29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 30 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak sadece stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

(4) Farklı üniversitelerden ders alıp henüz notları gelmeyen öğrenciler ile intibak işlemleri bitmeyen öğrencilerin takip eden dönemdeki ders kayıtları mevcut duruma göre yapılır. İntibak işlemlerinin tamamlanıp notların öğrenci bilgi sistemine aktarılması sonucunda öğrencinin talebi üzerine, ders kayıtlarının yapılabilmesi için ders seçme ekranı danışmana açılarak ders ekleme-silme işlemi yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 15 inci maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda, başarılı oldukları veya ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki alt yarıyıldaki derslerinden ders değiştirme ve silme yapamazlar.

(3) Staj derslerinin AKTS kredi değeri, kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin toplam ders kredi yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığı başarı notuna dönüştürülür. Ancak katsayıları farklı olan harf notları bir üst harf notuna dönüştürülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Ayrıca, ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları için, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün eğitimde öğrenci olarak kayıtlı olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda örgün eğitimde alıp başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eş değerliliği kabul edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir. İntibak yapılan derslerden öğrencilerin daha önce örgün eğitimde almış oldukları notlar,  23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, staj dersi dışındaki FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya staj dersi dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2013

28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/4/2013

28618

2-

28/9/2014

29133

3-

25/1/2015

29247

4-

8/6/2015

29380

5-

8/7/2016

29764