemini ve çalışma planını içeren “Tez Öneri Formu” ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen tez konusunu, özgün olmasını da gözeterek, uygun görmesi halinde enstitü yönetimine sunar. Yüksek Lisans tez konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversitenin belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam-zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, aynı usulle atanır, atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı veya danışmanları atanıncaya kadar, bu görev ilgili enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışmanın gerekçeli talebi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin veya sanat eseri çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren başvuru dilekçesini, dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan atanan en az üç asil veya beş asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi olması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınav süresi en az 45 dakikadır. Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda, kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru­-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Belirlenen günde yapılamayan jüri toplantısı, katılanların hazırladığı bir tutanakla enstitü yönetimine bildirilir. Bu durumda, jüri en geç on beş gün içinde toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verir. Jüri başkanı, jüri üyelerince imzalanmış karar tutanağını, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü yönetimine teslim eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak ve birinci fıkradaki usule göre tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Süresi içerisinde “düzeltme” savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla iki yarıyıl içinde yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezli yüksek lisans programının bütün yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezuniyeti için aşağıda belirtilen belgelerin tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz temin ve teslim edilmesi zorunludur:

a) Tezin veya sanat eseri çalışmasının çoğaltılmış ve ciltlenmiş İngilizce özetli üç nüshası ve PDF formatlı CD’leri.

b) Yükseköğretim Kurulunca istenen tez veya sanat eseri çalışması için doldurulmuş “Tez Veri Giriş Formu” ile özet bilgi ve İngilizce özetini içeren PDF formatlı CD’si.

c) Tezin veya sanat eseri çalışmasının savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.

(7) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Tez sınavında tezi başarılı bulunan öğrencinin, bu madde gereklerini yerine getirmesi ve tezinin şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunması koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.

(9) Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getirerek enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye, üniversitenin diploma yönergesine uygun olarak, “Tezli Yüksek Lisans” diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektörün imzasını taşır.

(10) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve projesinin bitiminde yazılı proje ve/veya rapor vermesi gerekir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, dokuz krediyi geçmemek ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, dönem projesine en geç üçüncü yarıyılın başında kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin, tamamlamakla yükümlü olduğu derslerin her birinden en az (CC) başarı notu alması gerekir.

Proje danışmanı ataması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Atanan proje danışmanı en geç üç ay içerisinde öğrenciyle birlikte proje konusunu ve başlığını belirler ve projenin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren “Proje Öneri Formu” ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen proje konusunu, özgün olmasını da gözeterek, uygun görmesi halinde enstitü yönetimine sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Proje danışmanı atanıncaya kadar, bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışmanın gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans projesinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencinin; projesini enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazması ve danışmanına sunması gerekir. Danışman sunulan proje hakkında başarılı veya başarısız kararı verir ve proje değerlendirmesine ilişkin değerleme tutanağını hazırlar. Projeye ilişkin intihal raporu ile birlikte enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararı ile her bir öğrenci için danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşan proje değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının bütün yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyeti için; onaylı proje değerlendirme tutanağı eklenmiş projenin çoğaltılmış ve ciltlenmiş İngilizce özetli üç nüshasını, pdf formatlı CD’lerini ve proje değerlendirmesine ilişkin değerleme komisyonu tutanağı ile istenen diğer dokümanları enstitüye eksiksiz temin ve teslim etmesi gerekir.

(3) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin, bu madde gereklerini yerine getirmesi ve projesinin enstitü proje ve tez yazım kılavuzuna şekil yönünden uygun bulunması koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.

(4) Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren ve enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye, ilgili mevzuata göre, “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektörün imzasını taşır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar dahilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim­-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması ve teze kayıt

MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam-zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin teze kayıt yaptırılabilmesi için, programın kredili ve kredisiz tüm derslerini ve yeterlik sınavını başarması gerekir.

(4) Tez danışmanı veya danışmanları atanıncaya kadar, bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı öğrenciyle birlikte uygun gördüğü tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren raporunu enstitü ana bilim dalı başkanına önerir. Anabilim dalı başkanı, önerilen tez konusunun, özgün olmasını gözeterek, uygun gördüğü takdirde enstitü yönetimine önerir. Doktora tez konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve öğrenci teze kayıt yaptırır.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Üniversitenin doktora yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarmış olması gerekir. Öğrenci, en erken kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde, enstitü yönetimine yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 21 inci maddeye göre işlem yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitü yönetimine tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen bu durumdaki öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitü yönetimine bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle ilgili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-­Haziran ve Temmuz­Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Tez izleme komitesi toplantıları en az dört ay aralıklarla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye iletilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren başvuru dilekçesini, sekiz adet İngilizce özetli pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, tez önerisinin kabulünden sonra enstitüye en az üç kez başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçer. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, biri Üniversiteden ve diğeri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçer.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci; danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşü ile doktora tezinin ciltlenmiş İngilizce özetli en az üç kopyasını ve PDF formatlı CD’lerini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik dersleri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasına kayıt yaptırabilmesi için, kredili ve kredisiz tüm derslerini başarması gerekir.

(3) Danışman veya danışmanlar atanıncaya kadar, bu görev enstitü anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Danışman, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı öğrenciyle birlikte uygun gördüğü tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren raporunu enstitü anasanat dalı başkanına önerir. Anasanat dalı başkanı, önerilen tez konusunun, özgün olmasını gözeterek, uygun gördüğü takdirde enstitü yönetimine önerir. Sanatta yeterlik çalışması konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve öğrenci teze kayıt yaptırır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Tez veya sergi veya proje çalışmasını veya raporunu veya uygulamalı (resital, konser, temsil) çalışmasını hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini ve raporunu veya uygulamalı çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 (2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte dilekçesini, sanatta yeterlik çalışmasının sekiz kopyasını ve PDF formatlı CD’lerini (veya filmi ve benzeri ile birlikte) enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, sınav öncesi, kendi aralarından bir başkan seçer. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik öğrencileri ve öğretim üyelerine açık olarak yapılır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verir. Tezi ve/veya sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(2) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasının İngilizce özetli en az üç kopyasını, PDF formatlı CD’lerini (veya filmini ve benzeri) sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim eden ve çalışması şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese kargoyla veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adres değişikliklerini enstitü yönetimine bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılından önce Beykent Üniversitesinde kayıtlı olan öğrenciler için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.