27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 a) Cumhuriyet Üniversitesinde ilgili fakülteler içinde ilgili anabilim dalları; çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi, psikoloji, sosyal hizmetler, hemşirelik ve adli tıp anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak.

b) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Merkez Müdürü; üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdür yardımcısı,  merkez yönetim kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten merkez müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdür yardımcısının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresinin sona ermesi ile biter. Merkez Müdürüne, merkez müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ile dört öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Çalışma birimlerinde; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde ve istekleri halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir. Çalışma birimi üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.