21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını,”

“çç) Liman geri hizmet alanı: Yük ve yolcunun liman ile ilgili iş ve işlemlerin tesis edildiği bürolar ile yük için yeterli geçici depo, yükleme, boşaltma, deniz ulaşım araçlarının yakıt, su, bakım-onarım, tadilat, atık alımı, yolcuların yeme-içme, elektrik, haberleşme, dinlenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı liman ardı tesisleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; yeraltı depolama tesislerine; baraj; gölet; sokak hayvanları bakımevi; mezarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,”

“(4) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin talebi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir.”

“(6) İznin süre uzatımı veya devirlerinde birinci fıkranın (ğ) bendindeki belgeler istenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi ve kazı fazlası malzeme alanı izinlerinde birinci fıkradaki bedellere ilave olarak depolama bedeli izin başlangıcında defaten alınır. Ancak;

a) Enerji üretim santrallerinin elektrik üretimi neticesinde oluşan küllerinin depolanacağı katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinde depolama bedeli olarak sadece depolama bedelinin 1/8’i,

b) Diğer katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinde depolama bedeli olarak sadece depolama bedelinin 1/2’si,

olarak izin başlangıcında defaten alınır.

c) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına verilen izinlerden depolama bedeli alınmaz.”

“(9) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde tesis, ulaşım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadarki Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanların enerji nakil hattı izinleri ile termik santralin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması için gereken alanlar dâhil verilen izinler için 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinde belirtilen şekliyle bedeller alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve varlık satışı suretiyle özelleştirilen termik santrallerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması için ise özelleştirme esnasında izinli olanların bedelleri, aynı maddedeki şekliyle özelleştirildiği tarihten itibaren on yıl için uygulanarak alınır.”

“(19) Balık üretim tesisi kurmak maksadıyla izin talep eden gerçek kişinin, izin talep edilen orman köyünün veya 6360 sayılı Kanuna göre orman köyü iken mahalle haline gelmiş yerleşim yeri nüfusuna kayıtlı ve o yerde ikamet etmesi halinde, arazi izin bedeli yüzde seksen indirimli olarak alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(13) Enerji üretim santrali izinlerinde toplam proje bedeli; lisansında belirtilen tesisin toplam kurulu gücün (MWm), orman sayılan alanın proje alanına oranlanması sonucu bulunacak miktarla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan elektrik piyasasında ilgili kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarının (TL/MWm) çarpımıyla hesaplanır.

(14) Enerji iletim ve dağıtım hattı izinlerinde toplam proje bedeli, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından her yılın ocak ayında Orman Genel Müdürlüğüne bildirilecek gerilim türüne göre kilometre başına düşen maliyet bedeli üzerinden hesaplanır.

(15) İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi izin bedeli, kısmi iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel üzerinden oranlanarak hesap edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İznin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alınan bedeller iade edilmez. Teminat ise, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca mahsup edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tekrar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Depolamanın nevine göre ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınması izin sahibinin sorumluluğundadır. İzin verilen bu tesiste patlayıcı madde depolanması halinde çevre güvenlik alanları için yer üstünde de emniyet sahasına izin verilebilir. Ormanlık alanda olmayan yer üstündeki patlayıcı madde depolarına çevre güvenlik alanı için izin verilebilir. Ormanlık alanda yer üstünde patlayıcı madde deposuna izin verilemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesis taleplerini,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde termik santralin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması için gereken alanlar için verilen izinlerin izin sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve varlık satışı suretiyle özelleştirilen termik santrallerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması maksadıyla özelleştirme esnasında verilen izinlerin izin sahipleri tarafından; bu izin işlemleri hakkında Bakanlık veya Genel Müdürlük aleyhine varsa açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi ve izinden kaynaklanan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, bu izinlere ilişkin taahhüt senetlerinin bedele ilişkin hükümleri, 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına uyarlanır ve yeniden düzenlenecek taahhüt senetleri, izin sahipleri tarafından orman idaresine teslim edilir. Uyarlamanın yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait izin bedellerinde herhangi bir indirim yapılmaz, tahsil edilenler iade edilmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi kurulan yerler ile mülga olan kamu kurum ve kuruluşları adına önceden verilmiş izinler”

“(2) Mülga kamu kurum ve kuruluşlar adına verilmiş izinler, değişen mevzuat gereği bu görevi yürütmek ile görevli kamu kurum ve kuruluşu adına aynı hak ve sorumlukla devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2014

28976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

18/5/2016

29716

 

Eki için tıklayınız