21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

TEBLİĞ

Şeker Kurumundan:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI

KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI

ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “Bölge müdürlüklerinin” olarak değiştirilmiştir.

“ç) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, yedinci fıkrasında ve sekizinci fıkrasında yer alan “İBGS’ler” ibareleri “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin”, “İhracatçı Birlikleri” ibaresi “Bölge müdürlükleri”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” ve üçüncü fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi ise “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin”,  “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi “bölge müdürlükleri”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi “Bölge müdürlükleri” ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasına “fatura numarası ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “kristal şeker” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Tahsisat miktarına konu C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilir; ancak, sıvı olarak satış yapılması halinde faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı belirtilmek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibaresi “bölge müdürlüğü”, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibaresi “bölge müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan C Şekeri Satış Taahhütnamesinde yer alan “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin” ve “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibareleri “bölge müdürlüklerinin”, “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

Eki için tıklayınız