29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN
2017 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistiklerinin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

2017 Ocak ayı istatistikleri

MADDE 3 – (1) 6356 sayılı Kanun gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistikleri Ek-1’de gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız