26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri belirten düzenlemeyi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde tanımlanan ve enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalındaki kadrolu öğretim üyeleri ve lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışması yöneten öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

g) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,

ğ) Enstitü (FBE): Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Fen Bilimleri Enstitüsünü,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları faaliyetinde bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,

k) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

l) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunu olanları,

n) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ö) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

ş) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

t) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

u) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan pazar ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim süresini,

v) Yaz dönemi: Üniversitede güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim öğretim sürecini,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

aa) YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir, doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Yüksek lisans programı, en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı genel olarak ikinci öğretimde açılır. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Tezli yüksek lisans programından tezsize geçmek için ek kredilerin tamamlanması, tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Her iki halde de öğrenciye geçiş yaptığı programların işlemlerini tamamlaması ve öngörülen diğer koşulları yerine getirmesi için azami süreyi aşmamak üzere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu programların birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların dördüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılır.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından onaylanan anabilim dallarında lisansüstü programlar yürütür. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ile bir anabilim dalında o anabilim dalından değişik bir ad taşıyan program açılabilir.

(2) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası bir anabilim dalı kurulabilir. Bu anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve bu programlarda yapılacak değerlendirme, verilecek diplomalar, müfredat programı ve uygulamasında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanacak biçimde lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır.

(5) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kurslarıyla da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İkinci öğretimde, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Tezler, Türkçe yazılır. Ancak, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bir tezin Türkçe dışında başka dillerde yazılmasına karar verilebilir. İlgili anabilim dalı kurulu ve Enstitü Kurulunun önerisi ve YÖK onayı ile başka dillerde lisansüstü programlar açılabilir.

Anabilim dalı

MADDE 7 – (1) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim dalları akademik kurullarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Senato kararına göre Rektörlükçe ilan edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri aynı yöntemle açılır. Öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanları atandığı tarihten itibaren bu dersleri almak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışmanlar

MADDE 10 – (1) Danışman; Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışmaları dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleridir. Danışmanlar; o anabilim dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim dallarında ya da diğer yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri arasından önerilir. Görevlendirme, anabilim dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı o anabilim dalındaki doktora mezunu öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Danışmanların görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür ve tezli yüksek lisans ve doktora programları öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 11 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtir ve başvuruda ALES sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitüce istenen diğer belgeleri teslim ederler. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar dilekçelerine lisans, doktora programlarına başvuranlar ise yüksek lisans ve eşdeğer lisans diploması ile diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yüksek lisans not çizelgelerinde programın tezli ve tezsiz olduğu belirtilir. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için YÖK’ten denklik belgesi alınır. Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan ayrıca dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon gibi açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı olarak yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu alınan yabancı uyruklu adaylardan yeterli düzeyde Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması veya Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlarla, Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar doğrudan lisansüstü eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, yüksek lisans öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu fıkrada belirtilen adaylardan 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağlayanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Ayrıca, yabancı uyruklu adayların, ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen koşullara göre açılacak bilim sınavına girmeleri gerekir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Yüksek lisansa, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı kurulu kararı ile belirlenir ancak, Senato belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

b) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

c) Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan alması gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylardan, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

ç) Adayların YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir ancak, tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

d) Enstitü tarafından sınavı yapılamayan diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılabilir.

Doktora programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuru için;

a) Adayların, ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalamasının dört tam not üzerinden en az üç olması,

c) Doktora programına başvuracak olan adayların YDS’den veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları,

ç) Doktora programlarına yapılacak başvurularda adayların ALES sınavından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puana sahip olmaları,

gerekir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programına başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı olarak doktora öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu alınan yabancı uyruklu adaylardan Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması veya Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlarla Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan yüksek lisans derecesiyle mezun olanlar doğrudan doktora eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, doktora öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu fıkrada belirtilen adaylardan 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağlayanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Ayrıca, yabancı uyruklu adayların, ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen koşullara göre açılacak bilim sınavına girmeleri gerekir.

(3) Enstitüce açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar her eğitim-öğretim dönemi başında Rektörlük tarafından duyurulur.

(4) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri; ilgili üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK kararı ile Üniversitece belirlenen koşullara göre lisansüstü öğrenim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Adayların mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakattan tam not üzerinden alınan notun %25’i dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 puan alanlar arasında en yüksek puandan başlayarak kontenjan kadar sıralama yapılır.

(3) Mülakatta yüksek lisans öğrencisinin neden yüksek lisans yapmak istediğini ve temel mesleki yeterliğini belirlemek için sözlü veya yazılı değerlendirme yapılır.

(4) Doktora programlarında mülakat değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat sınavının %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans mezuniyet puanının %25’i dikkate alınır. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği hâlinde adayların mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(5) Anabilim dallarında yüksek lisans, doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına 11 inci ve 12 nci maddelere göre öğrenci kabul edilir.

(3) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında hangi dersleri alacağı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez.

Enstitüye kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.

(2) Kesin kayıtlarda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Enstitüce onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Enstitüce onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının ve yetki belgesinin aslı ya da bunların Enstitüce onaylı suretleri,

2) ALES veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Yabancı dil veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

5) T.C. Kimlik numarası beyanı,

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

7) Bir kurum adına burslu okuyacak adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

8) İki adet renkli vesikalık fotoğraf,

9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de yapmış olanlardan, (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe biliyorsa, bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

7) Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,

8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde bu maddede belirtilen ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 16 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senatoca belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Tez aşamasında yatay geçiş için başvuracak adaylar, mezuniyet için gerekli kredi toplamının en az yarısını Enstitüden almak ve yeniden tez önerisi vermek suretiyle yatay geçiş yapabilirler.

Özel öğrenci

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilir. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin altı yarıyılı geçirmemek kaydıyla, asıl öğrenci olmaları durumunda; özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçirmemek koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin; güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri, varsa katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanları ile birlikte belirleyecekleri dersleri Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilir. Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programları kapsamında alınan dersler ve diğer yükseköğrenim kurumlarından alınan derslerin kredileri transfer edilebilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci kaydını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci ders alma-bırakma günlerinde derslere kayıt yaptırabilir. Derslere kayıt yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler, tez aşamasında ise, danışman/TİK tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır. Bu nedenlerle geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 19 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da programlarına aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler; danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; eğitim programında eş değer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, eş değer olan veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FF2 notu verilerek devamsızlıktan başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavıdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Bir dersin genel sınavı, tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye FF1 notu verilir.

c) Mazeret sınavı ara ve dönem sonu sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dönem sonu sınav haklarını dönem sonu sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret sınavı tarihi anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders başarı notunun hesaplanması

MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ve dönem sonu sınavların ders başarı notuna etkisi ders bilgi paketlerinde belirtilir.

(2) Lisansüstü derslerin dönem sonu başarı notu, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonunda öğrencinin başarılı sayılması için başarı notu, yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 70, doktora öğrencileri için ise en az 75 puan olması gerekir.

(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı da açılır. Bütünleme sınavında da başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir.

(4) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

a) Puan        Harf Notu            Katsayı

90-100              AA                     4,0

85-89                BA                     3,5

80-84                BB                     3,0

75-79                CB                     2,5

70-74                CC                     2,0

65-69                DC                     1,5

60-64                DD                     1,0

50-59                FD                     0,5

49 ve altı           FF                       0

 

b) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF2 notu verilir. FF2 notu, not ortalaması hesabında FF notu olarak işlem görür.

c) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme TİK raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

ç) FF2, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile NA (not applicable), S (satisfactory) olarak yazılır.

d) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa yazılmasından itibaren alıp başarılı olduğu derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin aldığı BŞ ve BŞZ notları akademik ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.

İlişik kesme

MADDE 26 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası almış olan ve kendi yazılı isteğiyle kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bir bilim alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci; ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS, toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersleri 6 AKTS olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, zorunlu ders yüklerini tamamladığı ve seminerini başarıyla sunduğu yarıyıldan sonraki yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Ayrıca dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulunca disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli dersler açılmasına karar verebilir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezi önerisi ve danışman atanması

MADDE 29 – (1) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalışmaları, çalışmak istediği alan ve danışman tercihi de dikkate alınarak anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğrencinin çalışacağı tez konusuna göre dersler aldırır. Tez konusu ve başlığı, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen zorunlu değişiklikler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Danışman, atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ya da bu programa devam ederken lisansüstü derslere de kayıt yaptıran her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere ciltlenmemiş basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak Enstitüye teslim edilir. Tez, anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az on beş gün önce jüri üyelerine ulaştırılır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı soru hakkı olmaksızın dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az bir hafta önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav; en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(2) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır. Tezsiz yüksek lisans programı genel olarak ikinci öğretimde yürütülür.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans programları da bu program kapsamında yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde ya da uzaktan eğitim şeklinde de yürütülebilir. Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) İlgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Süre ve danışman atanması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için imkân sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde yürütülebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Doktora programı; en az yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tez savunma sınavından oluşur.

(4) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için on dört dersten az olmamak koşuluyla en az 300 AKTS değerindeki ders ve uygulamalar ile tezden oluşur.

(5) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulu disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

Süre ve danışman atanması

MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) İlgili anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini dikkate alarak, tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atamasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora tezi ile ilgili konularda bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yaratabilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılır ve öğrencinin kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora yeterlik sınavları Haziran-Temmuz ve Ocak-Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getiren öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan, beş kişilik yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Jüri biri tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili tutanakla birlikte Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış, 60 kredi almış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Tez

MADDE 37 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini TİK gözetiminde hazırlar.

(2) Tez çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeler Enstitüce yapılır ve tez süreci ile ilgili şikâyetler ve sorunlar Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca atanan TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversiteden atanan danışman komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlardaki ya da tezini yurt dışında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı, TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından önce anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce danışmanına verir, bu öneri danışman tarafından komite üyelerine dağıtılır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde ilgili tutanakla birlikte Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci altı ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise bir yıl içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edildikten sonra TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

Tez savunma sınavı jürisi

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezi savunma sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesinden ve en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sınav yeri ve tarihi danışman tarafından jüri üyeleriyle belirlenir.

(3) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere dokuz kopyası spiral ciltli ve basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak Enstitüye teslim edilir.

Tez savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Jüri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az on beş gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav; en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(3) Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir. Enstitü Müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ve jüri kararı en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Jüri, genellikle ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Muafiyetler, Mezuniyet ve Diploma

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 42 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurdukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını dondurabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az, dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Öğrencinin kaydı dondurulduktan sonra, kayıt dondurulmasına ilişkin nedenler ortadan kalkmışsa ve öğrenci devam koşulunu sağlayabiliyorsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı açılabilir.

(3) Öğrencinin mazeretleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından almış olduğu raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazereti olmak.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afet nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmış olmak.

c) Ekonomik nedenler ile öğrenime devam edemeyeceğini beyan etmek.

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali olmak.

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.

e) Tutuklanmak.

f) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haller.

İzinler

MADDE 43 – (1) Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar elde eden öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler.

(4) İzinli olarak geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Muafiyetler

MADDE 44 – (1) Muafiyetlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) GRE sınavının sözel ve sayısal bölümlerinden toplam puanı en az 950, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavında en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Enstitünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

b) Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dilden/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar:

1) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar.

2) Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan veya son iki yıl içinde Rektörlükçe yapılan Türkçe dil sınavını başarmış olan yabancı uyruklular.

c) YDS veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü yabancı dil sınavına eş değer sayılabilir. Ayrıca, anabilim dallarının özelliklerine göre adayların yabancı dil sınavından muaf tutulma koşulları, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

ç) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyen adayların ilgili belgelerin fotokopisini aday kaydı sırasında vermeleri gerekir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 45 – (1) Bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;

a) Yüksek lisans veya doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile Enstitü tarafından istenen diğer belgelerinin,

c) YÖK tarafından istenen belgelerin,

Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans, doktora öğrencilerine diplomaları verilir. Bu süre içerisinde tezini teslim edemeyen lisansüstü öğrencilere en fazla bir ay daha ek süre tanınabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(5) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(6) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, doktora öğrencilerine doktora diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 4/1/2014 tarihli ve 28872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.