19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 18/01/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-15

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü, 1965 no.lu parselde bulunan 6.425,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 1.500.000 (Birmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hakan TOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakan TOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.490.000 (Birmilyondörtyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bilal KARTAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilal KARTAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.