26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ

MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA VE PİYASA GÖZETİMİNE İLİŞKİN

İDARİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/901/2014)

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartların uygulanması hakkında yeknesak koşullar oluşturmak amacıyla ayrıntılı uygulama tedbirlerini sunmak ve aynı zamanda temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin idari şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(4) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerlidir. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, deney ve test ifadeleri aynı anlamda kullanılır. Bu Yönetmelikte yer alan “AB/168/2013 Yönetmeliği”, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’i ifade eder.

Tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası için şablonlar

MADDE 2 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar EK I’de verilen şablonları esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tanıtım dosyası ve tanıtım belgesini sunar.

İmalatçının dayanıklılık deneyleri ve aracın yapısal bütünlüğü hakkındaki beyanlarına ilişkin şablonlar

MADDE 3 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK II'de verilen şablonları esas almak şartıyla 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/3/2014)’in EK XIX'unda açıklanan şekilde aracın yapısal bütünlüğü hakkında ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen fonksiyonel güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemler, parçalar ve ekipmanların dayanıklılığı hakkında beyanlar sunar.

Araç bütünleşik teşhis sistemleri (OBD) ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından tip onayı kuruluşuna sunulan uygunluk belgeleri için şablon

MADDE 4 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK III'te belirtilen şablonu esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca onay kuruluşuna araç bütünleşik teşhis sistemleri ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında bir belge sunar.

Uygunluk belgeleri için şablonlar

MADDE 5 – (1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen uygunluk belgesini, EK III'te yer verilen şablonlara uygun şekilde düzenler.

(2) İmalatçılar, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında tip onayı başvurusu yapılmasına izin veren AB/168/2013 Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında, EK IV İlave 1'de tarif edilen uygunluk belgesine ait şablona ve 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin EK IV'ünde belirtilen uygunluk belgesine ilişkin şablona alternatif olarak, 0.4 üncü maddesindeki "Araç kategorisi" ve 50 nci maddesindeki "Notlar" ile EK IV İlave 2'de tarif edilen girdiler ve bilgilerin bulunması gereken uygunluk belgesine ait şablonu, yeni onaylanmış tiplerde yer alan araçlar için kullanabilirler.

Zorunlu plaka (Levha) ve AB tip onayı işareti için modeller

MADDE 6 – (1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında bahsi geçen AB tip onayı işaretini ve zorunlu plakayı EK V'te belirtilen modeller uyarınca düzenler.

AB tip onayı belgesi için şablonlar

MADDE 7 – (1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen AB tip onayı belgelerini, EK VI'da yer verilen şablonlara uygun olarak düzenler.

AB tip onayı belgesi için numaralandırma sistemi

MADDE 8 – (1) AB tip onayı belgeleri, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, EK VII'de belirtilen uyumlaştırılmış sisteme göre numaralandırılır.

Deney sonuç belgesi için şablon

MADDE 9 – (1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen deney sonucu föylerini, EK VIII'de yer verilen şablona uygun şekilde düzenler.

Deney raporlarının formatı

MADDE 10 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen deney raporlarının formatı, EK VIII'de yer verilen genel şartlara uygun olur.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanlar listesi

MADDE 11 – (1) Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevre performansı açısından oldukça önemli olan parça veya ekipmanlar listesi EK X'da verilmiştir.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belge için şablon ve numaralandırma sistemi

MADDE 12 – (1) Onay kuruluşları; temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belgeyi EK IX'da verilen şablonu esas alarak ve numaralandırma sistemi uyarınca düzenler.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartları hakkındaki 18/7/2014 tarihli ve (AB) 901/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız