20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2002 tarihli ve 24633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Merkez Müdürünün önereceği 15 öğretim elemanı arasından Rektör tarafından belirlenen 10 kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.