19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi kaydının başladığı günden, güz dönemi kaydının başladığı güne kadar olan süreyi,

ç) Başarı puanı: Öğrencinin ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Enstitü: Kafkas Üniversitesine bağlı enstitüleri,

f) Enstitü anabilim dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dallarını,

g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili enstitü kurulunu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ı) Güz yarıyılı: Güz dönemi kaydının başladığı günden bahar dönemi kaydının başladığı güne kadar olan süreyi,

i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için teorik ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

j) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

k) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli/tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarını,

l) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

n) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

o) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre yazılı olarak enstitüye teslim ettiği çalışmayı,

ö) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

r) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’de hazırlanan tezlerin bilimsel olarak inceleme görevini üstlenen komiteyi,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ş) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Açma, Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme ve Ders Tekrarı

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programları, enstitülerin anabilim/anasanat dalları, ilgili fakültelerin bölüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar ilgili enstitünün kurullarında görüşülerek karara bağlanır, Senatoya sunulur ve Senatoda kabul edildikten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve yabancı dil sınavının tarihi ile diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) İlanın yayınlanmasından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili EYK toplanarak asil ve yedek aday ilan tarihi ile asil ve yedek adaylar için kesin kayıt tarihlerini belirler ve kendi internet sitesinden ilan eder. Kesin kayıt tarihleri çok geçerli bir mazeret olması durumunda sadece Senato kararıyla değiştirilebilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;

1) Eğitim dalı yönünden ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olması,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar öğrencileri hariç ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan buna eşdeğer bir puan almış olması,

gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayın;

1) Eğitim dalı yönünden, ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görülecek bir tezli yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesinden ya da bütünleşik eğitim veren fakültelerin birinden mezun olması,

2) Lisans diploması ile başvuracakların, lisans mezuniyet not ortalamalarının  100 tam puan üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 olması,

3) ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,

4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,

gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adayın;

1) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesi diplomasına sahip olması,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakülteleri mezunları dışındaki sağlık bilimleri mezunları ile Senatonun kararıyla kabul edilen diğer bölüm/anabilim/bilim dalı mezunlarının  başvurdukları alanda yüksek lisans diplomasına sahip olması,

3) TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen temel tıp puanının en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması,

4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden merkezi olarak yapılan  YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,

gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayın;

1) Sanatta yeterlik çalışmasına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar dışındaki alanlardan başvuracak adaylardan lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 tam puan üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması ve 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, yüksek lisans mezunlarının ise  ALES’in sözel kısmından en az 55 puan almış olması,

2) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,

3) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir. Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalından başvuracak adayların ALES’in sözel puan türünden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olması,

4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamının 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması,

5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde yeterlik sınav notunun %60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan olması,

6) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarından başvuran adayların, ALES sözel puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yüksek lisans not ortalamasının %15’i ve yeterlik sınav notunun %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması,

gerekir.

(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sonucunun %20’si toplanarak, kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.

b) Doktora için öğrenci kabulü, ALES’in %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sınavının %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir ve adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asil olarak doktora programına kabul edilmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları, ALES sayısal puanının %60’ı ile mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları dışında olup temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla  lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sayısal ALES puanının %60’ının toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asil olarak temel tıp bilimlerinde doktora programına girmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarından başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %20’si, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’inin toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asil olarak sanatta yeterlik programına girmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.

d) Mezuniyet not ortalamalarında YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan şartları sağladıktan sonra başarı puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır, diğerleri yedek olarak ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleriyle birlikte ilan edilir.

Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dillerin birinden merkezi olarak yapılan  YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olmaları,

c) Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olmaları

gerekir.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak anabilim dalının görüşü alınır ve başvurdukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili EYK’nin belirlediği Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe öğretmenliği bölümleri öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğrencilere başarılı oluncaya kadar hak verilir. İlgili EYK, diğer üniversitelerdeki kuruluşlar veya kurumlar tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavlarını da geçerli kabul edebilir. Buralardan alınan Türkçe başarı belgesine sahip adaylar, Türkçe yeterlik sınavından muaf sayılır.

(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların diplomaları iptal edilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok bir takvim yılı olup bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilere başarılı oluncaya kadar hak verilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmeliğe göre devam eder.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Kesin kayıt için, bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından, tıp, diş hekimliği ve veteriner alanları dışındaki alanlardan almış olan adaylar,

b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları hariç özellikle sosyal bilimler alanı için lisans ve/veya yüksek lisans diplomasından birini başvurdukları doktora programı alanından farklı alanlarda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması kararlaştırılan dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve en fazla iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına özel öğrenciler de danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile dahil edilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında, alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar ilgili dersi almakla birlikte, ilgili EABD önerisi ve EYK kararıyla öğrenciler lisansüstü dersi de alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 75 puanlık notun alınması gerekir. Bilimsel hazırlık programında alınabilecek ders kredisi en fazla on sekiz’dir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci yüksek lisans veya doktora programına başlar.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için yarıyıl başlarında öğrenci kabul başvuruları sırasında ve eğitim öğretim başladıktan sonra en geç on beş gün içerisinde müracaat edebilirler. EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrenci kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilere, başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda alması zorunlu olan derslerin %50’sini geçmemek kaydıyla başarılı oldukları dersleri danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ve ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişlerde, lisans veya yüksek lisans diploma notunun başarı puanı dikkate alınarak, yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

(2) Tez aşamasındaki yüksek lisans ve yeterlik sınavına girmiş doktora öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(2) Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan asil adaylar kayıt hakkını kaybeder. Kesin kaydını yaptırmayan asil adayın yerine, EYK’nin önceden karara bağlayıp ilan ettiği tarihlerde yedek adaylardan başarı puanına göre birinci yedekten başlanarak eksik kontenjan dolduruluncaya kadar kayıt yapılır. Sıralaması itibariyle kayıt hakkı kazanan yedek aday, süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk on beş gün içerisinde kaydını sildirmesi halinde yedek öğrenciler yukarıdaki esaslar çerçevesinde sırasıyla çağrılır ve kayıtları yapılır.

(4) Kayıt hakkı kazanan asil veya yedek adayın ilan edilen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmaması halinde mazeret kabul edilmez ve ilan edilen sürenin dışında kayıt yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilir.

(2) Yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencilere katkı payını ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(3) İlgili EYK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara giremez ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılır. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacağı yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya ilgili EYK’nin kararıyla belirlenen zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, enstitüyü oluşturan ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ce karara bağlanır ve Üniversitenin ilgili kurullarına sunulur.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslere ağırlık verilir.

(3) Danışmanlar, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Senato kararı ile kabul edilmiş, ders kataloğundaki alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra en az iki, en çok dört hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak belirtilen süre içerisinde danışmanın başvurusu ve EYK’nin onayı ile gerçekleşir. Bir öğrenci bir dönemde on beş krediden fazla ders alamaz. Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla on iki kredilik lisansüstü ders açabilir.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(5) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, tez danışmanının önerisi ve anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi

MADDE 15 – (1) Danışman, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersleri, haftalık en fazla sekiz kredi saat olup, öğrenci danışmanlığı EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra uzmanlık alan dersi ders açma formunu enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar yarı yıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam eder. Danışman, dersi alan öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilmez. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(3) Seminer dersi haftalık toplam bir saat olup, kredisizdir. Seminer dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilmez. Öğrenci seminer dersini, akademik takvimde belirtilen ders dönemi eğitim-öğretim süresince alır ve tez aşamasına geçinceye kadar devam eder. Öğrenci seminer çalışmasını başarıyla tamamlamadan yüksek lisans programında ise tez hazırlama aşamasına, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. Seminer dersinde öğrenci, danışmanın onayladığı alanına ilişkin bir konuda ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel rapor hazırlar. Öğrenci seminer çalışması tamamlandıktan sonra sunumu yapar. Danışman, öğrencinin hazırladığı semineri başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Seminer çalışmasının başarılı bulunması halinde bilimsel araştırma raporu ciltlenerek enstitüye sunulur. Seminer çalışmasının başarısız bulunması durumunda, başarılı oluncaya kadar ders tekrar edilir.

(4) Danışman, uzmanlık alan dersi ve seminer dersini ders yüküne saydırabilir. Danışmanın yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlikte kaç öğrenci danışmanlığı olursa olsun tümünü bir kabul ederek uzmanlık alan dersinden dolayı sekiz saat teorik, seminer dersinden dolayı bir saat uygulama ders yüküne saydırabilir. Her bir lisansüstü öğrencisi için uzmanlık alan dersi ve seminer dersi, ders yüküne ayrı ayrı yazılamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersinin içeriği ve saatine ilişkin esaslar, EABD’nin önerisi, EK kararı ve enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygulanır.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, her bir öğrenci için bir saat/hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez danışmanlıklarından kazanabileceği azami ders yükü on saat/haftayı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin ilgili EYK’ce öğrencinin ders ve tez dönemleri için danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve ilgili EYK’nin  öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

(2) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu EYK kararıyla atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısının üst sınırı onikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece öğretim üyesi yetiştirme programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrencileri gerekçe göstererek %50 artırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(4) Danışmanların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

(5) Tez danışmanı iken kurum değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak hiçbir ücretlendirme yapılamaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olması, 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en az 2,50 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

a)

Puanlar         Notlar         Katsayılar

90-100            AA           4,00

85-89              BA           3,50

80-84              BB           3,00

75-79              CB           2,50

70-74              CC           2,00

65-69              DC           1,50

60-64              DD           1,00

50-59              FD           0,50

0-49                FF            0

b) Ayrıca harf notlarından;

1) NA notu: devamsız,

2) S notu: başarılı,

3) U notu: başarısız,

4) NI: not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not,

5) I notu: eksik; bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye verilen not,

6) EX notu: muaf,

olarak değerlendirilir.

(3) Kredisiz olarak alınan uzmanlık alan dersleri ve seminer, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz, AKTS’leri genel AKTS toplamına katılır.

(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.

Notlara itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin dışında yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Başarısızlık durumunda aynı ders en fazla iki kez tekrar alınabilir. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde öğrenciler, danışmanın önerisi doğrultusunda EABD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirimi ile aynı anabilim dalından ve/veya bölümden muadili başka bir ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile enstitü müdürlüğünce yapılır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartıyla yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Kendisinin ve birinci dereceden yakınının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınması, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, EYK’nin onayı ile eğitim ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurma hakkı verilebilir. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla kaydı dondurulabilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayıcı cezası infaz edilen öğrencinin, kaydının dondurulması için başvuruda bulunmaması veya sınavlara katılma ya da diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu, ilgili kişi yada mercilerden izin alınamaması durumunda, öğrenci Üniversiteye karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Tutukluluğu sona eren öğrencinin, aklanmış olduğunu belgelemesi halinde tutuklulukta geçen süreleri eğitim süresine katılmaz.

(3) Yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretim programlarında, her dönem için dönem kaydını yaptırmış ve harcını yatırmış olmak kaydıyla, kayıt dondurma talebinde bulunulabilir.

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği enstitülerin ilgili kurullarının teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Ders yükü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla öğrenimleri boyunca en az yirmi bir kredilik yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarmak zorundadır. En az yirmi bir kredilik dersi ve bir semineri (altmış AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Tez çalışması, seminer ve derslere ilişkin AKTS kredilerinin miktarı, EABD kurulunun önerisi ve EK onayı ile belirlenir.

Süre

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört, en fazla altı yarıyıldır. Ancak yüksek lisans tez çalışması süresi iki yarıyıldan az olamaz.

(2) Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından EABDAK, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, öğrencinin danışmanını enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile ve Üniversitedeki alanı aynı olmak şartıyla diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında danışman öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanları danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin kayıt işlemleri, seminer ve tez çalışmaları danışmanın kontrolünde yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesiyle birlikte en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilen tez savunma sınavı, en az 45, en çok 90 dakikadır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci diğer koşulları da sağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı adet kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı adet kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Normal öğretim ile ilgili usul ve esaslar ikinci öğretimde de uygulanır. İkinci öğretim programları, ilgili EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile eğitime açılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans eğitimi uzaktan eğitim şeklinde de verilebilir. Bu programda ikinci öğretim olarak tezsiz uzaktan eğitim açılabilir. Açılan uzaktan ikinci öğretim programına ilişkin ücretlendirme Senatoca karara bağlanır. Uzaktan ikinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Uzaktan doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 90 AKTS’den ve otuz krediden az, kırk beş krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı da uygulanabilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı için hazırlanan dönem projesi sunulmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer bir enstitü anabilim dalından da lisansüstü ders alabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi

gerekir.

Ders yükü

MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (iki yüz kırk AKTS) oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk beş kredilik on beş adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması ders döneminde yapılır. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir.

(2) En az yirmi dört kredilik ders ve seminer çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora tez çalışması süresi dört yarıyıldan az olamaz ve doktora tez çalışması yeterlik sınavına girildikten, en erken dördüncü yarıyılın sonunda verilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra tez izleme komitesi toplantılarından başarılı olunması gerekir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) İlgili EABD’den veya Üniversitenin diğer birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde atanır. Danışmanların en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun olmak şartıyla Üniversitedeki kadrolu öğretim üyeleri arasından veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez, Senatonun belirlediği akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav tarihleri arasında girer. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda verilen cevaplar, teknolojik imkanlardan yararlanılarak yazılı, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu durum, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4’lük not sisteminde an az 2,00, harfli sistemde en az CC olması gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, ilgili takvime bağlı kalmak kaydıyla başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine TİK üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez konusunun onaylanması

MADDE 41 – (1) Doktora kredili derslerini, seminerlerini, yeterlik sınavını başaran ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez çalışmasına başlaması en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABD’nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak sekiz nüsha olarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi ve tez savunma tarihi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılan tez savunma sınavı, en az 45, en çok 90 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 36 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isim ve ıslak imzalarının da bulunduğu doktora tezinin ciltlenmiş 8 adet kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredilik on beş adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 46 – (1) Enstitü  anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK onayı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili EK kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili EYK tarafından değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili EYK onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili EYK’nin uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve katılıma açıktır. Sınav süresi bir saatten az, iki saatten fazla olmaz.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, katılımcılara kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.  Sanatta yeterlik çalışmasının teslimi ile ilgili şekil ve şartlar ilgili EYK tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve iç kapağında tez danışmanı ile diğer tez savunma jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı sanatta yeterlik çalışmasını en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciler sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Telif ücreti

MADDE 51 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayımlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Disiplin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran öğrenciler, 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan EYK kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) çerçevesinde Üniversitede lisansüstü eğitim yapacak öğrenciler, Senato kararları ve 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 49 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(4) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(5) 7 nci maddenin yüksek lisans için öğrenci kabulü ile ilgili hükümleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.