24 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29958

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınavlar, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf Notu

Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

88 - 100

4.00

AA

A

-

80 - 87

3.50

BA

B

-

73 - 79

3.00

BB

C

Doktorada Başarılı

66 - 72

2.50

CB

D

Yüksek Lisansta Başarılı

Doktorada Şartlı Geçer

60 - 65

2.00

CC

E

Yüksek Lisansta Şartlı Geçer

55 - 59

1.50

DC

-

-

50 - 54

1.00

DD

-

-

0 - 49

0.00

FF

FX

-

0

0.00

F

F

Devamsız

 

-

G

-

Geçer

 

-

K

-

Kalır

-

M

-

Muaf

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/10/2016

29846