19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YABANMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal kalkınma hedefleri ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, Bolu ili ve çevresinde yaban hayatı ve kanatlı hayvancılık konularında ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları belirlemek, çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,

b) Yaban hayatı temel olmak üzere, Bolu ili ve çevresini kapsayan tüm ekolojik ve ekonomik flora ve fauna varlıklarını konu edinen ve bunlar üzerinde araştırma, uygulama ve üretim esaslı çalışmalar gerçekleştiren işlevsel birim oluşturmak,

c) Birim bünyesinde elde edilen çalışma sonuçlarının Üniversite ve diğer araştırma kurumları ile paylaşmak,

ç) Merkez faaliyetleri esnasında kalkınma planları ve programlarında belirtilen hedefler doğrultusunda araştırma gereksinmelerinin tespit edilmesi, bilimsel araştırma ortamı oluşturulması ve araştırıcılığın özendirilmesi ile Merkez bünyesindeki ve dışındaki araştırıcı ve teknik personelin teorik, uygulama ve teknik becerilerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi üzerine çalışmalar yapmak,

d) Yönetim Kurulunca kabul edilen çalışma ilkeleri, kısa, orta ve uzun vadeli programlar çerçevesinde, araştırma ve uygulama projeleri yürütmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bolu ili ve çevresinin yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi kapsamında öncelikli olarak yaban hayatı ile ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve antlaşmalar doğrultusunda araştırmalar yapmak, ekonomik gelişim ve koruma hususu çatışması ve diğer güncel sorunlara çözüm yolları aramak, bu amaçlarla araştırıcı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek, üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla proje verme, proje alma ve işbirliği yapmak, uluslararası araştırma kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda ortak projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapmak ve bilimsel veya teknolojik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

ç) Bolu ili ve çevresinin, özellikle kırsal kesimlerin yaban hayatı ile iç içe olması ve insan-yabani hayvan çatışmasının yaşanma oranının yüksekliği ve bu çatışmadan zarar gören yabani hayvanların çokluğu sebebiyle yaban hayatı için rehabilitasyon çalışmaları başlatmak, bu konuda uzman personel istihdam etmek ve yenilerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, gelişmiş ve tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri yakından izleyerek rehabilitasyon merkezinin teknolojisini geliştirmek, yeni bilgi ve teknoloji üretmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı destek alışverişini sağlamak,

d) Rehabilitasyon merkezinin yaban hayatı varlığı ile birlikte, rehabilitasyona ihtiyaç duyan evcil hayvan varlığına da hitap ederek yerel halka hizmet sunmak,

e) Kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek projeleri yapmak ve uygulamak,

f) İlgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yaban hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı ve üretimi için ortam hazırlamak,

g) Bolu ili ve çevresine ait olan, öncelikle Bolu ilini temsil edecek flora ve faunanın korunması, incelenmesi amacıyla yetiştirme çiftliği ve bu doğal kaynakların sergilenmesine yönelik bir müze alanı oluşturulması çalışmalarında bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği müdür yardımcılarından birisi, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyelerinden başlamak üzere bir üye Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Araştırma ve uygulama programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

g) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin amaçlarına uygun araştırma, proje, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

e) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalara ilişkin esasları ilgili mevzuata göre belirlemek,

f) Eğitim ve araştırma programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin konuları karara bağlamak,

ğ) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,

h) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

ı) Gerekli görülen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları oluşturmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ilgili diğer fakülte bölümlerinin öğretim üyeleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların Merkezin faaliyet alanında uzman kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır, Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan istenilen bilgi ve deneyimleri aktararak, önerilerde bulunmak,

b) Merkez ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında iletişim kurulması konusunda önerilerde bulunmak,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.