1 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29966

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede, lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”

“(3) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler hariç yedi akademik yıl veya on dört yarıyıldır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Üçüncü yarıyılın başından itibaren öncelikle alt sınıf derslerini almak şartı ile öğrencinin not ortalaması;

a) 1.80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1.80 ile 2.49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2.50 ile 2.99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3.00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.

(4) Üçüncü yarıyılın başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün dersleri başaran, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler AKTS sınırlaması olmaksızın bir üst sınıftan derse kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için bütünleme sınavları yapılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten dolayı veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

27/6/2012

28336

3-

27/6/2013

28690

4-

16/10/2014

29147

5-

16/6/2015

29388

6-

6/1/2016

29585