20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2015 tarihli ve 29434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrenciler için başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 66 (CB)’dır. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları sağlayan öğrenciler yıl sonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

(4) 66 (CB) ve 60 (CC) geçme notuna göre harf notları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar                Notlar

88-100                 AA

80-87                   BA

73-79                   BB

66-72                   CB

60-65                   CC”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2015

29434