19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN

İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK

BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN

ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Asayiş Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Mali Hizmet Birim Başkanı  ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,”

“ç) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Sahil Güvenlik Komutanı tarafından belirlenen Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Harekat Başkanı, Personel Başkanı, Maliye Başkanı, İstihbarat Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/1/2008

26768

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/3/2014

28948

2-

7/9/2014 

 29112