21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/1999 tarihli ve 23792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespit edilmesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.