20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan veya mezun olmuş öğrencilerden; ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucu ve yatay geçiş ile Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları veya mezun oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları dersler için, ilk kayıt yaptırdığı dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencisi oldukları dekanlığa/müdürlüğe başvurarak muafiyet talebinde bulunabilir. Zamanında yapılmayan başvurular konusunda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.”

“(4) Yurt içi öğrenci hareketliliği kapsamında alınan dersleri, öğrencilerin talebi ve ilgili bölümün görüşü doğrultusunda fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu karara bağlar. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan notlar, 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi dikkate alınarak değerlendirilir. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan harf notlarında dersin geçme durumu başarısız olarak değerlendirildiği takdirde anılan ders başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/3/2012

28240

2-

1/8/2014

29075

3-

19/4/2015

29331