24 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29958

YÖNETMELİK

Pîrî Reis Üniversitesinden:

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pîrî Reis Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pîrî Reis Üniversitesinde yürütülen tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programları öğretimi ve bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,

b) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Enstitü Anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Enstitü Anabilim dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim dalının, anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Enstitü Anabilim dalı başkanı (EABDB): (d) bendindeki tanımlar çerçevesinde enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimin başkanını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Enstitü: Pîrî Reis Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü müdürü: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından atanan enstitünün işleyişinden sorumlu akademik personeli,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş danışman: Tezli lisansüstü programındaki öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, doktora unvanı almış yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki ya da yükseköğretim kurumu dışındaki kişiyi,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans mezunu öğrenciyi,

m) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren komisyonu,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyerek özel statüde lisansüstü derslerini takip eden ancak enstitüye kayıtlı olmayan kişileri,

ö) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstü programını,

p) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,

r) Program yürütme kurulu: İlgili anabilim dalı tarafından atanmış üç öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,

s) Program koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili anabilim dalının öğretim üyeleri arasından enstitü kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,

ş) Rektörlük: Pîrî Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Senato: Pîrî Reis Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

ü) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

y) Üniversite (PRÜ): Pîrî Reis Üniversitesini,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak enstitü anabilim dalı başkanlığı ile enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların akademik kurul tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayına sunulur.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversite; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK kriterlerince Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlar, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılacak protokol ile düzenlenir. Bu programların uygulama usul ve esasları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretimi İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim dalı stratejik planları

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak lisansüstü programlarını esas alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program koordinatörünün yönetiminde program yürütme kurullarınca yürütülür. Anabilim dalı başkanı program koordinatörü de olabilir. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı

MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, anabilim dalının önerisi dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra ilan edilir.

Programlara başvuru

MADDE 11 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Programlara başvuruda adaylarda aranan koşullar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmak.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten son üç yıl içinde başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili anabilim dalının önerisiyle Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

ç) Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuru için ALES sayısal puan türünde, Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuru için ise ALES eşit ağırlık veya sözel puan türünde değerlendirmeye girmiş olmak.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES eşdeğeri olarak uluslararası düzeyde kabul gören Lisansüstü Değerlendirme Sınavı (Graduate Record Examination - GRE) ve Lisansüstü Yönetim Bilimlerine Giriş Sınavından (Graduate Management Admission Test - GMAT) (c) bendinde belirtilen standart puanların eşdeğerine sahip olmak.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

g) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırmamış ve devam etmiyor olmak.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Kurumca onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Yüksek lisans öğrenimini Üniversitede tamamlayarak, doktora eğitimine, en fazla bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine Üniversitede devam edeceklerin yüksek lisans başvurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla, süreye bakılmaksızın geçerli sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; ikinci fıkranın (e) bendinde belirtilen yabancı dil puanının yükseltilmesi, programların özelliklerine göre gerektiği takdirde Senato tarafından belirlenir.

İngilizce yeterlik

MADDE 12 – (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Lisansüstü adaylar İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin İngilizce hazırlık bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.

b) Lisansüstü adayları arasında İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli bulunanlar ve/veya YÖK ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden İngilizce için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.

c) Üniversitelerin öğretim dili İngilizce olan lisans bölümlerinden mezun olup en çok üç akademik yıl içerisinde Üniversitedeki yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adaylar da İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir.

ç) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşı olan ve resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise veya lisans diplomalarından birisine sahip olanlardan herhangi bir yabancı dil belgesi istenmez.

d) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan lisansüstü adayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları halinde ilgili programın derslerini alabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yöntem çerçevesinde gerçekleşir:

a) İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından talep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer değerlendirmeler ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlıkları ve ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen biri program koordinatörü olmak üzere en az üç öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan öğrenci kabul komisyonu tarafından yürütülür.

b) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanları ile varsa yapılan diğer sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitü programlarına öğrenci kabulü aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleşir:

a) Öğrenci kabul komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın karar ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans derecelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

c) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a) Bilimsel hazırlık programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:

1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylar.

2) Lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan yüksek lisans programı adayları.

3) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylar.

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan doktora programı adayları.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin 11 inci ve 12 inci maddelerde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına alınan lisans derecesine sahip öğrencilere aldırtılacak dersler ileri düzeydeki lisans derslerinden oluşabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mecburiyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşullarının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğrencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmak zorundadır. Bu derslerde alınan notlar not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

ç) Öğrencinin, 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir.

d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans programları ile doktora programı arasında geçiş

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları arasında geçiş mümkündür:

a) Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler isterlerse en geç üçüncü yarıyıl sonunda doktora programına geçebilir. Doktora programına geçebilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 3,25 olması gerekir. Yüksek lisans programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilir. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 11 inci ve 12 nci maddelerde tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp diploma veya sertifika verilmez. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

c) Daha sonra lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin öğrenci olarak aldığı ve başardığı derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Değişim öğrencileri

MADDE 19 – (1) Değişim öğrencileri; uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 20 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak, enstitü anabilim dalı başkanlığı görüşü ile enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başlangıcından önce ilan edilir.

Kredi transferi

MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar, dersin daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sayılmamış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilen dersler, enstitü kurulu kararıyla, öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet sağlayabilir. Geçerliliği onaylanan diğer kurumda alınan notlar Üniversite not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir. Öğrencinin not çizelgesinde bu kredileri hangi kurumdan aldıkları gösterilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olması için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Programlara kayıt

MADDE 22 – (1) 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan, ayrıca Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversite öğrenci işleri müdürlüğünce yapılır. Kayıt ile ilgili temel hususlar şunlardır:

a) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

b) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir, ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 24 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğrenim ücretlerinin ilan edildiği şekilde ve ilanda belirtilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar ilgili enstitü müdürlüğünün önerisi dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti onayı ile kesinleşir.

İzinli ayrılma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle dönem izni için ilgili enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvurusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.

(2) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir seferde azami iki yarıyıl toplamda azami dört yarıyıl; askerlik görevine çağırılanlar için, askerlik süresince izin verilebilir.

(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışındaki, izin başvuruları, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde karara bağlanır.

(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) İzinli sayılan öğrenci ders ve uygulamalara devam edemez ve izinli olduğu yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(6) İzin verilen yarıyıla ait yatırılmış olan öğrenim ücreti takip eden yarıyıl öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Yurt dışında öğrenim amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin aynen toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşü de dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar

Danışman atanması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki başarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı 12’dir. Ancak bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programda ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 arttırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Öğretim yılı

MADDE 27 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dâhil değildir. Akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini gösteren akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Ders planları

MADDE 28 – (1) Ders planları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders planlarında herhangi bir nedenle değişiklik yapılması gerektiğinde aynı prosedüre göre işlem yapılır. Ders planlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi ve AKTS yükü varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri

MADDE 29 – (1) Lisansüstü dersleri zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Önkoşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü kuruluna önerilir ve enstitü kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 30 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan ders, uygulama ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

Kredi yükü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok on beş kredidir. Asgari kredi yükünün altına/azami kredi yükünün üzerine danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl inilebilir/çıkılabilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders alma işlemleri aşağıdaki kurallar esas alınarak düzenlenir:

a) Öğrencilerin ders alma işlemlerini, akademik danışmanların desteği ve onayı ile her yarıyıl başında yapmaları gerekir.

b) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan bazı dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

c) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

ç) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki defa derslerden çekilebilir. Çekildikleri dersler akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.

d) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 4,00 üzerinden tezli yüksek lisans programları için 3,00’ün altında, tezsiz yüksek lisans programları için 2,80’in altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce başarılı olduğu CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.

e) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları gerekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden, enstitü yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.

f) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıtlarda belirtilir.

Sınavlar ve disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı yarıyıl içindeki ödev, sınav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(3) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, ödevini başkasına yaptıran, cep telefonu/tablet ve benzeri gibi iletişim sağlayacağı cihazları kullanan, bunlara teşebbüs eden ve yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesi sonucunda kopya çektiği, ödevini başkasına yaptırdığı sonradan anlaşılan bir öğrenci; o sınav veya çalışmalardan (0) almış sayılır. Sınav esnasında sınav düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve sıfır (0) almış sayılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu gibi öğrenciler öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden yedi gün içerisinde müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Gerektiği takdirde enstitü müdürlüğü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturmasını isteyebilir. İtiraz sonucundaki not değişiklikleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Mazeret sınavları

MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayanların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Başarı Derecesi        Harf Notu        Ağırlık Katsayısı         Önerilen AKTS Harf Notu

    Pekiyi                            AA                        4,00                        A (mükemmel)

    İyi-pekiyi                       BA                        3,50                        B (çok iyi)

    İyi                                  BB                        3,00                        C (iyi)

    Orta-iyi                          CB                        2,50                        D (yeterli)

    Orta                                CC                        2,00                        E (geçer)

    Zayıf                               FF                        0,00                        F (zayıf)

 

b) Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre; geçer notlar arasında A en üstteki %10, B sonraki %25, C sonraki %30, D sonraki %25, E en alttaki %10’u belirtir.

(2) Akademik not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan LA, I, NP, NC ve not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

b) I: Bir dersten başarılı olmak için, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telâfi edilmeyen I notu F notuna dönüşür.

c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telâfi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF’ye dönüşür.

ç) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

d) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılır.

e) S: Kredisiz bir ders ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.

f) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

g) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

h) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Mezun olabilmek için gerekli olan GNO’ları 3,00’ün altında kalan öğrenciler not ortalamasını yükseltmek için tekrar edilen derslerde en son not esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişlere Senato tarafından izin verilebilir. Bu geçişler 17 nci maddeye göre gerçekleşebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur.

(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.

(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü eğitim-öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda ders planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Her öğrencinin tez konusu ve danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asil üye ile bir yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.

(3) Akademik kurul tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü eğitim-öğretim programı olarak da yürütülebilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam zamanlı bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve en az doktora derecesine sahip ve tam zamanlı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekir. Gerekli görülmesi halinde ders seçimi için ve dönem projesinin yürütülmesi için farklı danışman enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,80 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmek,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programının ders yükü

MADDE 51 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programının süresi

MADDE 52 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato kararının öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 53 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçüncü yarıyıl, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle görüşerek belirleyeceği tez konusunu anabilim dalı başkanının onayı ile enstitü yönetim kuruluna sunar. Tez danışmanı ve tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanlığı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ile enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

b) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

c) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

ç) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato kararlarına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 57 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, öğrenciye jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 52 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde doktora programı ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 60 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayrılış nedenini belirttikleri dilekçelerine Üniversitenin Mali İşler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur belgesini ekleyerek ilgili enstitü müdürlüklerine başvururlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(2) Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşan öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir;

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Ruhsal hastalıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelenmiş olması,

c) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, 41 inci maddenin ikinci fıkrası, 43 üncü maddenin yedi ve sekizinci fıkraları, 54 üncü maddenin beşinci fıkrası, 56 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 57 nci maddenin ikinci fıkrası, 58 inci maddenin altıncı fıkrası, 59 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerekçelerden biriyle karşılaşılması.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Üniversite Akademik Kurulu, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 20/5/2014 tarihli ve 29005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pîrî Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.