27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-07)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-02)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Levazım Mah. Yazgülü Sok. Aydın Sit. 1. Kısım C4 Blk. No:1 D:33 Beşiktaş/İSTANBUL 34340 adresinde bulunan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.