27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve staj dersleri, seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere zorunlu derslerden en çok bir dersten, devamsızlık hariç, sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına girebilmek için öğrencinin final sınavına girme hakkını elde etmesi gerekir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süre sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Öğrencinin, yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az  altmış puan alması gerekir. Bu sınavlar Akademik Takvimde belirlendiği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar bu dersi tekrar ederler. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olunması diğer derslerin herhangi birinden tek ders sınavına girilmesine engel teşkil etmez. Ayrıca 5 inci sınıf staj sınavından başarısız olan öğrenciler için tek ders sınavı uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2016

29771