1 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29966

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.