21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespit edilmesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.