23 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29957

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, eğitim ve öğretimini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının yayınladığı yönetmelik, yönerge, esaslar çerçevesinde, Mütevelli Heyet Başkanlığının belirlediği ilkeler doğrultusunda akademik faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirmeyi amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 171 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan Vekili: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Kurucu Vakıf: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin kurucusu olan Plato Vakfını,

d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

e) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet; Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; vakıf yönetim organı tarafından, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Rektör, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak seçilemez. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet üyeliklerinde istifa, görev süresinin dolması, ölüm veya sair bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, boşalan her bir üyelik ile ilgili olarak kurucu vakıf yönetim organı tarafından seçim yapılır.

(3) Rektör dışındaki üniversite mensupları, Mütevelli Heyette görev alamaz. Mütevelli Heyet Başkanı gerekli gördüğü hallerde, üniversite mensuplarından yetkilileri, ilgilileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantıya davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(4) Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinin adları ve Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Başkan

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkan, gerekli gördüğü takdirde Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkanın görev başında olmadığı sürelerde, Başkan vekili kendisine vekâlet eder. Mütevelli Heyet Başkanı yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Başkan vekiline veya rektöre devredebilir.

Mütevelli heyet toplantıları

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üç ayda en az bir defa toplanır. Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantılarda kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu, kabul veya ret olarak, kullanmak zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(3) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine; toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında ödeme yapılmaz.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede meslek yüksekokullarının, hazırlık okullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin, fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususunda üniversite Senatosu tarafından yapılan önerileri değerlendirerek karara bağlamak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

c) Üniversitenin misyon ve vizyonunu tespit etmek ve bu kapsamda oluşturulan hedefler doğrultusunda fakülte, enstitü ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin yönetimiyle ilgili düzenleyici işlemleri karara bağlamak,

ç) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesi için bu ana Yönetmeliğin hükümlerini tamamlayıcı nitelikte danışma kurulları oluşturmak ve üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek yayınlanmasını sağlamak,

d) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek; tüm personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

e) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan üniversite bütçesini inceleyerek onaylamak ve bütçe uygulamalarını izlemek,

f) Öğrencilerden alınacak ücretleri tespit etmek,

g) Her akademik yıl üniversiteye alınması planlanan ve üniversite senatosu tarafından önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevleri

Rektör

MADDE 9 – (1) Rektör, üniversitenin en üst düzeyde akademik ve idari yöneticisidir. Rektör, Mütevelli Heyetin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar rektörlüğe atanma şartlarını taşıyan bir profesörü, Rektör vekili olarak Yükseköğretim Kuruluna önerir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekilini atar. Rektör, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır.

Rektörün görevleri

MADDE 10 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

b) Üniversitenin stratejik planını, bütçesini ve akademik kadro ihtiyaçlarını Üniversite Senatosu ile Yönetim Kurulunun önerilerini alarak hazırlamak ve Mütevelli Heyet Başkanı onayına sunmak,

c) Mütevelli Heyet ile üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversite Senatosunun ve Yönetim Kurulunun önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

d) Üniversiteye bağlı tüm birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Mütevelli Heyet Başkanının gerekli gördüğü dönemlerde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

f) Mütevelli Heyetin onayladığı yatırım programlarını, bütçe ve diğer mali uygulamaları Mütevelli Heyet Başkanının denetiminde yürütmek,

g) Üniversite ile ilgili tüm gelişmeleri ve sorunları Mütevelli Heyet toplantılarında sunmak,

ğ) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rektör; üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve güvenlik önlemlerinin alınmasında, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, Mütevelli Heyet Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 11 – (1) Rektör; üniversite öğretim üyeleri arasından biri akademik konularda, biri idari ve mali konularda diğeri de öğrenci işlerinde görevli olmak üzere üç Rektör yardımcısı adayını Mütevelli Heyet Başkanı onayına sunar. Seçilen Rektör yardımcılarının görev süreleri Rektörün görev süresi ile sınırlıdır. Rektörün değişmesi ile Rektör yardımcılarının göreve devamları Mütevelli Heyet Başkanı kararına bağlıdır. Rektör yardımcıları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile görevlerinden alınabilirler.

Senato ve görevleri

MADDE 12 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senatonun raportörü üniversite Genel Sekreteridir. Öğrenci konseyi başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan senato toplantılarına katılabilir.

(2) Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda ana yönetmelik hükümleri doğrultusunda karar vermek,

b) Mütevelli Heyet Başkanı tarafından intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,

c) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin önerilerini Mütevelli Heyet Başkanı onayına sunmak,

ç) Üniversitenin tüm eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, öğretim elemanı atama ve yükseltme kriterlerini ilgili mevzuata göre düzenlemek,

d) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere görüş bildirmek,

e) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

f) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulunun raportörü üniversite genel sekreteridir. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda görüş bildirmek ve rektöre yardım etmek,

b) Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak bütçe tasarısı taslağını incelemek ve görüşleriyle birlikte Mütevelli Heyete sunmak,

c) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek,

ç) Üniversite yönetimiyle ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

d) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını belirlemek,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan ve görevleri

MADDE 14 – (1) Rektör; üniversitenin içinden veya dışından profesör unvanına sahip kişiler arasından aday olarak belirlediği birini Mütevelli Heyete önerir. Aday uygun görülmesi halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç duyulması halinde ilgili fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak rektörün onayına sunulmak üzere seçebilir ve aynı usulle görevden alabilir. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için dekan tarafından atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz.

(3) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarında seçecekleri iki ve yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(4) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

(3) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(4) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü ve görevleri

MADDE 17 – (1) Enstitü Müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Enstitü Müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, ihtiyaç duyulması halinde ilgili fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına sunulmak üzere seçebilir ve aynı usulle görevden alabilir. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.

(3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle Fakülte Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Enstitü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokul müdürü ve görevleri

MADDE 20 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, aynı yöntemle görevden alınabilir. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, ihtiyaç duyulması halinde tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak rektörün onayına sunulmak üzere seçebilir ve aynı usulle görevden alabilir. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle Fakülte Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 22 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 23 – (1) Bölüm başkanı; ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine, Rektörün olumlu görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıl için atanır. Meslek yüksekokulları bünyesindeki ön lisans program başkanları, meslek yüksekokulu öğretim elemanları arasından seçilerek bölüm başkanlarının atanmasındaki usul ve esaslara uygun olarak atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir. Bölüm başkanı bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Bölüm başkanının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir başkan atanır.

(2) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları ve görevleri

MADDE 24 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. Öğretim elemanlarının nitelikleri devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, üniversitenin yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde; devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak, akademik ve bilimsel yönden Mütevelli Heyet ve üniversitenin gerekli gördüğü senato tarafından kabul edilecek diğer şartlar da aranır.

(2) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları öncelikle bağlı bulundukları bölüm başkanı ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

(3) Öğretim elemanları; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen görevleri yaparlar.

Öğretim üyeleri ve görevleri

MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri; üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyeleri; fakülte, enstitü, yüksekokul, dekan ve müdürlerinin görüşü ve önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından atanırlar.

(2) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

(3) Öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre görev yaparlar.

Öğretim görevlileri ve görevleri

MADDE 26 – (1) Öğretim görevlileri; üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler olup, sözleşme veya ders saati ücreti ile görevlendirilirler.

Okutmanlar ve görevleri

MADDE 27 – (1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri ve yabancı dil hazırlık derslerini okutan veya uygulayan Rektörlüğe bağlı öğretim elemanlarıdır.

Öğretim yardımcıları ve görevleri

MADDE 28 – (1) Öğretim yardımcıları; üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Bunlardan;

a) Araştırma görevlileri; üniversitede yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olur ve yetkili organlarca kendilerine verilen ilgili diğer görevleri yaparlar. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını taşıyan araştırma görevlilerinin yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam etmeleri, bağlı bulundukları bölüm başkanının önerisi ve ilgili kurulun onayına bağlıdır.

b) Uzmanlar; üniversitede öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilirler.

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görev yaparlar.

ç) Eğitim-öğretim planlamacıları, üniversitede eğitim-öğretimin planlamasıyla ilgili görev yaparlar.

Genel Sekreter ve idari teşkilat

MADDE 29 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir ve her birim bu kararnamede belirtilen görevleri yapar.

(2) Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel Sekreter; idari teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur. Genel sekreter, rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(3) Genel Sekreter yardımcıları ihtiyaç duyulması halinde Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(4) Üniversitedeki idari personel ve bunların çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile uygulamaya konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 30 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Gelen teklifler Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

(3) Değerlendirme yapılırken projenin üniversiteye sağlayacağı yarar, araştırmalara katkısı ve geliri gibi unsurlar da göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe yapılacak öneri üzerine, Mütevelli Heyet Başkanınca verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(5) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin esaslar senato tarafından belirlenir.

Mali kolaylıklar

MADDE 31 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

İzinler

MADDE 32 – (1) Öğretim elemanlarına Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyet tarafından, yıllık izin dışında ücretli veya uzun süreli ücretsiz izin verilebilir. Öğretim elemanlarının alacakları diğer izinler ve idari personel izinleri yönerge ile düzenlenir. Rektör iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulunduğu bir üst makamdan alırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Mali hükümler

MADDE 34 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır.

(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

c) Öğrencilerden alınacak ücretler,

ç) Yayın ve üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

d) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

e) Üniversitenin işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.