20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2016/19)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standardların mecburi uygulama durumuna ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Mecburi standardlar

MADDE 3 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2)’nin Ek:1 Bölüm 2’sindeki standardlardan, bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer alan standardlar mecburi uygulamadadır.

Uyma zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Ekli listedeki standardlar kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 5 – (1) Ekli listedeki standardlar, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 6/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

     Ek-1

 

MECBURİ STANDARDLAR

 

TS EN 1092-1

TS EN 1092-2

TS HD 60364-5-54

TS EN 1803

TS EN 1765

TS EN 1664

TS EN 14336

TS EN 1968

TS EN 1759-1

TS EN 755-2

TS EN 60454-3-12

TS EN 755-1

TS 5374 EN 60454-3-1

TS EN ISO 10297

TS EN 10001

TS EN ISO 7225

TS 862-7 EN 3-7+A1

TS EN ISO 4126-7

TS EN 10056-1

TS EN 10056-2

TS EN 50347

TS EN 13222-1

TS EN 13322-2

TS ISO 13754

TS EN 10089

TS EN 1800

TS EN ISO 4126-2

TS EN ISO 8748

TS EN ISO 8751

TS EN 1920

TS EN ISO 8750

TS EN 12863
TS EN 12863 A1