19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

d) Enstitü: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Enstitülerini,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu (EABDK): Anabilim dalı başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları ile o enstitü anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations Sınavını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Müdür: Enstitü müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

m) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,

n) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip, yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre hazırladığı çalışmayı,

o) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

p) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’ce teklif edilip EYK’ce belirlenen ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

r) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

s) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar enstitü ve/veya Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. İlanda program adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Yüksek lisans programına başvuru esasları

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayın eğitim dalı yönünden ilgili EABD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

c) Lisansüstü eğitim için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavına bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavına girdiğini gösterir belgeye sahip olması gerekir. Anabilim/anasanat dallarınca minimum bir dil puanı barajı konulabilir.

ç) Yabancı dille eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında eğitimin yapıldığı yabancı dilde, anabilim/anasanat dallarınca daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda, adayın en az 55 puan aldığını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

d) Anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunlarından ALES şartı aranmaz.

e) Uluslararası öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.

Doktora programına başvuru esasları

MADDE 7 – (1) Doktora programına başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora programına başvuracak adayın eğitim dalı yönünden EABD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması; yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri olması ve lisans diplomasıyla başvuranların ise lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3,0 olması gerekir.

b) Adayın ALES’ten başvurduğu program türünde en az 55 puana, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan bunlara eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

ç) Bilim alanı yabancı dil olan doktora programına adayların kabulünde bilim alanı dilinden en az 80 ve kendi bilim alanının dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının ya da ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden de en az 55 puan alması gerekir.

d) Yabancı dille eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında eğitimin yapıldığı yabancı dilde, anabilim/anasanat dallarınca daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda, adayın en az 55 puan aldığını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

e) Mezuniyet not ortalamalarında 4’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.

f) Uluslararası öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.

Başvuru değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve EABDK’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Spor, yetenek gibi uygulama sınavı ile öğrenci alan enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalları için kriterler Senato kararı ile belirlenir.

b) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat puanının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir. 55 puanın üzerinde kontenjanı dolduracak aday olmaması durumunda, kontenjan doldurulmak zorunda değildir.

c) Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Doktora için öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve EABDK’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Spor, yetenek gibi uygulama sınavı ile öğrenci alan enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalları için kriterler Senato kararı ile belirlenir.

b) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 60 puanın üzerinde kontenjanı dolduracak aday olmaması durumunda, kontenjan doldurulmak zorunda değildir.

c) Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Doktora/sanatta yeterlik değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Sanatta yeterlik öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat sınavının %25’i değerlendirmeye alınır. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde (a) bendi hükümleri uygulanır.

(4) Tezsiz ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yerleştirilme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Adayların lisans diplomalarına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES notu aranmaz.

c) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; adayların lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınır. Notların eşit olması durumunda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.

ç) Tezsiz ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları için mülakat yapılmaz.

d) Adayların başarı puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır. Kontenjan sayısınca asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından ilan edilir.

Kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve bir takvim yılı içerisinde olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler her bilimsel hazırlık ek dönemleri için ücretlerini öderler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ilgili dönemde açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce karara bağlanır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde 6 ncı maddedeki esaslar uygulanır.

(2) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2,5, doktora için en az 3 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD’nin görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılır, ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 15 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(2) Danışman, bir dönemde en fazla iki uzmanlık alan dersi açabilir. Ayrıca, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir. Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konuları benzer olduğunda ortak olarak uzmanlık alan dersi açıp yürütebilir.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az 2,0, doktorada ve sanatta yeterlikte en az 2,5 olması gerekir. Notların eşdeğerlikleri tablosu olarak Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan tablo esas alınır.

(3) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edilen öğrencilere sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(5) Mezuniyet not ortalamalarında 4’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Farklı not birimlerinin dönüştürülmesinde YÖK not çevrim tablosu esas alınır.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 19 – (1) Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

Genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Mezuniyet için gerekli genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora ve sanatta yeterlik için en az 3,0 olması gerekir.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda alması zorunlu olan kredinin %50’sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri; danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirimi ile başka bir ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) EYK; lisansüstü programına; kendisinin ve birinci dereceden yakınının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınma, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz. Öğrenci ücretini yatırmak zorundadır.

Kayıt silme

MADDE 24 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK’ce silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı; örgün tezli, tezsiz ve uzaktan tezli, tezsiz eğitim olmak üzere dört şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Aynı koşullar öğrencinin tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçişi için de geçerlidir. Tezli-tezsiz programlar arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler tez savunma jürisinin sayısı kadar EABD başkanlığınca enstitüye gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDK’nin kararı ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler Üniversite içindeki öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim görevlilerinden ve/veya diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD, jüri üyelerini; savunulacak tez konusuna uygun uzmanlık alanına sahip öğretim üyeleri arasından seçer.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan seçer. Sınav tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili EABD bünyesinde söz konusu programın tezsiz yüksek lisans programı da olması halinde, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını (CD/DVD) tez sınavına giriş  tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 32 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 33 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 34 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 35 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler. Danışman değişikliği EYK kararıyla yapılır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 41 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 43 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 44 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla ondört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programını tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az üç tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, ilgili EABD’nin bu alanda açılmış tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanının ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden EYK’ce atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın kayıt tarihleri içerisinde enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABDK’nin teklifi ve EYK’ce belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezden iki adedini EABD başkanlığına teslim eder. EABD tarafından usul yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler, tez savunma asil ve yedek jüri üyesi sayısı kadar EABD başkanlığınca enstitüye gönderilir.

(2) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABD’nin kararı ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi; danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu yönetmelikte belirtilen gerekli şartları yerine getirmeleri koşulu ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç adet (CD/DVD) kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde, EABD bünyesinde ilgili programın tezsiz yüksek lisans programı olduğu takdirde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 53 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 54 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde, EABD’nin ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda hazırlanmış üç kopyasını (CD/DVD) tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Telif ücreti

MADDE 56 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Disiplin

MADDE 57 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.