29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

YÖNETMELİK

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlarla ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABDB: Anabilim dalı başkanlığını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) CAE : Certificate in Advanced English Sınavını,

d) CPE : Certificate of Proficiency in English Sınavını,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem Projesi: Lisansüstü eğitim programlarında öğrencilerce ders döneminde araştırılan/incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

g) Enstitü: Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurulunu,

h) EYK: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT : Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE : Graduate Record Examination Sınavını,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

k) Mütevelli Heyeti: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) PTE Akademik: Pearson Test of English Dil Seviye Tespit Sınavını,

o) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Acıbadem Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

r) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

t) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

u) Yüksek Lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim – Öğretim ile İlgili Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer üniversiteler ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim düzeyleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi; yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. İkinci lisansüstü öğretim programlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür, doktora eğitimi yürütülmez. Bunlardan;

a) Yüksek lisans; tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine, yapacakları bilimsel araştırma faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler Senatoca belirlenen koşulları yerine getirdikleri takdirde azami olarak belirlenen sürenin altında da diploma almaya hak kazanırlar.

b) Doktora; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 7 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Akademik anabilim dalının önerisi ve EYK’nin kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Anabilim dalına ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, anabilim dalları akademik kurullarının teklifi enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Akademik yıl

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, sınavlar dahil en az yetmiş iş günüdür.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, stajlar, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz öğrenimleri veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 10 – (1) Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar dışında enstitülerde eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Ayrıca, tüm öğrencilerde belirli bir yabancı dil seviyesi aranır. Bu yabancı dilin hangi yabancı dil olacağına, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı diller arasında yer alması ve Üniversitede eğitimi verilen bir dil olması koşulu ile her program için, ilgili EYK karar verir.

(2) ABDB’nin teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile belirli programlarda tüm dersler veya bir kısım dersler  EYK’ce karar verilen yabancı dilde verilebilir. Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve EYK’nin onayıyla proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminer sunuşlarının bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için mülakat jürisinin önerisi ve ilgili ABDB görüşü üzerine EYK kararıyla düzenlenip yürütülen en çok iki yarıyıl süreli programdır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler, ABDB önerisi ve EYK’nin kararı ile hazırlık derslerine ek olarak ilgili program derslerinden de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü dersler yerine sayılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programını izlemek için geçirilen süre yüksek lisans ve doktora sürelerine ilave edilemez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 12 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler, ABDB önerisi enstitü kurulunca kabul edildikten sonra Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde ABDB gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili ABDB önerisi, enstitü müdürünün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Ders danışmanları

MADDE 13 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları ABDB’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir. Ders danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Tez danışmanları

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı aşağıda belirtilen esaslara göre belirlenir:

a) Enstitü ABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışman ilke olarak o anabilim dalında görevli kadrolu öğretim üyesidir, ancak bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı durumda Üniversitenin en yakın anabilim dalındaki kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı o anabilim dalındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ABDB önerisi ve EYK’nin kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Doktora programında tez danışmanı aşağıda belirtilen esaslara göre belirlenir:

a) Enstitü ABDB her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EYK onayı ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt

Kontenjanlar

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Senato tarafından onaylanan enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyeti kararı ile her akademik yıl/yarıyıl başında kesinleşir.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, EYK kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir. Bir program için yeterli bulunacak öğrenci sayısına, EYK karar verir.

(3) Yurt dışında ikamet; Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kontenjan dahilinde kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türkçe Dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili EYK karar verir.

İlan, başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

Yüksek lisans programları

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı veya  EYK’ce onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip olmak.

b) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında asgari taban puanına veya Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü veya anabilim dalı tarafından yapılacak olan dil yeterlilik sınavından ilgili programın giriş koşullarında belirtilen ve Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen asgari puana sahip olmak.

c) Tezli yüksek lisans programı için başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

d) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvuracak adayların ilgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner, eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) Başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan, tıp fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan en az 55 puan ve üzerinde temel tıp puanına; ya da ALES’ in sayısal kısmından en az 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmalıdır. Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; TUS klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucu elde edilir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

ç) YDS, ÜDS veya KPDS’den, 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından (TOEFL IBT için 66 puan, PTE Akademik 50 puan, CAE ve CPE sınavları C seviyesi) muadili bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, YDS’den en az 50 veya ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu diller için eşdeğerlikleri kabul edilmiş sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

(3) Lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES, 152 (eski sistem 720) puandan az olmamak üzere GRE, 590 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

c) YDS, ÜDS veya KPDS’den, 70 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından (TOEFL IBT için 84 puan, PTE Akademik 71 puan, CAE B seviyesi, CPE C seviyesi) muadili bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, YDS’den en az 70 veya ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bu diller eşdeğerlikleri kabul edilmiş sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Giriş sınavları

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü; yabancı dil yeterlik sınavı, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili işlemler, ABDB ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yabancı dil yeterlik koşulu

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenecek minimum puanları göz önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavındaki başarılı ya da başarısız olan adayları ilan eder.

(2) Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğerliği kabul edilerek, enstitü kurulunca başarı taban puanı belirlenen, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, KPDS, TOEFL, PTE Akademik ve benzeri dil sınavlarında başarılı olan adaylar, o dilin yeterlik sınavından muaf tutulur. Yüksek lisans için başarı taban puanı Senato tarafından belirlenen 50 puandan az olmamak üzere YDS, ÜDS veya KPDS, 60 puandan az olmamak üzere TOEFL IBT, 45 puandan az olmamak üzere PTE Akademik, C seviyesinden az olmamak üzere CPE ve CAE sınav puanına sahip olmak gerekir. Doktora için başarı taban puanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 55 puandan az olmamak üzere YDS, ÜDS veya KPDS, 66 puandan az olmamak üzere TOEFL IBT, 50 puandan az olmamak üzere PTE Akademik, C seviyesinden az olmamak üzere CPE ve CAE sınav puanına sahip olmak gerekir. Enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile anabilim dalları için taban puanın üzerinde farklı puanlar belirlenebilir.

(3) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden girer.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için, kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, YDS’den, 70 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (84 puandan az olmamak üzere TOEFL IBT, 71 puandan az olmamak üzere PTE Akademik puanına, B seviyesinde CAE veya C seviyesinde CPE puanına sahip olmak) bu puan muadili bir puan almış olmak. Türkçe’den yeterlik durumu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılacak sınav ile değerlendirilir.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 20 – (1) Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi ABDB’ce önerilen ve EYK kararıyla onaylanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES, GRE veya GMAT puanının ya da TUS temel tıp puanının %50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden alınan notun %30'u; tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(5) Anabilim dalları yüksek lisans, doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların listesi EYK kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,  EYK’ce istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(3) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 22 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama olanakları sağlanabilir. Bu olanaklar, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Bu eğitim ve uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili ABDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı gerekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitimde de, ilgili enstitüde aranan başarı şartları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gelecek belgelere dayalı olarak ilgili  EYK’ce karara bağlanır.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 23 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, nasıl yürütüleceği ve başvuru koşulları ile kontenjanları enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları ABDB önerisi üzerine EYK kararıyla yapılır.

(2) Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilen tarihten önce yapılır.

(3) Herhangi bir tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50, lisans genel akademik ortalamasının da en az 3,00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalamasının 3,80’in üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrencilerin, Üniversitede yürütülen başka bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapması için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olması, en az yedi dersi başarıyla tamamlamış ve genel akademik ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir. Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrencinin doktora programında geçirmiş olduğu süre öğretim süresinden sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan ve EYK kararıyla uygun görülen dersler tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(6) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

(7) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 24 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini arttırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve EYK’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerin eğitim-öğrenim ücretleri her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Enstitüden özel öğrenci olarak ders alan ve bu derslerden başarılı olan öğrenciler daha sonra lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazandıkları takdirde almış oldukları bu derslerden 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre muaf sayılır.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü

MADDE 25 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar, ilgili ABDB görüşü ve EYK’nin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme, Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları,

Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenim ücreti

MADDE 26 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir. Burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 27 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders alma formlarını doldurarak kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri dersleri ders alma formuna işleyerek öğrenci katkı payının ödendiğini gösteren belgeyle beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. Bu işlemleri tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(2) Öğrenciler  EYK’ce kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemini bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, kayıt yenileme işlemini belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrencinin, mazereti  EYK’ce kabul edildiği takdirde ders alma-bırakma günlerinde de kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Bu süre içinde de kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yarıyıl başında bu işlemi yaptırabilir. Kaydını yenilememe nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 28 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü öğrencinin kayıt sildirme isteğini EYK’de karara bağlayarak Rektörlüğe iletir. Alınan eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

Derslere kayıt

MADDE 29 – (1) Ders danışmanı açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri, öğrenci ile birlikte belirler ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Kayıtlı öğrenci sayısı,  EYK’ce önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, EYK kararı ile açılmayabilir ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinebilir. Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri; ilgili Enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan derslerden ya da ilgili ABDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya yurt içi veya dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçebilir.

(2) Programa kayıtlı bir öğrencinin öğrenimi süresince başka enstitülerden özel öğrenci olarak alacağı veya özel öğrenci statüsünde evvelce almış olup da transfer ettireceği derslerin toplam sayısı; tezli yüksek lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarında üç, tezsiz yüksek lisans programlarında dört, lisans derecesine dayalı doktora programlarında ise altı dersi geçemez. Yatay geçişte bu ders sınırlaması uygulanmaz. Aynı enstitünün aynı programında özel öğrenci olarak alınmış derslerin transfer edilebilir kredi toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken kredi toplamının % 50’sini geçemez.

Ders alma ve bırakma

MADDE 30 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak programa kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da programlarına aldıkları bazı dersleri bırakabilir.

(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar; danışmanın uygun görüşü, ilgili ABDB önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan ve eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu dersler yerine; eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 32 – (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Bir öğrencinin yarıyıl içindeki devamsızlığı her ders için toplam sürenin %30’unu geçemez. Bir dersten devam için gereken oranı sağlayamayan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Mazeret sınavı ara sınav yerine kullanılabilir. Öğrenciye; haklı ve geçerli bir nedeni olması ve beş iş günü içinde ABDB’ye dilekçe ile talepte bulunması halinde ilgili ABDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile aynı yarıyıl içinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Mazeret sınavlarının yapılışına ilişkin esaslar ilgili  EYK’ce belirlenir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

(5) Her yarıyıl sonu sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler o dersin bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı notu, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

(6) Genel not ortalaması veya dersin notunun yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler devam zorunluluğu aranmaksızın tekrarlanabilir veya enstitü ABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Tekrarlanacak dersler, öğrencinin yazılı talebi, enstitü ABDB’nin önerisi ile EYK kararı ile belirlenir. Genel ağırlıklı not hesaplanmasında tekrarlanan dersten son alınan not geçerlidir.

Ders başarı notu

MADDE 34 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere I notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az CC, doktora öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.

(4) Gerekli hallerde ABDB ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Notlar

MADDE 35 – (1) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Ders Notu

Puan Aralığı

Katsayı

Değeri

AA

90-100

4,00

Pekiyi

BA

85-89

3,50

İyi Pekiyi

BB

80-84

3,00

İyi

CB

75-79

2,50

Orta İyi

CC

70-74

2,00

Orta

FD

70 ve altı

0,50

Zayıf Başarısız

FF

 

0,00

Başarısız

FG

 

0,00

Başarısız

NA

Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok

0,00

Başarısız

 

                b) Ortalamaya katılmayan notlar;

 

S

Kredisiz derslerde ve tezinde başarılı

U

Kredisiz derslerde ve tezinde başarısız

I

Mazeretli

P

Tez çalışması devam ediyor

T

Yatay geçişle transfer edilmiş dersler

NA

Derslere devam etmemiş

 

(2) Ortalamaya katılmayan harf notlarının karşılıkları şunlardır:

a) I Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü ABDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

b) S Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir.

c) U Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) NA Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir ve (FF) notu gibi işlem görür.

d) P Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e) T Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. (T) notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itirazı olan öğrenci, bu itirazını, sonucun ilanını izleyen en geç beş iş günü içinde, ilgili ABDB’ye yazılı olarak yapar. Bu itiraz iki iş günü içinde ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu, değerlendirmede bir hata görürse gerekli düzeltmeyi yaparak, sonucu en geç iki iş günü içinde ABDB’ye bildirir. Ders sorumlusunun inceleme sonucu vereceği ve ABDB tarafından onaylanan karar kesindir. Yapılan başarı notu düzeltmeleri, ilgili ABDB tarafından yazı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(2) Ders sorumlusu, yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, gerekli düzeltmeyi yaparak öğrencisini bilgilendirir. Bu düzeltme ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, bu durum ve yapılması gereken değişiklik, ders sorumlusu tarafından yazılı olarak, ilgili ABDB aracılığı ile müdürlüğe bildirilir. EYK kararıyla onaylanan maddi hata müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Başarı notları, not ilanını izleyen yedi iş günü sonunda kesinlik kazanır ve değiştirilmez.

Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanması

MADDE 37 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır.

(2) Yüksek lisans programlarından mezuniyet için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70, doktora programından mezuniyet için en az 3,00 olması gerekir. Mezuniyet durumunda olup, tüm dersleri başarı ile veren ancak kayıtlı olduğu lisansüstü programdan mezuniyet koşulu olan asgari GANO’yu sağlayamayan öğrencilere 1 kereye mahsus olmak üzere yüksek lisans için BA, BB, CB ve CC, doktora için BA, BB ve CB notu aldıkları en fazla 2 dersten, ilgili ABDB önerisi ve EYK kararı ile not yükseltmek üzere ek sınav hakkı verilebilir. En son sınavdan alınan not geçerlidir.

İlişik kesilmesi

MADDE 38 – (1) Aşağıda yer alan durumlarda öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin enstitü müdürlüğüne kendi isteği ile ilişik kesmek istediğine ilişkin yazılı talepte bulunması.

b) Öğrenciye Üniversiteden çıkarma cezası verilmesi.

c) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrenciler.

ç) Tezli yüksek lisans programında tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrenciler.

d) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip, gerekli kredili dersleri azami dört yarıyılda başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler.

e) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilip, gerekli kredili dersleri azami altı yarıyılda başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler.

f) Doktora programlarında kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tez çalışmasını on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciler.

g) Doktora programında tez önerisi iki kez reddedilen öğrenciler.

ğ) Doktora programında tez önerisi kabul edilip, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Açılacak programlar

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

Programlar arasında geçiş

MADDE 40 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu ve enstitü ABDB önerisi ve EYK kararıyla yapılır. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 21 ulusal ve 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminer dersinde; öğrencinin yapacağı tez çalışması ile ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyicilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, izleyiciler arasında bulunan konu ile ilgili öğretim üye ve görevlilerinin de görüşlerini alarak, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ABDB her öğrenci için Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tez önerisi

MADDE 44 – (1) Öğrencinin tez konusu ve tezin önerilecek başlığı, öğrencinin eğilimleri de göz önünde bulundurularak, öğrenci danışmanı ile beraber belirlenir. Tez konusu ilgili ABDB’ce değerlendirildikten sonra, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir ve EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi, ilgili ABDB uygun görüşü ve EYK kararı ile yapılır.

Tez jürisi

MADDE 45 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez sınavı

MADDE 46 – (1) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına sunar.

(2) Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ciltlenmiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılan tezin nüshalarını ABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir.

(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ilgili ABDB çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir ve en çok doksan dakika sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili ABDB’ce yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında EYK kararına göre işlem yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı; tez sınavını izleyen en geç üç iş günü içinde, bir tutanakla ve ilgili ABDB’ce müdürlüğe bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans programları da, doğrudan uygulanabilir nitelikte olan Yükseköğretim Kurulu kararları hariç, bu program kapsamında yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Süre

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü ABDB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için olanak sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri yaratmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programlarında enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora sınavında başarılı bulunan ve tez çalışması önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması izleme komitesi denetiminde bir tez çalışması raporu hazırlamak ve tez çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tez çalışmasını on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü ABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ABDB yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ABDB’ce önerilen ve   EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, ABDB’ce önerilen ve   EYK’ce atanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar ABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) İlan edilen tarihte sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenip ABDB’ce önerilen ve  EYK’ce onaylanan tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversiteden atanan danışman komite toplantılarına katılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez yeterlik raporu çalışmasını yurt dışında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı, tez çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından önce anabilim dalı başkanlıklarına verir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden ABDB sorumludur. Tez izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABDB gerekçeli önerisi üzerine EYK’nin onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez yeterlik çalışması önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABDB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde enstitüye ulaştırılır.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri; söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az on beş gün önceden ABDB’ce ilan edilir. Sınav, en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili ABDB’ce yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü ABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

Mazeretler

MADDE 57 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti nedeniyle, üniversite hastanelerinden ya da resmi hasta kabul yetkisi olan sağlık kuruluşlarından istirahat raporu alan öğrenci; rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince verilen veya onaylanan raporunu, ilgili ABDB’ye teslim eder. Öğrenci, raporda belirtilen süreler içinde mazeretli kabul edilir ve ara sınavlara girmez. Raporlu sayılan sürede girilen ara sınavların notları ya da sonuçları geçersiz sayılır. Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğretim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir yarıyılda, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilir.

(2) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ya da   EYK’ce kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, EYK öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

İzinli sayılma

MADDE 58 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı bursu veya araştırma imkânı sağlayan öğrenciye; danışmanının önerisi, ABDB uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar tarihini izleyen yarıyıldan itibaren başlar. Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o yarıyılda da izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler. İzinli süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sayılır.

(3) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali ya da 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 59 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verebilir:

a) Öğrencinin, Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesinde belirtilen sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan ve kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki haller,

g) İlgili yönetim kurulunun kabul edeceği diğer haklı ve geçerli nedenler. Bu nedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenlerin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

İzinli, raporlu veya kayıt dondurmada geçen sürede ücret ödeme

MADDE 60 – (1) 58 ve 59 uncu maddelerde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan veya kaydını donduran öğrencilerin bu süreler içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu öğrenciler her yarıyıl başında, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen ücreti öder.

ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 61 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin de enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Jüri tutanakları,

b) Tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası,

c) Tez veya çalışmanın kaydedildiği üç adet CD,

ç) Üniversite kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş veri giriş formu ve izin belgesi.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra, öğrencinin dosyası EYK’ce incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen; yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, doktora öğrencilerine doktora diplomalarından biri verilir. Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı ve derecesi belirtilir. Diplomalar, müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

Diploma kaybı ve yeni diploma oluşturulması

MADDE 62 – (1) Diplomanın kaybı halinde, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 63 – (1) Enstitü müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü görevlileri hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu konuda, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 64 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler için uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak bu öğrenciler; izinli öğrenciler gibi uzaklaştırma cezasının süresini ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini öder.

Burslar

MADDE 65 – (1) Öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak burs verilir.

Tebligat

MADDE 66 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin ilgili enstitüye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.