27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Merkez, 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

b) Kendi faaliyet alanı içindeki konularda sergiler açmak,

c) Her düzeydeki öğrenciler arasında Türklük bilincini geliştirici sözle veya resimle anlatım yarışmaları düzenlemek ve bunları ödüllendirmek,

ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

d) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve bilimsel dayanışmayı sağlamak,

e) Yakın ve uzak çevreye de, millî veya mahallî günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgileri aktarmak, bu yolda resimden, musikiden ve temsillerden de yararlanmak,

f) Yukarıda belirtilen konularda konferanslar, seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.