19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dalının akademik kurulunu,

d) Anabilim Dalı Başkanlığı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dalı başkanlığını,

e) Bilim sınavı: Anabilim dalı tarafından yapılan yazılı bilim sınavını,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Enstitüde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir anabilim dalının program teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlar Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Enstitünün teklifi, Senatonun onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversite ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Enstitü Yönetim Kurulunun seçeceği üç kişilik jüri ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Türkçe Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alan yabancı uyruklu adaylar, yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı uyruklu adaylardan, YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi istenir.

ç) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

d) Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan, ALES sınav belgesi istenmez.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ve derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile mayıs ve aralık aylarında belirlenir. Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çözümü bir ulusal kredi saat olarak ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları, zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.

(3) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(4) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin lisansüstü eğitimde verilmesi zorunludur.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 7 – (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisiz derslerdir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanlığını yürüttüğü öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve program sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(4) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu ders, danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır.

(5) Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(6) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur. Bu süreden sonra öğrenci başarılı olamazsa Enstitü ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisansa girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının % 60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınav notunun % 20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır. Yazılı bilim sınavından en az 50 alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

(3) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir ancak anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile asgari yabancı dil puanı şartı konulabilir. Tezli yüksek lisansta yabancı dil şartı aranılan durumda, ALES puanının % 60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil sınavının % 10’u ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, yazılı bilim sınav notunun %10’unun toplamının alınmasıyla, öğrencinin başarı puanı tespit edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, anabilim dalları ALES puanı aramayabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; yabancı dil koşulu aranmaz. ALES’e giriş şartı aranan anabilim dalları için değerlendirmede, ALES puanı dikkate alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisansa girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durumlarda ALES puanının % 70’i ve lisans not ortalamasının % 30’u alınır. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

(7) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulu kararı dikkate alınarak en az üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az on ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri, talepleri durumunda anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(4) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılda atanır.

(2) Yüksek lisans programında öğretim üyesinin tez danışmanı olabilmesi için en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Üniversitede ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı akademik kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisi konusu itibarı ile etik kurulu onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitü ve jüri üyelerine gönderilmek üzere, anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asıl iki yedek, ikinci tez danışmanın olması durumunda ise beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz.

(10) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.

(11) Tez savunma sınavına 44 üncü maddede belirtilen geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Enstitü tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep hâlinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Diploma

MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Enstitüce tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam otuz kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere, toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Öğrencinin, bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri, talepleri durumunda anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanması Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde, en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde, en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsçanın birinden en az 55 Yabancı Dil Sınavı puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(7) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Enstitü, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(8) DUS puanı, temel bilimler testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik bilimler testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak, çıkan değerlerin toplanması ile elde edilir.

(9) Enstitü, yalnız temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(10) Doktora programlarına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının %60’ı, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, yazılı bilim sınav notunun %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.

Süre

MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılın başında atanır.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları, ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı akademik kurulu kararı ile işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili, programa kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez başlığı hariç, en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal veya uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda bildiri olarak kabul edilmiş ya da sunulmuş olması, tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(9) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının ve anabilim dalı başkanı onayını ile anabilim dalı başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen tez jürisi öneri formunu, yayın şartını sağladığını gösterir belgeyi, intihal raporunu ve tezini Enstitüye teslim eder.

(10) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda bir kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Bu programların amacı; anabilim dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması

MADDE 30 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki üniversitenin kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce, Fransızca ve Almancanın en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Öğretim ücreti, katkı payı

MADDE 32 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi yükseköğretim kurumuna ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

(3) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 33 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve öğretime yönelik hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkeler ile her iki üniversitenin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre önceden yapılan protokol ile düzenlenir.

(2) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki yükseköğretim kurumundan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün yükseköğretim kurumlarından birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl otuz Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Ortak programlarda, tez sınavının her iki yükseköğretim kurumundan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrencilerin diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanması için, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeleri gerekir.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 35 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.

(2) Öğrencilere, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 36 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Üniversitenin veya diğer ülkedeki üniversitesinin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 37 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesi ilgili enstitü tarafından yapılır.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, diğer üniversite ile yapılan protokolde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman

MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda danışman, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması hâlinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında öğrenciler, iki yarıyılda en fazla sekiz ders alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına öğretim ücreti, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla olmamak üzere Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Derslerini başaran özel öğrencilere, isteği hâlinde Enstitü Müdürlüğünce başarı durumunu gösterir bir belge verilir, bu öğrencilere diploma verilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında, en az bir yarıyılı ve en az üç dersi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, 9 uncu ve 21 inci maddelerde yer alan şartları taşımaları halinde anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş ilanı, her yarıyıl Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç, yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

(5) Enstitüde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olup genel ağırlıklı not ortalaması ilk %10’a giren öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde, tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler, ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder ve yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise, adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Geçen süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma

MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlarına hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri alınarak, yarıyıl başından itibaren en geç iki hafta içinde Enstitüye başvurmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıla kadar dondurulabilir. Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise ilgili mülki idari amirliğinden alınacak yazı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresine dâhil edilmez.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 45 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurması üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(2) Üniversiteden disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış, eksik olması veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması durumunda öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 46 – (1) Bir dersin yarıyıl kredi (AKTS) değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümü; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden değerlerin toplamından oluşur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar.

(4) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Lisansüstü dersleri için akademik takvime göre her ders için, bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek sınav hakkı tanınır. Sınavlarda (bilimsel hazırlık programı dâhil) başarılı olmak için, tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.

(6) Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu dersi almak zorundadır. Söz konusu dersin ilgili yarıyıldaki programda yer almaması hâlinde, danışmanın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, başka bir ders seçilebilir.

(7) Ders aşamasında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri seminer vermek zorundadır. Seminer sunum duyurusu, anabilim dalı başkanlığının yazısı ile Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer, ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması hâlinde, seminer tekrarlanır.

(8) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(9) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler, girdikleri takdirde yapılan sınav iptal edilir.

(10) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle, eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, 657 sayılı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması hâlinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(11) Sekizinci fıkrada belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye dâhil edilmez.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 47 – (1) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine ilişkin işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 48 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Enstitü kayıtlarında yer alan posta adresine, Üniversite tarafından sağlanan/beyan edilen e-posta adresine veya öğrenci otomasyon sistemine iletilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar, öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlayanlar

MADDE 49 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Enstitü tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 8/3/2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 20/4/2016 tarihinden önce, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 42 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası, 14 üncü maddenin sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkraları, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası, 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 27 nci maddenin sekizinci ve onuncu fıkraları ile 39 uncu maddenin beşinci fıkrası 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.