2 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29967

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AÜ: Amasya Üniversitesini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,

d) EABD/EASD: Enstitü Ana Bilim Dalını/Enstitü Ana Sanat Dalını,

e) EABD/EASD Kurulu: Bilim dalları bulunan anabilim dallarında tüm bilim dalı başkanlarının katılımıyla oluşan kurulu; bilim dalı ayrımı olmayan anabilim dallarında ise ilgili tüm öğretim üyelerinin katılımıyla oluşan kurulu,

f) EK: Enstitü Kurulunu,

g) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ğ) GAO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

h) Müdür: Enstitü Müdürünü,

ı) OBİS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

i) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektörlük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,

m) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

n) TİK: Tez izleme Komitesini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) ÜYK: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Uzaktan eğitim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) YÖK kararı üzerine enstitülerde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’in önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

Kontenjanın belirlenmesi ve ilanı

MADDE 8 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler program bazında EABD/EASD’ler tarafından belirlenerek ilgili enstitü müdürlüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senato’ya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(2) Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’den başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki EABD ve EASD dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz ve söz konusu sınavın sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile de başvuru yapabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların 45 temel tıp veya klinik tıp puanı almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi durumunda taban puan EABD’nin teklifi EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına başvurularda istenen belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği,

b) Lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi,

ç) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer belgeler.

(3) Yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 60 olması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: Adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına başvuru değerlendirmesi yapılırken: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %40’ı, alınarak hesaplama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

ç) Ana sanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: Lisans mezuniyet notunun %50’si, sanat sınavının %50’si dikkate alınarak belirlenir. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. İlgili EASD yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) 100’lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

e) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı ve mezuniyet notuna bakılır.

f) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için EABD/EASD başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların doğruluğunun kontrolünü sağlar, sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetisine sahip olmaları gerekmektedir.

b) ALES’den veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan başvurduğu programının ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın EABD/EASD’lerine öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak EABD/EASD kurulunun önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği taktirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı almış olmaları gerekmektedir.

c) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puanla ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

ç) Tıp bilimleri ve disiplinlerarası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.

d) Adaylar, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmalıdır.

(5) Doktora veya sanatta yeterlik programları için başvurularda istenen belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi (Doktora programı için),

ç) YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer belgeler.

(6) Temel tıp, klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora programlarında başvurularda istenen belgeler:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi,

ç) YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer belgeler.

(7) Doktora ve sanatta yeterlik başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Lisanstan doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan en az 60 alması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: Sanat sınav notunun %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. Sanat sınavı, dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavdan oluşur. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısız kabul edilir. EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalaması yüz üzerinden 80 olmak koşulu ile yazılı puanının % 30’u, sözlü puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az 80’dir. 80 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. 80’in altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

e) Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) 100’lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

f) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.

g) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için EABD/EASD başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların doğruluğunun kontrolünü sağlar, doktora yazılı sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesine göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Alan dışından öğrenci kabulü söz konusu olursa, adayların eksiklerini gidermek amacıyla ilgili EABD/EASD tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Alan içi bile olsa, EABD/EASD kurulunun önerisi, EYK kararı ile (çok eski dönem mezunları, başka bir Yükseköğretim kurumu gibi durumlarda) ilgili öğrenciler için bilimsel hazırlık programı açılabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, ilgili EABD/EASD kurulu kararı ile önerilir ve EYK kararı ile onaylanır. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; enstitülerde Yüksek Lisans programları için Lisans programlarından, doktora programları için Lisans ve Yüksek Lisans programlarından seçilebilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilecek alan dışı öğrencinin bilimsel hazırlık programına yönelik lisans programı yoksa, öğrencinin kabulü için ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile öğrencinin bilimsel hazırlık programında alacağı dersler belirlenir ve lisansüstü programdaki ilgili öğretim üyeleri bu dersleri vermekle görevlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, mezuniyet not belgesinde görülür. Ancak, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda ilgili lisans/lisansüstü programların esasları uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimde bilimsel hazırlık aşamasında, dersler hangi programdan alınmışsa, derslerin değerlendirme notu belirlenirken o programa ait yönetmelik esas alınır.

(7) Öğrenci, bilimsel hazırlık süresi içerisinde AÜ bünyesinde açılmayan dersleri EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile başka üniversitelerden alabilir.

(8) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü derslere devam edebilir; ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) EABD/ASD başkanlığı, mezuniyet ekli bir dilekçe ile başvuran ve talebi uygun bulunan adayın özel öğrenci olarak kabulünü ders kayıtları sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir.

(4) Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili konular EYK’ce karara bağlanır. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders alabilirler.

(5) Özel öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %50’sini geçemez. EABD/EASD’lere öğrenci alınmadığı dönemlerde özel öğrenci de alınamaz.

(6) Özel öğrenciler, son üç yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir. Ancak lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Kredi aktarma talebinde bulunulacak dersin başarı notunun, yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 olması gerekir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, ders aşamasında olan ve almış olduğu tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler, Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak EK’ce belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde ilan edilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar şöyledir:

a) Genel not ortalaması yüksek lisans için 70, doktora programı için en az 80 olması gerekir.

b) Başarısız dersinin (devamsızlık sebebi de dahil) olmaması gerekir.

c) Disiplin cezası almamış olması gerekir.

ç) Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puan şartını sağlaması gerekir.

d) Doktora programı için öngörülen ALES puanı ve yabancı dil şartını sağlaması gerekir.

e) Yatay geçiş için başvuru yaptığı ilgili programın öğrenci kabul şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Aܒdeki lisansüstü programlara yatay geçiş talebinde bulunabilmek için;

a) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES ya da eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. T.C. vatandaşı olan öğrencilerin ALES’ten başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 55 puan alma şartını sağlaması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.

b) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe düzeylerinin geçerliliği konusunda “Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi” hükümleri uygulanır.

c) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu ve T.C. vatandaşı olan adaylardan, ana dilleri dışında İngilizce-Fransızca-Almanca-Arapça (İlahiyat Fakültesi EABD için) dillerinin herhangi biri için YDS’den en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ç) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES puan şartı aranmaz. T.C. vatandaşı olan öğrencilerin ALES’ten başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 65 puan şartını sağlaması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili alması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse değiştirilmesine Amasya Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilir. Amasya Üniversitesi, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

d) Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan, en az bir yarıyılını kullanmış ve ders aşamasında olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan yüksek lisans programı öğrencisi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde, doktora programı öğrencisi için yedinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Değerlendirme, öğrencinin bulunduğu programdaki “not dökümü” (ağırlıklı genel not ortalaması) esas alınarak yapılır. Ayrıca öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD kurulunca belirlenip EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Onaylanmış olmak koşulu ile yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edilmiş).

b) ALES belgesi sureti (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç).

c) Yabanci dil belgesine dair bilgisayar çıktısı (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencileri hariç).

ç) Öğrenci belgesi ve not döküm belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edilmiş).

d) Disiplin cezası almadığına dair belge.

e) Pasaport veya öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için).

f) Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için).

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 13 – (1) Başarılı kabul edilen adaylar Senato tarafından belirlenen süre içinde diplomanın aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ve istenen diğer belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenci; akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için alacağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri, ders kayıt formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Alınacak dersler EABD/EASD kurulunun önerisi EYK’nin onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir.

(2) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre bu Yönetmelikte lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır.

(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(4) Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir.

(5) Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz. Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesine ilişkin uygulamada YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınır.

Değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar, 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanır. Başarı notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin %40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, doktora programlarında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) Not Derece;

1) (G) Geçer,

2) (M) Muaf,

3) (BS) Başarılı (kredisiz dersler),

4) (BZ) Başarısız (kredisiz dersler),

5) (F1) Başarısız-Devamsız,

6) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi,

7) (F3) Başarısız-Bütünleme,

8) (F4) Başarısız-Tekrar.

b) Yukarıdaki harf notlarından; BS notu kredisiz derslerden geçtiğini, BZ kredisiz derslerden kaldığını, M notu yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) (E): Mazeretli, geçmez.

2) (F1): Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) (F2): Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) (F3): Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.

5) (F4): Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

ç) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu verilir.

d) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kredisi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları, not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 16 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 17 – (1) Kredi aktarma ve ders muafiyeti için Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 18 – (1) Ders tekrarı için Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 19 – (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Kayıt dondurma için Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Öğrenci, en geç danışman atamasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl, asgari dört yarıyıldır.

Danışman ataması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanın yükümlülüğündedir.

(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyeleri arasından EABD/EASD Kurulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Ancak danışman EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanlar üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır.

(4) Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(5) Danışman, gerekli hallerde danışmanın veya öğrencinin talebi, EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Danışman, tez konusunun kabulünden önce ders danışmanı, tez konusunun EYK’ce kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, EYK’ce atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’de, program açılmamış ise öğrencinin bulunduğu EABD/EASD’de uzmanlık alan dersi açar.

(7) Danışmanlıkla ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Tez konusunun/başlığının belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 25 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez başlığı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD Başkanı tarafından enstitüye önerilir. Tez danışmanı, tez konusu ve tez başlığı EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ye sunulur.

(2) Tez konusu, Danışmanın ve öğrencinin talebi, EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile tezin başlangıç tarihinden itibaren en fazla iki yarıyıl içerisinde değiştirilebilir. Tez konusu değişen öğrenci, değişikliğin yapıldığı EYK tarihi itibariyle tez savunma sınavına en erken üç ay sonra girebilir. Konu değişimi nedeniyle ek süre verilmez.

(3) Tez başlığı değişikliği, tez konusunun içeriğini değiştirmediği taktirde danışmanın veya tez savunma jürisinin talebi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez savunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması azami süre sonuna kadar yapılmalıdır.

(2) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için Senato esaslarında belirtilen yüksek lisans yayın koşulunu sağlaması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABD aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, ilgili enstitü EABD veya EASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili EABD veya EASD’den olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili EABD veya EASD’den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(6) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(7) Jüri üyesi tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez ön değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten sonra on beş günden önce olmamak üzere en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Jüri bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez savunma sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD veya EASD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin; Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrencinin talepte bulunması halinde, EABD/EASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş en az 3 adet kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine EYK kararı ile tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığının önerisi EYK kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman, gerekli hallerde danışmanın veya öğrencinin talebi, EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir. Danışman değişikliği durumunda yeni danışmanla birlikte yeni bir proje konusu belirlenir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, proje dersini aldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrencinin başarısız olması durumunda, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje sunumu

MADDE 33 – (1) Proje sunumu aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş biri, öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje sunumu tarihinde yapılır.

b) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje sunumunu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Proje sunumu başarısız bulunan öğrenci, azami süresi içinde başarısız bulunduğu yarıyılı takip eden yarıyılda tekrar proje sunumu yapar. İkinci defa proje sunumunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Proje sunumu başarılı bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını sağladığı takdirde mezun olmaya hak kazanmış olur.

Proje sunumunun sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en geç üçüncü yarıyılda bir proje hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler. Çalışmasından elde edilen sonuçlar, enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kapsam

MADDE 37 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Doktora programlarında enstitü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepte bulunmaları halinde EABD/EASD’nin ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 40 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek danışmanın yükümlülüğündedir.

(2) Danışman, gerekli hallerde danışman veya öğrencinin talebi, EABD veya EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, EABD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EABD kurulunun önerisi ve EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır.

(4) Danışman, tez önerisinin kabulünden önce ders danışmanı, tez önerisinin EYK’ce kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, EYK’ce atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’de program açılmamış ise öğrencinin bulunduğu EABD/EASD’de uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

(5) Danışmanlıkla ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir.

(2) Yeterlik sınavları EABD/EASD kurulunca önerilen ve EYK tarafından atanan sürekli görev yapan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi birden fazla DYK’da yer alabilir. DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçebilmek için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yüksek lisans öğrenci kabul şartlarının sağlanması gerekir.

(5) DYK Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te danışmandan başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla üyelerde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ye sunulur.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay olması gerekir.

(6) Tez izleme sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 43 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için Senato esaslarında belirtilen doktora yayın koşulunu sağlaması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın EABD/EASD başkanlığına teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 (on beş) gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür.

(8) Tez savunma sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için EABD/EASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Doktora tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’yi tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adının da yer aldığı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Genel esaslar

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) EABD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 51 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 52 – (1) Not ortalaması AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not ortalaması, her yarıyıl öğrencinin aldığı her dersin AKTS’sinin başarı notu ile çarpımları toplamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin

MADDE 53 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 24/8/2013 tarihli ve 28745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(5) 2015-2016 akademik yılı bahar yarıyılında Amasya Üniversitesinde kayıtlı olan lisansüstü öğrencileri için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.