21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ
TARİHİ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE

ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/5/2012 tarihli ve 28304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 - Bu Yönetmelik, TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihî ve tescilli bina ve objelerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, muhafaza, nakil işleri ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) bendi eklenmiştir.

“r) Rölöve çizimi: TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihî bina ve objelerin mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı, estetik ve teknik özelliklerine ilişkin raporların düzenlenmesi, yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemi hasar tespitleri ile malzeme analizlerinin yapılması ve fotoğraflarla belgelenmesini,”

“z) Yerli istekli: Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerdir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kültür varlıklarının ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için gerektiğinde yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından esastır. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”

“d) Proje hazırlanması ve restorasyon işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Hazırlanan uygulama projeleri idare tarafından TBMM Başkanlığı Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunulur, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, I inci ve II nci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıklarının kullanım amacı, durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihî ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulama ihaleleri, ihale yetkilisince yetkilendirilen görevlilerin onayı alınmak suretiyle mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş Kültür ve Turizm Bakanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanan listede yer alan istekliler arasından en az 5 istekliye davet yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür. Mal ve hizmet ihalelerinde ise işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(2) İdarece yapılacak ön yeterlik ilanında ve ön yeterlik şartnamesinde, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilir. Davet edilecek adayların tespiti için aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesine yönelik olarak, Yönetmeliğin 34 üncü, 37 nci ve 58 inci maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde; mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin %25 ile %50’si arasında ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin parasal değer olarak tespit edilen tutarda tek sözleşmeye ait bedel içeren iş deneyim belgesi istenir.

b) Mal ve hizmet alımlarında adaylar (a) bendindeki kriterlerin sağlanması koşuluyla, yeterlik kriteri olarak değerlendirilmemek ve yalnız puanlamaya esas olmak üzere, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin ve toplamları (a) bendinde tespit edilen parasal tutarın %30’undan az olmamak üzere en fazla iki adet iş deneyim belgesi sunabilirler ve bu belgeler belli istekliler ön yeterlik tip şartnamesi esaslarına göre puanlamaya tabi tutulur.

c) Mal ve hizmet alımlarında adaylar yeterlik kriteri olarak değerlendirilmemek ve yalnız puanlamaya esas olmak üzere, ön yeterlik ilanı ile belli istekliler ön yeterlik tip şartnamesinde belirtilen personel yapısına ilişkin belgeler sunabilirler ve bu belgeler belli istekliler ön yeterlik tip şartnamesi esaslarına göre puanlamaya tabi tutulur.

ç) Mal ve hizmet alımlarında mali yeterliklerin değerlendirilmesine yönelik olarak adaylardan, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya gayrinakdi kredi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı veya bunların toplam tutarı (a) bendindeki parasal tutarın %20’sinden az olmamak üzere ve kendi belirleyecekleri oranda banka referans mektubu istenir. Sunulan belgelerdeki tutarlar toplamı belli istekliler ön yeterlik tip şartnamesi esaslarına göre puanlamaya tabi tutulur.

(3) Mal ve hizmet alımlarında ihale konusu iş için yapılan ön yeterlik ilanı sonucunda, yeterlik için başvuranların üçten az olması veya başvuruların değerlendirilmesi sonucu üçten az adayın yeterliğinin tespit edilmesi durumunda, ihale iptal edilir.

(4) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki usulle yeterli gördüğü ve davet ettiği isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde, teklif verme son başvuru tarihinden en az ondört gün önce ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(5) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerine ihaleyi bırakarak sonuçlandırır.

(6) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde de ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak mal ve hizmet alımlarında teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

(7) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az 14 takvim günü önce en az 5 istekliye verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(8) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır.

(9) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70 - (1) Uygulama işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin %50’si içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.

(2) Mal ve hizmet alım sözleşmelerinde ise sözleşme bedelinin %30’u içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.

(3) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/5/2012

28304