29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek/çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.

(3) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrencinin kuralına uygun kayıt olmadığı ve ilgili diğer koşulları sağlamadığı dersin sınavına girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

(4) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

(5) Mazeret ve tek/çift ders sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler için yapılacak mazeret sınavları süresinde, Üniversiteyi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

 (6) Her öğretim elemanı bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını, kullanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların başarı puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her yarıyılın ilk iki haftası içinde yazılı olarak verir.

(7) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığı tarafından ara sınav başlangıç tarihinden itibaren on beş gün önce ilan edilir ve sınav uygulamaları buna göre yapılır.

(8) Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim elemanı, bu kısa sınav notlarının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulamalarına mazeretli katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

(9) Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona ermesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(10) Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden on beş gün önce ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve müdürlüğe bildirilir.

(11) Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere, DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve tek/çift ders sınavına alınmazlar.

 (12) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.

(13) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte elde edilen dersin başarı notları, ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir. İnternet ortamındaki listelere en geç akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.

(14) Yarıyıl sonu sınavı Senatoca kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

(15) Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek/çift ders sınavı

MADDE 20  – (1) Mezuniyetleri için derse devam zorunluluklarını yerine getirmiş, dersin diğer koşullarını sağlamış ve tek/çift dersi kalmış olan öğrencilere, dönem sonu sınavlarından sonra tek/çift ders sınav hakkı verilir.

(2) Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez.

(3) Bu durumdaki öğrenciler bölüm başkanlığına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde dilekçe ile başvuru yapar. Bölüm başkanlığı, alandan bir öğretim elemanını görevlendirip sınavın akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar.

(4) Tek/çift ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 ve daha yukarısı olması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek/çift ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2012

28362

2-

10/9/2013

28761

3-

28/10/2013

 28805

4-

21/8/2015

29452