27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kurul: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise ilgili yarıyılda görev alan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim tarihlerini, yarıyılı, yaz dönemini, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından kabul edilen takvimi,

c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES/Yabancı dil sınavı: ALES; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, Yabancı Dil Sınavı; ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,

d) Anabilim dalı/Anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

e) Bilim/Sanat dalı: Anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

f) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı: (d) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

g) Azami süre/yarıyıl: Azami süre; bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en son süreyi, Yarıyıl; güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlendirilerek onaylanması, teze yönlendirilmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlere rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyelerini,

h) Denklik/Okul tanıma: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini, Okul Tanıma; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınmasını, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olmasını ve YÖK tarafından tanınmasını,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

i) Enstitü/Enstitü kurulu/Enstitü yönetim kurulu: Enstitü; Gazi Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren bir enstitüyü, Enstitü Kurulu; Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programı yürüten ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ücreti üniversite tarafından belirlenen öğretim programını,

m) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen asgari süreyi,

n) Ortak lisansüstü program: Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen lisansüstü programı,

o) Programın süresi: Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarının tanımlanan normal sürelerini ve katkı payı ödenecek azami sürelerini,

ö) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez konusunda uzmanlaştırmak amacıyla birinci danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersi,

r) Üniversite/Rektörlük/Senato: Üniversite; Gazi Üniversitesini, Rektörlük; Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü, Senato; Gazi Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt,

Kayıt Yenileme ve Mezuniyet ile İlgili Genel Hükümler

Lisansüstü programlar ile ilgili genel hükümler

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin/fakültelerin anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Enstitülerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla mevcut anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan başka lisansüstü program da açılabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu şekilde kurulan enstitü anabilim dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla açılır.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılmaz.

(6) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Yurtdışı ortak lisansüstü programların açılabilmesi için YÖK onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjanların tespitine, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve ilgili başkanlığın teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçişle öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Enstitünün herhangi bir doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az sekiz adet kredili dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, varsa aynı bilim/sanat dalının (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı) tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır.

(4) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ anasanat dalı) olmak koşuluyla tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

(5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ anasanat dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda alması gereken dersleri başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde ALES’ten 55 ve üzeri; tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde ALES’ten 55 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, uzaktan eğitim tezsiz lisansüstü programlarında ve Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz. Bu asgari puanlar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban puanları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, Yükseköğretim Kurulu onayıyla uluslararası işbirliği yapılmasına karar verilen üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından en az 75 puan almış olmaları zorunludur.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Yüksek lisans programlarına adayların başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(6) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ilgili akademik kurulun önerisi ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(7) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(8) Bir programa başvuran adaylar; ilgili başkanlığın akademik kurul kararı ile teklif edeceği on kişilik jüri önerisi dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. Sınava alınacak adaylar, ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile lisans not ortalamasının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında sınava alınacak adayların belirlenmesinde lisans bitirme ortalamasının %65’i esas alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavı/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’i alınarak hesaplanır. Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40 veya üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile lisans bitirme ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında, giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve en çok ilan edilmiş kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES (ALES şartı arananlarda) ile lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik (bütünleşik doktora) programına kabul edilecek öğrenci sayısına, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınarak, enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(3) Bir programda aynı anda hem bütünleşik doktora hem de yüksek lisans yapılamaz.

(4) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları ve lisans not ortalamalarının en az 3.50/4.00 olması gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner fakültesi mezunu veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır ve doğrudan doktora programlarına başvurabilirler.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60 ve üzeri, lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ise 85 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz. Ayrıca en az 50 Temel Tıp Puanı veya ALES sayısal puan türünden en az 60 puan ile de temel tıp birimlerine ait programlara öğrenci kabul edilebilir.

(7) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son 5 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan, lisans sonrası bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik programı için başvurularda ise en az 75 puan alınması zorunludur.

(8) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, uluslararası işbirliği yapılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından en az 75 puan alması zorunludur.

(9) Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için; adayların ilgili tezli yüksek lisans programından mezun olmaları veya ilgili yabancı dilde, yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmaları zorunludur. Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları istenir.

(10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına aday başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(11) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, ilgili akademik kurulun önerisi ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(12) Açılan programlara başvuran adaylar; ilgili başkanlığın akademik kurul kararı ile teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı

MADDE 9 – (1) Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplanmasıyla elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(3) ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(4) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 50’nin veya giriş başarı notu 70’in altında olan adaylar sınavdan başarısız sayılır. Giriş başarı notu 70 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 50 veya üzerinde olanlar, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı notunun eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik/okul tanıma belgesi kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlarda anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden yabancı dil sınavından en az 55 puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerden, lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu öğrenciler; 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için 6, 7, 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlarla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz eğitim-öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü programı öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

(4) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrenciler, ders almak için Senatoca belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(6) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

(7) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitemizden özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, Üniversite tarafından ilan edilen şekilde ve belirlenen takvime uygun olarak yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, girmek istediği en çok iki programa başvurabilir ancak iki programı da kazansa bile bir programa kayıt yaptırabilir. Başvuru için aşağıdaki belgeler istenir:

a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

b) Yabancı dil şartı olan programlar için yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

c) Yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları için lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti, lisans/tezli yüksek lisans programını yurtdışında tamamlamış adaylardan diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi.

(3) Lisansüstü programlara başvuruda; tüm sorumluluk adayların kendilerine ait olmak üzere ve kesin kayıtlarda belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını teslim etmek koşuluyla, elektronik ortamda da başvuru yapılabilir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asıl ve yedek olarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilirler. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Kayıt yenileme ve ilgili mevzuat kapsamında yeniden kayıt yaptırma

MADDE 15 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde; tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücretini, uzaktan öğretim programında kayıtlı öğrenciler Senato tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler normal sürelerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ya da uzaktan öğretim programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini; danışmanın yönlendirmesi ve onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının yönlendirmesi ve onayıyla yaparlar.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 17 – (1) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki gruba ayırır. Anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile zorunlu derslerden yüksek lisans için en çok dört ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok dört ders ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik için en çok sekiz ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için alması gereken diğer derslerini danışmanı ile birlikte belirler. Bu dersler; seçmeli dersler grubundan veya Yönetmelikteki müeyyidelere bağlı kalınarak program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

(2) Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir. Ancak saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki dersi danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır. Saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkraya aykırı olamaz.

(4) Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en çok dört dersi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Disiplinler arası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak, öğrenciye kayıtlı olduğu program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok dört ders, bütünleşik doktora için ise en çok sekiz ders aldırılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü, bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(7) Aynı anabilim dalında hem Türkçe hem de İngilizce program açılmışsa, Türkçe programa kayıtlı bir öğrenci, İngilizce programdan ders alabilir ve bu öğrenci aldığı dersleri kendi anabilim dalından almış sayılır. İngilizce programa kayıtlı bir öğrenci Türkçe programdan aldığı dersi/dersleri İngilizce programa saydıramaz. Öğrencinin aynı içerikli bir dersi, her iki programdan da alması durumunda Türkçe programdaki dersi almış kabul edilir.

(8) Her lisansüstü programda, “bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği” konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden almazlar. Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak ders olarak açılabilir/seçilebilir ve anabilim/anasanat dalı dersi olarak kabul edilir. Bu dersin, disiplinler arası enstitülerde ortak ders olarak biri örgün ve biri uzaktan öğretimde olmak üzere açılması mümkündür.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, 16 ncı maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi transferi

MADDE 20 – (1) Her enstitü; anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile verilecek derslerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı kriterleri ile beraber ders kataloğunu Gazi Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi veren öğretim elemanlarınca yapılır.

(2) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki akademik kurul, o anabilim/anasanat dalında ders veren mevcut dönemdeki öğretim üyelerinden oluşur. Mevcut dönemdeki öğretim üyesi sayısı beş kişiden az ise, bir önceki dönemde ders veren öğretim üyeleri de kurula dâhil edilir.

(4) Anabilim/anasanat dalındaki akademik kurullardan talep edilen bilgi ve belgelerin enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

(5) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde, bu öğrenciler açılmış olan derslere yapacakları tercih dikkate alınarak geçiş yapabilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının 15’i geçmesi durumunda o ders için; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile birden fazla şube açılabilir ve gerekirse yeni şubelere o alanda yetkin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına ait olanlardan en çok dört ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(8) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için “uzmanlık alan dersi” açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen dönemlerde danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi yanında yine danışmanı tarafından açılan tez hazırlık dersini alır. Tez hazırlık dersi bir AKTS kredisinden oluşur ve tez dönemi başlayana kadar devam eder. Tez dönemine geçen öğrenci ise “tez çalışması” dersine kayıt olur ve bu ders 30 AKTS kredisinden oluşur.

(10) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Mazeret izni ve diğer ilgili durumlar

MADDE 22 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler düşüldükten sonra devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve ilgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler sebebiyle verilecek izinler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(6) Azami kayıt dondurma süresi bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta 1 yarıyıl, tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte 4 yarıyıldır.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) İlgili dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile öğrencinin başarısı değerlendirilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme ve başarı kriterleri ile belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %25, en çok %75 olabilir. Ara sınavlara ve/veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci final ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi % 20'den fazla olamaz.

(5) Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Harf Notu       Katsayı

AA                    4,00

BA                    3,50

BB                     3,00

CB                     2,50

CC                     2,00

DC                    1,50

DD                    1,00

FD                     0,50

FF                     0,00

(6) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı.

b) K: Başarısız.

c) D: Devamsız.

ç) G: Sınava Girmedi.

(7) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu değeri o dersin AKTS kredisi ile çarpılır ve elde edilen sonuç derslerin toplam AKTS kredisine bölünür. Her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamı öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasını oluşturur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Öğrencilerin kayıtlı olduğu program için aldığı veya saydırdığı kredili tüm dersler genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, tez hazırlık dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50/4,00; doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür.

(10) Öğrenci kabulü, vize, final, bütünleme ve diğer sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyelerinin görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar, ilgili diğer mevzuat ve özel ikili anlaşma hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliştirme yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programı süresi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Üniversite içinde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir. Danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans proje danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar ilgili anabilim/anasanat başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) İlgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi; dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak yapılır.

(6) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğundan itibaren en geç üç ay içerisinde enstitüye verir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(7) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarına görevlendirilen ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(8) Bilimsel hazırlık almayan öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca alınacak bu dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur.

(2) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkradaki şartları sağlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili başkanlık aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Tezli yüksek lisans için tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilemez. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve sekizinci fıkra hükmü uygulanır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, başarısız sayılır ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olması halinde yeniden tez savunma sınavına alınır.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrenci, azami öğrenim süresini kullanmış ve tezsiz yüksek lisans koşullarını sağlayamamış ise, ek bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda başarılı ya da başarısız olarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.

(12) Tez, öğrenim görülen yüksek lisans program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurtdışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans ders kredisi/sayısı ve süresi

MADDE 30 – (1) Amacı öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini artırmak, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermek olan tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda Dönem Projesi Dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem Projesi Dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin üçüncü dönemde kalan ders/derslerle birlikte Dönem Projesi Dersini de seçmesine izin verilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Bu programların yürütülmesi tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin usullere tabidir. Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

Proje danışmanı atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(2) Danışman, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci ile beraber alınmasına karar verilen dersleri sistemden onaylar.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla danışmanın önereceği en çok üç lisans dersini seçebilir.

(4) Öğrenciler aldıkları dersleri ve dönem projesini üç yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci, dönem projesine ilgili yarıyılda kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda dönem projesini tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ayrıca ilgili başkanlığın belirlediği ve danışmanının da katıldığı bir oturumda dönem projesini seminer olarak sunmak zorundadır. Öğrencinin dönem projesi; danışmanı tarafından başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) 30 uncu maddede ifade edilen dersleri başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlediği asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı ve süresi

MADDE 34 – (1) Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programı şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 24 kredilik 9 ders alarak ders yükünü tamamlar. Doktora programı lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS değerinde bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil 17 ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü eğitiminde bir kez alınması yeterlidir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Doktora programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır. 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre öğrenci kabul eden programlar için bu şart uygulanmaz.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(5) Öğrenciye danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurtiçi veya yurtdışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yürütülen ortak programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanana kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(7) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere azami sürelerini kullanmış olmaları halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlamaları için bir yarıyıl ek süre verilir.

(10) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurtdışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

(12) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/anasanat dallarından, Üniversitenin diğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı derslerin toplamı dörtten fazla olamaz. Ancak ortak program yürüten anabilim dalları için 17 nci maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları dikkate alınır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınavların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci doksan dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa enstitü ile ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, doktora yaptığı anabilim/anasanat dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya sınava girmeyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde başarısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

(6) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, mazeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerip enstitü yönetim kurulu ile kesinleşen dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 8 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır. Öğrenciye yeni bir danışman atanır veya danışman ve öğrencinin istemesi durumunda aynı danışman tekrar atanabilir.

(2) Tez izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği başka bir anabilim/anasanat veya yükseköğretim kurumundan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkanlığın, anabilim/anasanat dalı içinden ya da başka bir anabilim/anasanat dalı veya yükseköğretim kurumundan önereceği üç öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda, danışman veya ikinci danışman tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez enstitüye sunulur.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bilimsel makalesinin; SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası almış olmak), şartlarından birini yerine getirmesi doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(5) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Öğrenci, en geç 15 gün içinde, enstitü yönetim kurulunca atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (Tez İzleme Komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir ya da ilgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde ya da erteleme süresi sonunda tez savunmasının yapılamaması durumunda, enstitü yönetim kurulu resen, içinde öncelikli olarak Tez İzleme Komitesi üyelerinin yer aldığı yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen atanan asıl ve yedek jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci danışman haricinde, ikinci danışman ya da Tez İzleme Komitesi üyesinin/üyelerinin savunma sınavına katılmaması durumunda diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağrılır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi/girememesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrenci için 39 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri uygulanır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(13) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

(14) Tez, öğrenim görülen doktora program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan ve yayın şartını sağlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan doktora öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulamayı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

Başvuru şartları

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmayan ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Değerlendirmelerde ALES puanının ağırlığı %50’dir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik programı ve süresi

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı ortak program şeklinde de düzenlenebilir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersi ile seminer dâhil en az on ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az kırk beş kredi ve 120 AKTS değerinde seminer dâhil onyedi ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Enstitü anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır.

(4) Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(5) Öğrenciye danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yürütülen ortak programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(7) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını, yüksek lisans sonrası girenler için on iki yarıyıl sonuna kadar, lisans sonrası girenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencinin azami süresini kullanmış olması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlaması amacıyla bir yarıyıl ek süre verilir.

(10) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim Kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

(12) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/anasanat dallarından, Üniversitenin diğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı derslerin toplamı dörtten fazla olamaz. Ancak, ortak program yürüten anabilim dalları için 17 nci maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları dikkate alınır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, öğrenim görülen program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 47 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Özel anlaşmalar

MADDE 48 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde bu anlaşmaların öngördüğü koşullara göre de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 19/4/2015 tarihli ve 29331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında dördüncü maddenin sekizinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.