19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 18/01/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-13

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Karaman ili, Merkez ilçesi, Kırbağı Mahallesi, 4860 ada, 1 no.lu parseldeki 2.784,74 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 1.515.000 (Birmilyonbeşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özen İş Oto Servis Otomotiv Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen İş Oto Servis Otomotiv Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.510.000 (Birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Universal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Universal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.