23 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29957

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES Eşdeğeri Sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,

d) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

e) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Akademik Kurulu (ADAK): Enstitü ana bilim/ana sanat dalı altında bulunan bilim/sanat dalı başkanlarından; enstitü ana bilim/ana sanat dalının yalnız bir bilim/sanat dalını kapsadığı durumlarda ana bilim/ana sanat dalında bulunan bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/Sanat Dalı: Enstitü ana bilim/ana sanat dalında lisansüstü eğitim programı bulunan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini, sanatta yeterlik programlarında ve tezsiz yüksek lisans programlarında ise öğretim üyesi ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisini,

ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç yıl için görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

j) EADB: Enstitü Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığını,

k) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı her bir enstitünün müdürünü,

m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir olan yerel/kurumsal kredi,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

r) Sanat Eseri (SE): Ana sanat dalları yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri özgün eseri,

s) Sanat Eseri Raporu (SER): Ana sanat dalları yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırladıkları özgün sanat eserinin kuramsal temellerini ve sanatsal niteliğini açıklayıcı raporu,

ş) Sanatta Yeterlik Eseri (SYE): Ana sanat dalları Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerinin, Sanatta Yeterlik Tezi yerine hazırlayabilecekleri özgün eser çalışmasını,

t) Sanatta Yeterlik Eseri Raporu (SYER): Ana sanat dalları Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerinin, Sanatta Yeterlik Tezi yerine hazırlayabilecekleri özgün eser çalışmasının kuramsal temellerini ve sanatsal niteliğini açıklayıcı kapsamlı raporu,

u) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırlayacakları bilimsel/sanatsal bir konunun incelenmesini, sözlü olarak sunumunu ve yazılı bir metnini (rapor vb.) kapsayan çalışmayı,

ü) Senato: Üniversite Senatosunu,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

y) Temel Tıp/Diş Hekimliği Puanı: TUS/DUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile TUS/DUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

z) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

aa) Tez İzleme Komitesi/Sanatta Yeterlik Eseri İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için, tez danışmanından başka, ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulan komiteyi,

bb) Uzmanlık Alan Dersi: Lisansüstü eğitim öğrencilerine enstitü yönetim kurulu tarafından atanan tez danışmanınca, alanındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere ve öğrenci sayısına bakılmadan, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için açılan haftalık 5’er saatlik teorik dersi,

cc) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini (AİBÜ),

çç) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Üniversite tarafından yapılan sınavı,

dd) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ee) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak lisansüstü eğitim öğretim Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre yapılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın ve eşdeğer fakültelerin enstitülerdeki ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si (ana sanat dallarında uygulamalı sınavın %50’si), lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ise lisans not ortalamasının %40’ı ve bilim/sanat sınavının %60’ı dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim/sanat sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiği EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS), merkezi yabancı dil sınavları (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel/ kurumsal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve açıldığı takdirde uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitünün diğer programlarından ders alabilir.

(4) Öğrenci danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile lisans programlarından en çok iki ders alabilir, ancak derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması gerekir. EADB tarafından onaylanan dersler öğrenci ders yüküne eklenmek üzere Enstitüye gönderilir.

(5) Öğrenci danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında (diğer enstitüler/diğer üniversite enstitüleri) verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir.

(6) Öğrenim dili İngilizce olan lisansüstü program öğrencilerinin öğrenim dili dışında bir dilden alacakları dersler ders yüküne sayılmaz.

(7) Öğrenci, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez danışmanları tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

(8) Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(9) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel/sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda genel not ortalaması 100 üzerinden 75’in altında olan; azami süreler içerisinde ise tez/sanat eseri çalışmasında başarısız olan veya tez/sanat eseri savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Ders yükümlülüklerini, tez/sanat eseri çalışmasını tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden 85 ve üzeri olan öğrenciler süresinden daha önce mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında EADB, ADAK kararı ile kendi ana bilim/ana sanat dalı kadrosundaki öğretim üyelerinden birini tez/sanat eseri danışmanı olarak birinci yarıyılın başında ya da en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Kendi ana bilim/ana sanat dalından danışman bulunamaması halinde aynı kurum içinde bulunan diğer ana bilim/ana sanat dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumundan (diğer enstitüler/diğer üniversiteler) bir tez/sanat eseri danışmanını aynı süre içinde aynı usulle enstitüye önerir. Tez/sanat eseri danışmanı enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez/sanat eseri danışmanın değiştirilmesi ve ikinci danışman atanması, gerekçe sunulması kaydıyla aynı usulle yapılır. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez/sanat eseri konusu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EADB aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Tez/sanat eseri konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrenci, ders seçimlerini ve ders kayıt işlemlerini danışmanı rehberliğinde yapar.

(2) Tez/sanat eseri danışmanı ve ikinci danışman atama veya değiştirme EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) Tez/sanat eseri danışmanı atamada; öğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

b) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisansta tez/sanat eseri danışmanı olarak atanabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

c) Tez/sanat eseri çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Bu durumda atanacak ikinci tez/sanat eseri danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

ç) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınır düşürülebilir veya sadece ÖYP ve 35 inci madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 arttırılabilir. İki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

d) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(3) Enstitü tarafından yüksek lisans tez/sanat eseri danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, danışmanlığını yaptıkları öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere uzmanlık alan dersi adı altında öğrenci sayısına bakılmadan yüksek lisans programı öğrencileri için haftada 5 saatlik teorik ders açabilirler. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve bu ders ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler; öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ara dönemlerinde ve yaz dönemlerinde de devam edebilir ancak telafisi yapılamaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları (sanat eseri hazırlayan öğrenci ise özgün eser raporunu), Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitü tez/sanat eseri raporu yazım kurallarına uygun biçimde eğitim gördüğü dilde yazar ve jüri önünde sözlü (sanat eserinde sözlü ve uygulamalı) olarak yine eğitim gördüğü dilde savunur.

(2) Programın derslerini, tez/sanat eseri çalışmasını tamamlamış ve akademik ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenci tez/sanat eseri savunma sınavına girebilir.

(3) Tezini/sanat eseri raporunu tamamlayan veya düzeltme verilmesi durumunda düzeltmeyi tamamlayan öğrenci ilgili enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış fakat ciltlenmemiş tezin/sanat eseri raporunun (eserinde/eserlerinde intihal yapmadığına ilişkin beyannameyi içerecek şekilde) basılı ve elektronik bir kopyasını danışmanına sunar.

(4) Tez/sanat eseri danışmanı tezin/eser çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi/sanat eseri raporunu ve elektronik kopyasını Enstitüye teslim eder.

(5) Enstitü söz konusu teze/sanat eseri raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve atanacak olan jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı raporundaki verilerde veya eserde gerçek bir intihal tespiti halinde, jüri üyeleri on gün içinde hazırlayacağı intihale ilişkin raporu, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(6) Yüksek lisans tez/sanat eseri jürisi, tez/sanat eseri danışmanının önerisi, ilgili enstitü EADB’nin ADAK kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez/sanat eseri danışmanı, en az biri de AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili ana bilim/ana sanat dalından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanat eserinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanat eseri savunma sınavına alır. Sınav, tez/sanat eseri çalışmasının sunulması ve/veya uygulamalı sınav ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanat eseri savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak dinleyiciler adaya soru yöneltemez ve jürinin karar aşamasında mekânda bulunamaz.

(8) Tez/sanat eseri sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez/sanat eseri hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararı ve varsa tez başlığında jüri tarafından önerilen değişikliğe ilişkin tutanağı EADB tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirir.

(9) Tezi/sanat eseri kabul edilen öğrenci, varsa jüri üyelerinin öngördüğü yazım ve şekil yönünden eksiklikleri savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, enstitü yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin/sanat eseri raporunun istenen sayıda nüshasını tez/sanat eseri danışmanına teslim eder. Danışman, tezin/sanat eseri raporunun yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin/sanat eseri raporunun nüshalarını EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(10) Tezi/sanat eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(11) Düzeltme, tezin/sanat eserinin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Tezi/sanat eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunmak üzere, düzeltmeleri yaparak tezini/sanat eserini danışmanına sunar. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanat eseri kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(12) Tezi/sanat eseri reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez/sanat eseri sınavında başarılı olan ve ilgili Enstitünün tez/sanat eseri raporu yazım esaslarına göre yazılmış, yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet ilgili enstitünün talep ettiği ortamda elektronik kopyasını tez/sanat eseri savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu gerekçeli talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, ana sanat programlarına kayıtlı ve sanat eseri çalışması yürüten öğrenciler için sanat eseri raporu savunma sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Tezin/sanat eseri raporunun tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel/sanatsal araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi yerel/kurumsal kredisiz olup, başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci alacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla lisans derslerinden alabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılmaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EADB’nin ADAK kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora/sanatsal yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrenciler mezun oluncaya kadar, tezli yüksek lisans programları için açılan bilim/sanatsal sınavlarına girebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında öğrenci, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, tez danışmanın önerisi, EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitünün diğer programlarından ders alabilir. Yüksek lisans programında alınan dersler doktora programında tekrar alınamaz.

(4) Doktora programlarında öğrenci, EADB’nin ADAK kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında (diğer enstitüler/diğer üniversite enstitüleri) verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Ancak bu dersler izlediği programın ders yüküne sayılmaz. Doktora programındaki öğrenciler zorunlu olmadıkça lisans ve yüksek lisans programlarından ders alamazlar.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(8) Öğrenim dili İngilizce olan lisansüstü program öğrencilerinin öğrenim dili dışında bir dilden alacakları dersler ders yüküne sayılmaz.

(9) Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(10) Öğrenci, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 puana sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde ALES puanının %50’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanın %15’i, bilim sınavı puanının %15’i ve mülakat puanın %10’u dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın ve eşdeğer fakültelerin enstitülerdeki ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak; güzel sanatlar alanında programı bulunan enstitülerin ana bilim dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarına (Müzikoloji, Müzik Teorileri, Sanat Tarihi vb.) öğrenci kabulünde ALES puanı aranır. Güzel sanatlarla ilgili ana bilim dallarındaki lisansüstü programların işleyişi bu Yönetmelikteki yüksek lisans ve doktora programlarının işleyiş esasları ile aynıdır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan programlarda ise yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanın %50’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanın %15’i, bilim sınavı puanının %15’i ve mülakat puanın %10’u dikkate alınır. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 100 üzerinden 80’in altında olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman atama yarıyılı enstitü kurulu kararı ile daha önceye çekilebilir.

(2) Doktora programında EADB, ADAK kararı ile kendi ana bilim dalı kadrosundaki öğretim üyelerinden birini tez danışmanı olarak enstitüye önerir. Kendi ana bilim dalından danışman bulunamaması halinde aynı kurum içinde bulunan diğer ana bilim dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumundan (diğer enstitüler/diğer üniversiteler) bir tez danışmanını aynı süre içinde aynı usulle enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez danışmanının değiştirilmesi ve ikinci tez danışmanı atanması, gerekçe sunulması kaydıyla aynı usulle yapılır. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ile tez başlığı da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EADB aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrenci, ders seçimlerini ve ders kayıt işlemlerini danışmanı rehberliğinde yapar. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl Tez Çalışmasına ve açıldığı takdirde Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) Tez danışmanı atamada; öğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

b) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

c) Öğretim üyelerinin doktora tez danışmanı olarak atanabilmesi için, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

ç) Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı atanabilir.

d) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınır düşürülebilir veya sadece ÖYP ve 35 inci madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 arttırılabilir. İki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

e) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Enstitü tarafından doktora tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, danışmanlığını yaptıkları öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere Uzmanlık Alan Dersi adı altında öğrenci sayısına bakılmadan doktora programı öğrencileri için haftada 5 saatlik teorik ders açabilirler. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve bu ders ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler; öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ara dönemlerinde ve yaz dönemlerinde de devam edebilir, ancak telafisi yapılamaz.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini, seminerini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin listesi ve komitenin belirlediği sınav jürileri EADB aracılığı ile ilgili enstitüye sınav tarihinden bir ay önce bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak dinleyiciler adaya soru yöneltemez ve jürinin karar aşamasında mekânda bulunamaz.

(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınavı öğrencinin eğitim gördüğü dilde yapılır.

(7) Sınav jürisi, öğrencinin sözlü sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerdiği ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayladığı dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda tez aşamasına intibakları yapılır. Öğrenci seminer dersini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının önerisi, ilgili EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EADB içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi, EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci; tez önerisi ile ilgili yazılı raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce izleme komitesi üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye ayrıntılı bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Mazereti geçerli sayılan öğrencinin tez önerisi savunması, üç ay içinde aynı danışman ve aynı konuyla, aynı komite tarafından belirlenen ve EADB’ce enstitüye bildirilen tarihte tekrar yapılır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez izleme komitesinin toplantı tarihi tez danışmanı tarafından belirlenir ve EADB aracılığı ile enstitüye bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi toplantıları öğrencinin kayıtlı olduğu EADB’de komite üyelerinin bir araya gelmesi ile yapılır. Her toplantıdan sonra komite üyeleri tez ile ilgili gelişmeleri, varsa tez başlığı ya da tez konusundaki değişiklikleri içeren ayrıntılı bir raporu hazırlayarak, tutanakla toplantıyı izleyen üç gün içinde EADB aracılığı ile enstitüye bildirir. Tez başlığı ya da tez konusundaki değişiklik enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(8) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde eğitim gördüğü dilde yazar ve tezini jüri önünde eğitim gördüğü dilde sözlü olarak savunur.

(2) Tezini tamamlayan veya düzeltme verilmesi durumunda düzeltmeyi tamamlayan öğrenci ilgili enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış fakat ciltlenmemiş tezin basılı ve elektronik kopyasını danışmanına sunar.

(3) Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin basılı ve elektronik kopyasını Enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve atanacak olan jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı raporundaki verilerde gerçek bir intihal tespiti halinde, jüri üyeleri on gün içinde hazırlayacağı intihale ilişkin raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(5) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili ana bilim dalından olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyesi olmayanlar için asıl sayısı kadar yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(7) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak dinleyiciler adaya soru yöneltemez ve jürinin karar aşamasında mekânda bulunamaz.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve varsa tez başlığında jüri tarafından önerilen değişikliğe ilişkin tutanak EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci varsa jüri üyelerinin öngördüğü yazım ve şekil yönünden eksiklikleri savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, tezin istenen sayıda ciltlenmiş nüshasını tez danışmanına teslim eder.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme, tezin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin ilgili enstitüce istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin ilgili enstitü tez yazım kurallarına uygunluğu yönünde yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ilgili enstitü tez yazım esaslarına göre yazılmış, ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet ilgili enstitünün talep ettiği ortamda elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(3) Enstitü yönetim kurulu gerekçeli başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(4) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(5) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta Yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta Yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavı aşamalarından oluşur.

(3) Sanatta Yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmidört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, uygulamalar ile sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik on beş ders, seminer, uygulamalar ile sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Sanatta Yeterlik programında öğrenci, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, tez danışmanının önerisi, EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitü altındaki diğer ana bilim dallarından ders alabilir. Yüksek Lisans programında alınan dersler Sanatta Yeterlik programında tekrar alınamaz.

(5) Sanatta Yeterlik programlarında öğrenci, EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders olmak şartıyla; diğer yükseköğretim kurumlarında (diğer enstitüler/diğer üniversite enstitüleri) verilmekte olan derslerden alabilir.

(6) Sanatta Yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Ancak bu dersler izlediği programın ders yüküne sayılmaz. Sanatta Yeterlik programındaki öğrenciler zorunlu olmadıkça lisans ve yüksek lisans programlarından ders alamazlar.

(7) Sanatta Yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Sanatta Yeterlik çalışması sonunda ortaya konacak tezin/sanatta yeterlik eserinin; sanatsal uygulamalara yenilik getirme, yeni ve özgün eser/eserler üretme, müzik ve sahne sanatlarında üstün ve yaratıcı icra sergileme veya yeni ve özgün eser/eserler üretme niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(9) Öğrenim dili İngilizce olan Sanatta Yeterlik programı öğrencilerinin, öğrenim dili dışındaki bir dilde aldıkları dersler ders yüküne sayılmaz.

(10) Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(11) Sanatta Yeterlik öğrencisi, program süresince bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer dersleri tez/eser danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

(12) Sanatta Yeterlik programında; yüksek lisans eğitimi sırasında alınmamış ise, bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders yer almalıdır.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta Yeterlik programına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüksek lisans derecesi ile başvuranların en az 55, lisans derecesi ile başvuranların en az 75 puan almış olmaları,

c) Lisans derecesiyle Sanatta Yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyetinde 100 üzerinden en az 85 veya muadili bir not ortalamasına sahip olmaları,

gerekir.

(2) Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak; sanatta yeterlik programları için EADB’nin ADAK kararı, enstitü kurulu kararı ve Senato kararı ile ALES sözel puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla, başvuran adaylardan ALES puanı istenebilir.

(3) Sanatta Yeterlik programına başvuran adayların programa kabulünde;

a) Performans sınavı/sanatsal uygulama sınavı puanı; yazılı sınav puanı; yüksek lisans not ortalaması; yabancı dil puanı ile mülakat/eser dosyası (portfolyo) incelemesi puanı değerlendirmeye alınır.

b) Adaylar EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş üç kişilik jüri tarafından önce performans sınavına/sanatsal uygulama sınavına alınırlar. Bu sınavın içeriği ve düzeyi; enstitü ana sanat dallarının her biri için, EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Adayların Sanatta Yeterlik programı değerlendirmesine alınabilmesi için, performans/sanatsal uygulama sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

c) Sanatta Yeterlik programına başvurmuş olan adayların programa kabulünde, performans/sanatsal uygulama sınavı puanının %50’si (ALES puanı istenmesi halinde ALES puanının %50’si); yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u; yabancı dil puanının %15’i; yazılı sınav puanının %15’i ve mülakat/eser dosyası (portfolyo) incelemesi puanının %10’u dikkate alınır.

ç) Kontenjanlar, toplam puanı en yüksek olan adaydan başlayarak puan sırasına göre doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde performans/sanatsal uygulama sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından, yine puan sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(4) Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüksek lisans derecesi ile başvuranlar en az 55, lisans derecesi ile başvuranlar en az 75 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan programlarda yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre EADB’nin ADAK kararı, Enstitü Kurulu ve Senato kararıyla yükseltilebilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 100 üzerinden 80’in altında olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde/eserinde başarılı olamayanlara; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik tez/eser danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez/sanatta yeterlik eserinin (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) yürütülmesi için sanatta yeterlik tezi/eseri danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman atama yarıyılı enstitü kurulu kararı ile daha önceye çekilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programında EADB, ADAK kararı ile kendi ana sanat dalı kadrosundaki öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinden birini sanatta yeterlik tez/eser danışmanı olarak enstitüye önerir. Kendi ana sanat dalından danışman bulunamaması halinde, aynı kurum içinde bulunan diğer ana sanat dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumundan (diğer enstitüler/diğer üniversitelerin enstitüleri) bir tez/eser danışmanını aynı süre içinde aynı usulle enstitüye önerir. Sanatta yeterlik tez/eser danışmanı enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrenciye sanatta yeterlik tez/eser danışmanı atamada; öğrenci tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır.

(3) Tez/eser danışmanının değiştirilmesi ve ikinci danışman atanması, gerekçe sunulması kaydıyla aynı usulle yapılır. Danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez veya sanatta yeterlik eserinin (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) konusu ve başlığı da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EADB aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Sanatta yeterlik tezi/eseri konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğrenci, ders seçimlerini ve ders kayıt işlemlerini danışmanı rehberliğinde yapar. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez/eser çalışmasına ve açıldığı takdirde uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Sanatta yeterlik tez/eser danışmanı ve ikinci danışmanı atama ve değiştirme EADB’nin ADAK kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinin tez veya sanatta yeterlik eseri (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

b) Öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinin sanatta yeterlik programında tez/eser danışmanı olarak atanabilmesi için, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

c) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanlarından/kişilerden ikinci tez/eser danışmanı atanabilir.

ç) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez/eser danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınır düşürülebilir veya sadece ÖYP ve 35 inci madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler gerekçe gösterilerek %50 arttırılabilir. İki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

d) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Enstitü tarafından sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik eseri danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri, danışmanlığını yaptıkları öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere Uzmanlık Alan Dersi adı altında, öğrenci sayısına bakılmadan Sanatta Yeterlik programı öğrencileri için haftada 5 saatlik teorik ders açabilirler. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve bu ders ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler; öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ara dönemlerinde ve yaz dönemlerinde de devam edebilir, ancak telafisi yapılamaz.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında; öğrencinin alanındaki temel konu, kavram ve kuramlar ile sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin kuramsal birikime ve ileri düzey sanatsal uygulama becerisine sahip olup olmadığının ölçülmesi amaçlanır.

(2) Yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları EADB’ce önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi yükseköğretim kurumu dışından (diğer enstitülerden/diğer üniversitelerden) olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınavı jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin listesi ve komitenin belirlediği sınav jürileri, EADB aracılığı ile ilgili enstitüye sınav tarihinden bir ay önce bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak dinleyiciler adaya soru yöneltemez ve jürinin karar aşamasında mekânda bulunamaz.

(6) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü sınav ile eser dosyası (portfolyo) incelemesi inceleme bölümlerinden oluşur. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olan öğrenci, sözlü sınava ve eserlerinden oluşan eser dosyası (portfolyo) incelemesi aşamasına alınır. Sanatta yeterlik sınavı, öğrencinin eğitim gördüğü dilde yapılır.

(7) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavdaki performansı ile eser dosyasını (portfolyoyu) değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerdiği ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayladığı dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçebilir. Alıp başarılı olduğu dersler ders yüküne sayılır. Öğrenci geçtiği yüksek lisans programında seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser danışmanının önerisi, ilgili EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/eser izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka EADB içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması durumunda, ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez/eser danışmanının önerisi, EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; tez/eser çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci; tez/eser çalışması önerisinin yazılı raporunu, savunmadan en az on beş gün önce izleme komitesi üyelerine sunar.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye ayrıntılı bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/eser önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak sanatta yeterlik tez/eser önerisi reddedilir. Mazereti geçerli sayılan öğrencinin tez/eser önerisi savunması, aynı danışman ve aynı konuyla komite tarafından belirlenen tarihte, üç ay içinde tekrar yapılır.

(5) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için tez/eser izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez/eser izleme komitesinin toplantı tarihi EADB’ce enstitüye en az 15 gün önce bildirilir.

(7) Tez/eser izleme komitesi toplantıları, öğrencinin kayıtlı olduğu EADB’de komite üyelerinin bir araya gelmesi ile yapılır. Komite yaptığı her toplantıdan sonra; tez/eser çalışması ile ilgili gelişmeleri ve varsa tez/eser başlığı veya tez/eser konusundaki değişiklikleri içeren bir raporu tutanakla toplantıyı izleyen üç gün içinde EADB aracılığı ile enstitüye bildirir. Tez/eser başlığı/konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(8) Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının sonuçlanabilmesi için, en az üç tez/eser izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik tezi hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sanatta yeterlik eseri hazırlayan öğrenci ise sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez/eser raporu yazım kurallarına uygun biçimde eğitim gördüğü dilde yazarak; tezini/eserini (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) jüri önünde sözlü ve/veya uygulamalı (sergileme, icra vb.) olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tezini/eserini tamamlayan veya düzeltme verilmesi durumunda düzeltmeyi tamamlayan öğrenci; tezinin/eser raporunun ciltlenmemiş basılı ve elektronik kopyasını danışmanına sunar. Sanatta Yeterlik eseri hazırlayan öğrenci; eser raporu ile birlikte, eserinde/eserlerinde intihal yapmadığına ilişkin beyannameyi de sunar.

(3) Danışman, tezin/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi/sanat eseri raporunun basılı ve elektronik kopyasını Enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze/eser raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sanatta yeterlik eserinde/eserlerinde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez/sanatta yeterlik eseri raporu enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Sanatta yeterlik tezi/eseri jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü tez/eser izleme komitesi üyeleri ve en az ikisi AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili ana bilim/ana sanat dallarından olmak üzere; beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyesi olmayanlar için asıl sayısı kadar yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez/eser danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya sanatta yeterlik eseri raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunma sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik tezinin/eserinin sunumu, uygulamalı kısım ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(7) Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak dinleyiciler adaya soru yöneltemez ve jürinin karar aşamasında mekânda bulunamaz.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri (sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar) hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve varsa tez başlığında jüri tarafından önerilen değişikliğe ilişkin tutanak EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik tezi/eseri kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(10) Sanatta yeterlik tezi/eseri kabul edilen öğrenci, varsa jüri üyelerinin öngördüğü yazım ve şekil yönünden eksiklikleri savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, tezin/eser raporunun istenen sayıda ciltlenmiş nüshasını, danışmanına teslim eder.

(11) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme, tezin/eserin içeriği ile ilgili önemli değişiklikleri kapsar. Jüri üyeleri düzeltmeye ilişkin hazırlayacakları ortak bir raporu, karar ile birlikte EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak en geç altı ay içinde tezini/eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde/eserde başarılı olamayanlar için, talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin veya sanatta yeterlik eseri raporunun ilgili enstitüce istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin/eser raporunun yazım kurallarına uygun olduğunu bildirdiği yazılı görüşü ile birlikte tezin/eser raporunun nüshalarını EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla; tezinin/eser raporunun ilgili enstitü tez/eser raporu yazım esaslarına göre yazılmış, ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet ilgili enstitünün talep ettiği ortamda elektronik kopyasını tez/eser savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/eser raporu şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, Sanatta Yeterlik Diploması almaya hak kazanır.

(3) Enstitü yönetim kurulu, gerekçeli başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(4) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(5) Programın tüm şartlarını başarı ile yerine getiren öğrenciye Sanatta Yeterlik Diploması verilir ve diplomanın üzerinde, enstitü ana sanat dalında başarı ile bitirilen programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavının başarıldığı tarihtir.

(6) İlgili enstitü tarafından, sanatta yeterlik tezinin/eser raporunun tesliminden itibaren üç ay içinde tezin/eser raporunun bir kopyası; elektronik ortamda, bilimsel/sanatsal araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ve lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık öğrencilerine yönelik olarak, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra almaları için lisansüstü eğitim dersi açılmaz, sadece açık olan derslerden alabilirler.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır;

a) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı dersleri ilgili EADB’nin ADAK önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam 24 krediyi (60 AKTS) geçemez.

b) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki, doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ders programı ise lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur.

c) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin programdaki derslerden hangilerini alacağı ve süresi EADB tarafından lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri, bitirdikleri yükseköğretim kurumlarında izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların kapsamı değerlendirilerek, ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen; öğrencilerin başvurduğu programa başlayabilmesi için alması uygun görülen bilimsel/sanatsal hazırlık programı derslerinin her birinden başarılı olması gerekir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Öğrenci bilimsel/sanatsal hazırlık programını tamamlayana kadar tez danışmanı atanmaz. Öğrencilik işlemleri enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı danışmanlığında yürütülür.

(7) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına katılanların devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer durumları ile ilgili olarak, alacakları lisans dersleri için 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, alacakları yüksek lisans dersleri için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen ve/veya ders alan öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

c) Özel öğrenci statüsünde ders almaları uygun bulunanların alacakları ders/dersler için ödemeleri gereken ücret her yılın Ağustos ayında ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

ç) Özel öğrenci statüsünde her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir.

d) Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilir.

e) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden 85 ve üstünde not aldıkları dersler EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir.

f) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) ana bilim/ana sanat dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları;

a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarına ise doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı öncesine kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

ç) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya geldiği enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir.

e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan ana bilim/ana sanat dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren ana bilim/ana sanat dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 36 – (1) Kesin kayıt; başarılı olup, lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün web sayfasında ilan edilir. Kesin kayıtlar adaylar tarafından, ilan edilen koşullar dahilinde, enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kayıt için istenen belgelerin aslı, noterden veya belgeyi veren yükseköğretim kurumundan onaylı örneği ya da belgenin aslının getirilmesi hâlinde, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmiş fotokopisi ilgili enstitülere şahsen teslim edilerek yaptırılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, ilan edilen yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte, tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, hangi aşamada olurlarsa olsunlar programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıt yenileme ve ders seçimi;

a) Öğrenciler, kayıt yenileme vb. öğrencilikle ilgili işleminin tamamından ve takibinden sorumludur.

b) Tez/sanat eseri danışmanı atanan öğrenciler, danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren kendi tez/sanat eseri danışmanının tez çalışması ve açıldığı takdirde de uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

c) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin, tez danışmanlarının talebi halinde EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanları iptal edilir. Tez danışmanı iptal edilmiş olan öğrencilerin tekrar kayıt yenilemeleri durumunda öncelikle eski danışmanları tekrar atanır. Yeniden bir danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

ç) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirerek, ders programlarını danışmanlarına onaylatmak suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılır.

d) Öğrencilerin ders seçimleri ve kesin kayıt onayları tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez/sanat eseri danışmanları tarafından, tez/sanat eseri danışmanı henüz atanmayan öğrenciler için ise, tez danışmanı atanıncaya kadar, bu görev enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

e) Danışmanlar danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin yükümlülüklerini takip etmekle sorumludur.

(3) Dersten çekilme; Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 37 – (1) EADB lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili Enstitü Kurulunda görüşüldükten sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü eğitim derslerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği her yarıyıl başında EADB’nin ADAK önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Açılacak dersler ve sorumlularında, ilan edildikten sonra zorunlu hallerde akademik takvimde belirtilen ekle/sil dönemi sonuna kadar yine EADB’nin ADAK önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile değişiklik yapılabilir. Ekle/sil döneminden sonra değişiklik yapılmaz.

(3) Uzmanlık alan dersi de ikinci fıkrada belirtilen yöntemle açılır ve dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışında eğitime ara verilen dönemlerde de devam edebilir. Tez/sanat eseri çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Doktora/sanatta yeterlik programında ders verecek öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, yüksek lisans programında ders verecek öğretim üyelerinin ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekmektedir.

(5) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin yerel/kurumsal kredisiz olacağı, EADB’nin ADAK kararı ile yapacağı önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato kararı ile tespit edilir. Uzmanlık alan dersi, dönem projesi, tez/sanat eseri çalışması ve seminer dersleri yerel/kurumsal kredisiz derslerdir.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar

MADDE 38 – (1) Devam zorunluluğu; Öğrencilerin devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir.

(2) Ders sınavları ve değerlendirme;

a) Öğrenciler Bologna süreci kriterlerine uygun olarak ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

b) Ders başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje vb. çalışmaların değerlendirilmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplama yöntemi dönem başında öğrenciye duyurulur. Transkriptte her dersin başarı notu, hem 100’lük sistemdeki not ile hem de harf notu ile gösterilir. Transkriptte genel not ortalamasının, 100’lük ve 4’lük sistemdeki her iki karşılığı da gösterilir. Ders başarı notunun oluşmasına ilişkin tüm evrak öğretim elemanı tarafından bir yıl süre ile arşivlenmek zorundadır. Birinci yılın sonunda arşivlenmek üzere evrak ilgili enstitüye teslim edilir.

c) EADB’ce, haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

ç) Dönem içinde derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen devamsız öğrenciye DZ notu verilir. DZ notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Ders Notları;

a) Öğrencilerin, her dersten aldığı puanlar, 100’lük sistem üzerinden öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir ve kesin kayıt yapıldığı anda kesinleşir. Ders notu raporlarının ıslak imzalı örnekleri EADB tarafından finallerden sonra, arşivlenmek üzere enstitüye gönderilir.

b) 100’lük sistem üzerinden alınan puanların harf notu karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Puan                                                      Yarıyıl Ders Notu

90-l00                                                   AA

85-89                                                    BA

80-84                                                    BB

75-79                                                    CB

70-74                                                    CC

65-69                                                    DC

60-64                                                    DD

50-59                                                    FD

49 ve aşağısı                                         FF

Eksik (Incomplete)                                E (I)

Devamsız (Not Applicable)                  DZ (NA)

Başarılı (Successful)                             B (S)

Başarısız (Unsuccessful)                      BZ (U)

Devam ediyor (Progress)                      DE (P)

Muaf (Exempted)                                  MU (EX)

c) Yukarıdaki harf notlarından;

1) E (Incomplete, I); eksik not olarak değerlendirilir ve hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notların ilgili Enstitüye teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve (FF) notu işlemi görür.

2) DZ (Not Applicable, NA); devamsızlık durumunu gösterir. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

3) B notu (Successful, S); tez çalışmalarını ve yerel/kurumsal kredisiz dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

4) BZ notu (Unsuccessful, U); tez çalışmalarını ve yerel/kurumsal kredisiz dersleri başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

5) DE (Progress, P); tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

6) MU (Exempted, EX); herhangi bir dersten muaf tutulma durumunda verilir.

(4) Notlarda maddi hataların düzeltilmesi;

a) Öğretim elemanı tarafından ders notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, notun ilanından itibaren 15 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine EADB’ce, 15 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve EADB’nin ADAK kararı üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Enstitü tarafından not düzeltme işlemi yapıldıktan sonra öğretim elemanı sistemden alacağı ders notu rapor çıktısını ıslak imzalı olarak EADB aracılığı ile enstitüye gönderir. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

b) Sınav notuna itiraz; notun ilanını takip eden beş işgünü içinde bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne yapılabilir. İtirazlar, notu takdir eden öğretim üyesinin sunduğu cevap anahtarı ve sınav kâğıdı üzerinden ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenerek kesin karara bağlanır.

(5) Not ortalamaları; öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması her dönem sonunda aşağıdaki yönteme göre hesaplanır:

a) Dönem ve genel başarı durumu hesabında, her bir dersin yüzlük sistemdeki puanı ile dersin AKTS kredisi çarpılır. Her bir ders için elde edilen çarpımların toplamı, o dönemde ve genelde alınan derslerin toplam AKTS kredisine bölünerek dönem veya genel not ortalaması hesaplanır. Elde edilen not ortalaması AİBÜ Senatosu tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülür. Ortaya çıkan not ortalaması değeri virgülden sonra iki haneye kadar dikkate alınır, üçüncü hane değeri dikkate alınmaz ve yuvarlama yapılmaz.

b) Kayıtlı olduğu programın en az ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz ancak fazladan alınan bu dersler not çizelgesinde gösterilir. Mezuniyet aşamasında, alınan fazla dersler de dahil başarısız ders olmamalıdır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

c) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına katılmaz.

(6) Başarı denetimi ve ders tekrarı;

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl geçme notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az 70 (yetmiş), doktora öğrencisinin ise en az 75 (yetmiş beş) notu almış olması gerekir.

b) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar alabilirler ya da başarısız oldukları dersin yerine danışman tarafından uygun görülen başka bir dersi de alabilirler. Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersler tekrar alınabilir.

c) Seminer dersi başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

ç) Uzmanlık alan dersi, başarılı (B) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

d) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması, tez başarı ile devam ediyorsa (DE), etmiyorsa başarısız (BZ), tez başarı ile tamamlanıp mezun olunmuşsa başarılı (B) olarak değerlendirilir.

(7) Ders saydırma; Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, yatay geçiş intibakı, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ve ders notları EADB’nin ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(8) Kendi isteği ile kayıt sildirme; Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler dilekçe ile EADB’ye başvurur ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin kaydı silinir. Bu durumda ödemiş oldukları harçlar iade edilmez.

(9) İlişik kesme; Mezun olan, kendi isteği ile kayıt sildiren veya çıkarılan öğrenciler, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(10) Kayıt dondurma;

a) Öğrenciler bu fıkranın (ç) bendindeki mazeretlerini EADB’na ileterek, EADB’nın ADAK kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt dondurabilir.

b) Azami kayıt dondurma süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkumiyet durumlarında bu hâllerin süresi kadardır.

c) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma gerekçesini içeren dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte ilgili EADB’ye yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen sonuçlar öğrenciye duyurulur. İzin isteklerinin dönem başında, ders kayıtlanma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve zorunlu hallerde başvurular bu süreler dışında da kabul edilebilir.

ç) Kayıt dondurmak için haklı ve gerekçeli mazeretler şunlardır:

1) Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile hastalık izni verilebilir. Raporlar Üniversite Sağlık Merkezinin uygun görüşüyle işleme konulur.

2) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması durumunda.

3) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan birinci derece yakınının vefatı, tabii afet vb. durumlar.

4) Yurt dışında öğrenim görme ya da öğrenimleri ile ilgili olarak yapılan görevlendirmeler.

5) Belgelendirilmesi kaydıyla öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde olması.

(11) Enstitü Kurulundan geçen ve Senato tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez/eser danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana bilim / ana sanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(12) Bilim, yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavların nasıl yapılacağına ilişkin hususlar Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Bilimsel araştırma teknikleri dersi

MADDE 39 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

Kayıt silme

MADDE 40 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerden;

a) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,

b) En az ders yükünü tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında üç, lisans diploması ile öğrenci alan programlarda altı yarıyılda tamamlayamayan,

c) Süresi içinde ders yükünü tamamlamasına rağmen, yüksek lisans programlarında genel not ortalaması 75’in altında olan, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise genel not ortalaması 80’in altında olan öğrencilerin,

ç) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik; tez/sanat eseri çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BZ) olarak takdir olunan öğrencilerin,

d) Tezi/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri (sergi, proje, resital, konser, temsil vb.) jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi/sanat eseri çalışması jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) Doktora/sanatta yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin,

g) Tez/sanatta yeterlik eser önerisi ikinci kez reddedilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin,

ğ) Tez izleme komitesince üstü üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencilerin,

h) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Diğer hükümler

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, kayıt işlemlerinde 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği, disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuata dayalı olarak verilen Senato, enstitü kurulu ve/veya enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) Enstitünün mevcut ana bilim/ana sanat dallarından birinde yeni bir lisansüstü eğitim programı açılacak ise ilgili EADB’nin ADAK kararı, enstitüde henüz açılmamış olan bir ana bilim/ana sanat dalında açılacak ise ilgili faküte/yüksekokul kanalı ile yapılacak başvuru, disiplinler arası bir alanda açılacak ise programı yürütecek öğretim üyelerinin başvurusu, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Disiplinler arası bir enstitü ana bilim/ana sanat dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Üniversite yetkili kurullarınca her lisansüstü eğitim kontenjan ilanından önce programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

(5) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(7) Her yarıyıl EADB istediği lisansüstü eğitim öğrenci kontenjanını, ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyesi sayısını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bir öğretim üyesinin maksimum danışmanlık sayısına ilişkin belirlenen ilkeler dikkate alınarak ADAK kararı ile Enstitüye önerebilir. Kontenjanlar enstitü kurulunun onayı ve Senato kararı ile kesinleşir.

(8) Enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların kontenjanlarını, adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Lisansüstü eğitim programları giriş sınavı aday başvuruları ilgili Enstitüye yapılır. Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler ilgili Enstitü tarafından web sayfasında duyurulur.

(9) Lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adayların bilim sınavını ve mülakatını yapmak üzere sınav yapılacak alanla ilgili üç kişilik jüri oluşturulur. EADB sınav yapılacak alanla ilgili en az altı öğretim üyesinin isim listesini enstitüye önerir. Jüri üyeleri, önerilen listeden üç asıl, iki yedek olacak şekilde enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Oluşturulan jüri bilim sınavını/performans veya sanatsal uygulama sınavını ve mülakatı yaparak, değerlendirme sonucunu ve sınav evrakını enstitüye gönderir. Kesin sonuçlar, ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(10) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il sınırları dışında sürdürülemez.

(11) Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında her yarıyıl açılan dersler ana bilim/ana sanat dalının veya enstitünün bulunduğu ortamlarda haftalık ders programında belirtilen yer, gün ve saatte yapılır.

(12) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(13) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(14) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girişinden önce kayıtlı bulunan lisansüstü öğrenciler açısından kayıtlı bulundukları lisansüstü eğitim programındaki eğitimi azami tamamlama süresinin tespitinde sürenin başlangıç tarihi 2016-2017 güz yarıyılı olarak hesap edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 41 inci maddenin on üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ders aşamasını tamamlamamış olan öğrencilere 15 inci maddenin ikinci fıkrası ve 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, önceki yönetmelik hükümlerine göre tez savunması aşamasına gelmiş olan öğrenciler için üçüncü defa tez izleme raporu sunmuş olma koşulu aranmaz.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.