29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

YÖNETMELİK

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma usulüne dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak oluşturulmuştur.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ACU-UZEM) : Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

b) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme teknolojisi ile desteklemek.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama süreçlerini yönetmek ve yürütmek.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin teknik desteğini sağlamak.

d) Farklı birimlerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistem ve alt yapısının kurulması veya Üniversitenin mevcut alt yapısını kullanarak e-öğrenme hizmetlerinin verilebilmesi için çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve süreci koordine etmek.

e) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenmeye dayalı ders ve programları geliştirmek, plan ve koordinasyonunu sağlamak, uygulama faaliyetlerini yürütmek.

f) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü e-öğrenme portalının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için ders içeriklerinin hazırlanmasını koordine etmek.

b) Üniversitede gereksinimi duyulan yazılım otomasyonlarının ve ders içeriklerinin güncellenmesini takip etmek ve gerekli bilgi akışını yürütmek.

c) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.

ç) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eğitim sayesinde yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, rehberlik yapmak ya da önerilerde bulunmak.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda gerekli kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer araştırma çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Birimleri ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim birimleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim birimleri şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması durumunda yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi hedefleri doğrultusunda yönetmek, Merkezin faaliyetlerini koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu toplantılarını duyurmak, Kurula başkanlık etmek ve Kurulca alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin mevcut durum, hedef ve planlarına ilişkin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkında Rektörlüğe geri bildirim yapmak.

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim yapılan bölümlerin akademik programlarının oluşturulması sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakülte kurullarında bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak ve gerekli işbirliğini koordine etmek.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün kendisine verdiği görevleri yapar.

b) Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur.

c) Müdürünün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşerek Merkezin çalışması ile ilgili planların hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Bölüm/program başkanlıklarına programda okutulacak ders içeriklerine ilişkin tavsiye kararları almak.

ç) Program içeriklerinin güncelleştirilmesine ilişkin tavsiye kararları almak.

d) Merkez kapsamında açılması kararlaştırılan derslerin/kursların içeriklerinin hazırlanması için fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer araştırma, eğitim ve uygulama birimleri ile koordineli çalışmak.

e) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, tavsiyede bulunmak.

f) Merkez için gerekli çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve Üniversite dışından konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden oluşur.

b) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.