23 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29957

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL TOPLUMSAL

CİNSİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eğitimde ve akademide toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları alanlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,

b) Toplumsal cinsiyet ve siyasi değişim, toplumsal cinsiyetin insan hakları ve demokrasinin gelişmesindeki yeri, çeşitli toplumsal farklılıklar ve çatışmalarla toplumsal cinsiyetin kesişimleri üzerine araştırmaları disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirmek,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri yetiştirmek,

ç) Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmak, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar ve diğer üniversitelerdeki merkezlerle işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite kampüsü içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek,

d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Mardin ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadınların eğitim, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak ve kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin diğer disiplinlerinde yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların, uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak,

g) Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarıyla ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarıyla ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak ve ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarıyla ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkanları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde yayımlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesiyle ilgili işlemleri yerine getirmek,

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarıyla plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisiyle Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma programları yapmak,

b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp, onaylamak,

ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimleri kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek,

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki Merkezin çalışma alanıyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.