25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29959

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınır. İlgilinin talebi halinde, banka tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı Açık İhale Usulü İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.]”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. / İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % …. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.]”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.5/EKAP numaralı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formunun 3 numaralı dipnotunda yer alan “(1) numaralı dipnotta belirtilen” ibaresi “(2) numaralı dipnotta belirtilen” şeklinde ve 6 numaralı dipnotunda yer alan “(2) ve (3) numaralı dipnotlarda” ibaresi “(3) ve (4) numaralı dipnotlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.7/EKAP numaralı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunun 4 numaralı dipnotunda yer alan “(1) numaralı dipnotta belirtilen” ibaresi “(3) numaralı dipnotta belirtilen” şeklinde ve 7 numaralı dipnotunda yer alan “(2) ve (3) numaralı dipnotlarda” ibaresi “(4) ve (5) numaralı dipnotlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.5B/EKAP-H numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının eki Yeterlik Bilgileri Tablosunun son satırında yer alan “İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Toplam Ciro/Fatura Bilgileri” ibaresi “İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Toplam Ciro/Fatura/Serbest Meslek Kazancı Tutarı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4 üncü maddesine ilişkin 34 numaralı dipnotun 3 numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/3/2011

27880

2-

14/11/2012

28467

3-

7/6/2014

29023

4-

12/6/2015

29384

5-

27/5/2016

                  29724 (Mükerrer)

6-

29/11/2016

29903