29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek/çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.

(3) Dini ve milli bayramlar dışında ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde de sınav yapılabilir.

(4) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir.

(5) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

(6) Mazeret ve tek/çift ders sınavlarını için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler için yapılan mazeret sınavları süresinde Üniversiteyi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

(7) Her öğretim elemanının; bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını, kullanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların başarı puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her yarıyılın ilk iki haftası içinde yazılı olarak vermesi gerekir.

(8) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığı tarafından ara sınav başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir ve sınav uygulamaları buna göre yapılır.

(9) Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim elemanı, bu kısa sınav notlarının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulamalarına mazeretli olarak katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

(10) Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona ermesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(11) Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden on beş gün önce ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(12) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.

(13) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(14) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara göre hesaplanan dersin başarı notları, ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet ortamındaki listelere kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.

(15) Yarıyıl sonu sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

(16) Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek/çift ders sınav hakkı

MADDE 28 – (1) Kaydoldukları dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek öğrencilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları tek/çift dersi kalarak bu derslerin devam ve diğer koşullarını sağlayanlara tek/çift ders sınav hakkı verilir.

(2) Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez.

(3) Tek/çift ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar.

(4) Tek/çift ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 puan ve daha yukarısı olması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek/çift ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.”

MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı denetimi

MADDE 33 – (1) Sekizinci yarıyıl sonunda bütün derslerden başarılı olsalar dahi AGNO’su 2,50'nin altında olan öğrenciler mezun olamaz, bu durumdaki öğrenciler AGNO'larını 2,50’nin üzerine çıkartıncaya kadar derslere yeniden kayıt yaptırmak, derslerin ara ve dönem sonu sınavlarına girmek durumundadır.”

MADDE 5  – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4 üncü maddesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2012

28362

2-

10/9/2013

28761

3-

28/10/2013

28805

4-

21/8/2015

29452